• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach

Fundusz dobrze dzieli tym, czym dysponuje

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas konferencji prasowej w Katowicach wyniki kontroli poświęconej  działaniom w zakresie eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim.
Autor: Andrzej Bęben
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas konferencji prasowej w Katowicach wyniki kontroli poświęconej działaniom w zakresie eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim.
Utworzono: czwartek, 26 stycznia 2017
Autor: Andrzej Bęben
Źródło: Trybuna Górnicza

W raporcie NIK o skuteczności redukcji niskiej emisji w województwie śląskim, sporządzonym na przykładzie 9 wybranych gmin oraz dwóch instytucji ustawowo desygnowanych do takich zadań, właśnie te ostatnie otrzymały pozytywne oceny.
„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie odrzucił żadnego wniosku z powodu braku środków” – podkreślono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Przypadki nieudzielenia dofinansowania wynikały z niespełnienia kryteriów formalnych lub rezygnacji wnioskodawcy. W latach 2013-2015 – do kontroli działań w tym okresie sprowadzała się kontrola NIK - Fundusz zawarł 657 umów na ochronę powietrza na łączną kwotę 166,647 mln zł – podano w raporcie pn. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”. Rozpatrując wnioski o dofinansowanie zadań Fundusz stosował m.in. kryterium efektywności ekologicznej przedkładanego projektu.

Pionier wsparcia finansowego
WFOŚiGW w Katowicach w opinii kontrolerów tworzy zgraną parę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, instytucją odpowiedzialną za „monitoring stężenia w powietrzu substancji szkodliwych związanych z niską emisją oraz powszechny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji o stanie powietrza i do prognoz stężeń substancji szkodliwych związanych z niską emisją”.
– Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W 2002 r. Fundusz jako pierwszy w kraju rozpoczął finansowanie wdrożenia obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Pieniądze na ten cel pochodzące z puli WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego na modernizację systemów grzewczych lub termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jak to wyglądało w 2016 r. w szczegółach?
Jeśli modernizowało się indywidualne ogrzewanie węglowe i przechodziło na ogrzewanie kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, to z WFOŚiGW można było liczyć na maksymalne dofinansowanie wynoszące 4,5 tys. zł (połowa wartości najtańszego kotła tej aktualnie najwyżej klasy emisji). Dla porównania: maksymalne dofinansowanie zakupu pompy ciepła wynosi 12,5 tys. zł.
Jak podała NIK, najczęstszą formą redukcji niskiej emisji jest termomodernizacja budynków (85 proc. działań). Tu można liczyć na dofinansowanie przedsięwzięcia z puli WFOŚiGW w wysokości: 3750 zł na docieplenie ścian, 2250 zł – na ocieplenie stropodachów i dachów, 3000 – na wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 3000 zł – na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Tyle się daje, ile się ma
Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” realizowany obecnie przez WFOŚiGW w Katowicach spotkał się z żywym odbiorem wśród jego adresatów. Złożono w sumie 1546 wniosków z całego województwa o wsparcie. Łączny koszt zgłoszonych zadań wyniósł ok. 50,5 mln zł. Fundusz nie może finansować takich przedsięwzięć w 100 proc. Początkowo miano przeznaczyć na wsparcie tego programu 2 mln zł. W końcu, z uwagi na zainteresowanie, sumę tę podwojono.
W ocenie NIK podejmowane przez skontrolowane gminy działania na rzecz ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych nie były skuteczne, co wynika z niewystarczającego tempa i skali przedsięwzięć podejmowanych przez te jednostki. Ostatecznie podpisano 750 umów o dofinansowanie. Jakie będą efekty tego, że obywatele postanowili zadbać w swoim zakresie o poprawę czystości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej przy wsparciu WFOŚiGW?

Potrzebne systemowe rozwiązania
Fundusz szacuje, że z terenu województwa zniknie 750 starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35 proc. Zastąpią je urządzenia grzewcze przyjazne dla środowiska. Rezultatem tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych będzie redukcja (w skali roku) emisji pyłu do atmosfery o ok. 134 t, ok. 63 t SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9883 t.
Niska emisja w woj. śląskim powstaje nie tylko za sprawą ogrzewnictwa bytowo-komunalnego, ale także wzmożonego ruchu samochodowego. To już kwoty wsparcia są znacznie mniejsze, bo też mniejszy jest w regionie udział transportu samochodowego w kreacji niskiej emisji (odwrotnie jest w np. w Warszawie).
I na koniec konkluzja NIK: „Bez wdrożenia rozwiązań systemowych, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ponadregionalnym, bez znaczącego zwiększenia skali i tempa działań oraz konsekwentnej edukacji społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z niską emisją, przewidywana w »Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego z 2014 r.« redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza nie zostanie osiągnięta w dotychczas zakładanym (tj. do 2020 r.) ani w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym”. Dlaczego? A to już jest temat do innej dyskusji.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes Piotr Buchwald wręczył wybranym osobom m.in. kordziki górnicze. Były to wyróżnienia przyznane przez bytomską jednostkę

Podziękowania dla środowiska ratowniczego

Z okazji zbliżającego się dnia św. Barbary - górniczej patronki...
W konkursie „Pracuję bezpiecznie” zwyciężył Łukasz Nowak z kopalni Murcki-Staszic (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Krzysztof Grzebieniowski reprezentujący kopalnię Bolesław Śmiały (pierwszy z lewej), a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mariusz Gonsior z ruchu Rydułtowy kopalni ROW (pierwszy od prawej). Nagrody wręczyli im: wiceprezes PGG Piotr Bojarski (drugi od lewej), dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek (trzeci od prawej) oraz wiceprezes WUG Piotr Wojtacha (drugi od prawej).

Wiedza budząca wielki podziw

Łukasz Nowak z Działu Wentylacji kopalni Murcki-Staszic na pewno będzie...
W imieniu organizatorów karczmy gości uroczystości przywitali Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj oraz Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Sezon karczem rozpoczęty!

Hucznie i w doborowym gronie w sobotni wieczór, 17 listopada,...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!