• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty
Inwestycje ekologiczne w województwie śląskim poprawią zwłaszcza infrastrukturę wodociągową i ciepłowniczą

Trzy ważne przedsięwzięcia

Utworzono: czwartek, 13 lipca 2017
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje trzy ważne inwestycje na terenie województwa śląskiego. Pierwsza związana jest z przebudową sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach, kolejne dwie z budową kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach i Bytomiu.

Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach zostanie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko — Poddziałania 1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Beneficjentem zostało tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Katowicki WFOŚiGW otrzymał z Ministerstwa Energii dokument potwierdzający pozytywną ocenę dwóch projektów pn.: „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” oraz „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3”, realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. Potwierdzono tym samym możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 1270 tys. zł dla projektu „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” zostanie przeznaczona na zmodernizowanie niecałego kilometra sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej o 2478,75 GJ w skali roku, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 277 t. Całkowity koszt projektu wynosi 5.253.785 zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019.

Z kolei dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 7130 tys. zł dla projektu — „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3” zostanie przeznaczona na modernizację sieci ciepłowniczej na odcinku 4,72 km oraz zainstalowanie 59 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych. Inwestycja ma przynieść zmniejszenie zużycia energii końcowej o 6962,10 GJ rocznie, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 779 t. Całkowity koszt projektu wyliczono na 13 654 157 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu planowana jest podobnie jak w poprzednim zadaniu, na lata 2017 – 2019.

Przebudowa i modernizacja
Podobna inwestycja planowana jest w Bytomiu. Dotacja WFOŚiGW w wysokości ponad 16 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14 km nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Umowę podpisali: Andrzej Pilot, prezes Funduszu, oraz Henryk Dolewka, prezes PEC w Bytomiu. Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych dla kilku budynków i równoczesną budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln zł. Realizacja projektu planowana jest w 2020 r. W wyniku prac modernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 20 tys. GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 3000 t. Do tego dojdą oszczędności związane z mniejszymi kosztami dostarczania ciepła dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa.

Zbudują kanalizację
Na prawie 6 mln zł pożyczki i niecałe 4 mln zł dotacji opiewa umowa zawarta pomiędzy katowickim WFOŚiGW a gminą Kalety na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach, Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety — Miotek wraz z przyłączami”. Umowę podpisali — prezes Funduszu Andrzej Pilot oraz burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia.

W ramach środków pozyskanych z Funduszu ma powstać sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kalety. Na tym terenie nie ma obecnie systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Powstające w gospodarstwach domowych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Inwestycja przyczyni się zatem do poprawy warunków sanitarnych w gminie. Sieć kanalizacyjna będzie mieć 15,5 km i 250 podłączeń do budynków mieszkalnych. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Kaletach. Planowany termin oddania do użytku inwestycji to koniec 2019 r.

Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że 8 czerwca br. została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Koziegłowach. Realizację tego zadania WFOŚiGW w Katowicach wspomógł kwotą ponad 8 mln zł. Na razie uruchomiono pierwszą z czterech linii technologicznych. Obecnie ścieki są dostarczane do oczyszczalni z całej gminy taborem asenizacyjnym. Docelowo będą trafiały tu ścieki z sieci kanalizacji sanitarnej, a także ścieki przemysłowe. Już oczyszczone, odprowadzane są do rzeki Boży Stok, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez starostę myszkowskiego.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Kopalnia Krupiński w Suszcu, która należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z końcem marca 2017 r.

Krupiński bez przełomu

W Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie szefów resortu energii z...
Obchody górniczego święta składają się z wielu tradycyjnych elementów. Jednym z nich jest uroczystość pasowania na górników połączona z wręczeniem górniczych szpad

Wstaw się za Barbórką! Tradycja na listę UNESCO

Trwają konsultacje w sprawie wpisania Barbórki, święta górników, na krajową...
Mimo, że kopalnia Wieczorek została przekazana do SRK, to szyb Puławski wciąż, przez co najmniej rok, będzie normalnie pracował. Szybem będą zjeżdżali górnicy, ale urobek będzie już wyjeżdżał na górę od strony kopalni Murcki-Staszic

Wieczorek kończy żywot

Kopalnia Wieczorek została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ostatniego dnia...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!