• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Jakość powietrza musi być monitorowana i oceniana zgodnie w wytycznymi Unii Europejskiej

Sprawdź, czym oddychasz

Katowicki WFOŚiGW, jako pierwszy w kraju, wyłożył środki na wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji
Autor: Krystian Krawczyk
Katowicki WFOŚiGW, jako pierwszy w kraju, wyłożył środki na wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji
Utworzono: czwartek, 23 sierpnia 2018
Autor: Kajetan Berezowski
Źródło: Trybuna Górnicza

W województwie śląskim działa obecnie prawie 200 stanowisk monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza. W żadnym innym województwie nie ma tylu urządzeń pomiarowych. Duża w tym zasługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na cele związane z walką o czyste powietrze przekazuje każdego roku spore kwoty.

Według Światowej Organizacji Zdrowia wśród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, aż 33 znajdują się w Polsce. Pierwsze miejsce na czarnej liście zajmuje Żywiec, tuż za nim plasuje się Pszczyna. Przy opracowaniu raportu wzięto pod uwagę poziom pyłu zawieszonego PM2.5, który jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia. Niestety, zanieczyszczenie powietrza w województwie śląskim wciąż należy do najwyższych w kraju. Główną tego przyczyną złej jest nadal emisja z indywidualnych źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych.

Automatyczne stacje pomiarowe
W mniejszym stopniu na złą jakość powietrza w naszym otoczeniu wpływają emisja przemysłowa oraz transport. Jakość powietrza musi być monitorowana i oceniana zgodnie w wytycznymi Unii Europejskiej. Bieżące informacje o jakości powietrza pochodzą z automatycznych stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 18 stacji automatycznych, z których dane przekazywane są w sposób ciągły do bazy danych, a następnie na stronę internetową WIOŚ w Katowicach. W stacjach znajdują się urządzenia pomiarowe zwane analizatorami, służące do wykonywania ciągłych pomiarów zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Na 15 stacjach znajdują się analizatory do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, którego znaczne przekroczenia powodują bardzo złą jakość powietrza, zwaną potocznie smogiem. Poza pomiarami pyłu zawieszonego PM10 na stacjach mierzy się stężenia pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki, związków azotu, ozonu, tlenku węgla i benzenu.

Pracownicy WIOŚ w Katowicach każdego dnia sprawdzają jakość powietrza i w dni robocze wysyłają do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informację (brak przekroczeń) lub powiadomienie (przekroczenia norm) o jakości powietrza. W przypadku wystąpienia przekroczenia progów informowania lub poziomów alarmowych dla niektórych substancji w powietrzu, zarówno w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy, uruchamiana jest procedura polegająca na powiadamianiu społeczeństwa o zagrożeniach związanych ze złą jakością powietrza.

Prognoza zanieczyszczeń
- WIOŚ w Katowicach na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl podaje na bieżąco informacje dotyczące jakości powietrza dla terenu całego województwa śląskiego, jak również zamieszcza wszystkie powiadomienia. Przy bardzo wysokich stężeniach pyłu zawieszonego PM10 - powyżej 200 µg/m sześc. informujemy o niebezpieczeństwie przekroczenia stanu alarmowego 300 µg/m sześc. w specjalnych komunikatach. Ich integralną część stanowi krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń powietrza na kolejną dobę, przygotowywana na zlecenie WIOŚ w Katowicach przez krakowski oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach. Następnie powiadomienie rozsyłane jest przez dyżurnego WCZK do właściwych miejscowo, ze względu na wystąpienie ryzyka, powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz do środków masowego przekazu w celu poinformowania ludności o występujących zagrożeniach i zalecanych środkach ostrożności. Dyżurny WCZK za pośrednictwem systemu SMS przekazuje powiadomienia do przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej i publikuje je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W powiadomieniach o ryzyku przekroczenia oraz o przekroczeniu stanu alarmowego dla niektórych substancji w powietrzu podawana jest informacja o grupie osób najbardziej narażonych na występujące zanieczyszczenie i działaniach, które należy podjąć w celu ograniczenia negatywnych skutków ponadnormatywnych stężeń – opisuje obowiązujące procedury Andrzej Szczygieł, naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ.

Trzy sposoby monitoringu
W praktyce funkcjonują trzy sposoby monitoringu powietrza: automatyczny, manualny i pasywny. Ten pierwszy polega na wykorzystaniu szeregu analizatorów gazowych, selektywnych na dany rodzaj zanieczyszczeń. Do urządzeń doprowadzane jest powietrze atmosferyczne, które następnie analizowane jest różnymi metodami analitycznymi pod kątem obecności i stężenia odpowiednich zanieczyszczeń. Pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie ich w urządzeniach, możliwe jest na bieżąco uzyskiwanie wyników pomiarowych. W pomiarach manualnych wykorzystywane są aspiratory, w których zanieczyszczenia wyodrębniane są z powietrza za pomocą selektywnych filtrów lub płuczek absorbujących określone substancje. Następnie próbki transportowane są do laboratorium i analizowane za pomocą odpowiednich technik analitycznych. W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy laboratoryjnej, czas oczekiwania na wyniki pomiarów jest w znaczny sposób wydłużony. W pasywnym monitoringu powietrza wykorzystywane są absorbenty pasywne umieszczone na stanowiskach pomiarowych przez okres ok. miesiąca. W trakcie tego czasu zanieczyszczenia adsorbowane są na powierzchni filtra, po czym transportowane są do laboratorium i tam poddawane analizie. Masa pochłoniętego składnika jest proporcjonalna do czasu ekspozycji oraz stężenia danego związku chemicznego. Podobnie jak w przypadku metod manualnych, wyniki pomiarów na stronie mogą pojawić się z pewnym opóźnieniem czasowym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że katowicki WFOŚiGW, jako pierwszy w kraju wyłożył środki na wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego. Zmodernizowano ponad 17 tys. kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tys. instalacji solarnych. Koszt inwestycji to ok. 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Prezes JSW Daniel Ozon (po prawej) docenił postawę ratowników z CSRG w czasie akcji w ruchu Zofiówka i złożył podziękowania prezesowi Stacji dr. inż Piotrowi Buchwaldowi.

Smutne, ale ważne doświadczenia

Minął rok od katastrofy w ruchu Zofiówka. Te 12 miesięcy...
Ratownicy z CSRG w Bytomiu z zespołami austriackimi i niemieckimi wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach w Alpach

Wspólne ćwiczenia

Polska ekipa ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu...
Polskim uczeloniom, a szczególnie tym o profilu górniczym, coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do studiowania

Miał być renesans, a jest odwrót?

Chętnych do studiowania górnictwa brakuje, a to błąd. W tym...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!