• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2005)

Wiadomości Górnicze 3 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


STANISŁAW STACHOWICZ: 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie – historia i teraźniejszość. (str. 98)


JANUSZ CHMIELEWSKI, BOLESŁAW KOZEK, MIROSŁAW MASIAKIEWICZ, HENRYK KOZA: Problemy obudowy i utrzymania wyrobisk korytarzowych w kopalni „Bogdanka” po 20 latach doświadczeń. (str. 105)


ZBIGNIEW KRASOWSKI, JANUSZ KASPRZAK: Rozwój wyposażenia mechanizacyjnego ścian zapewniający wzrost koncentracji wydobycia w kopalni „Bogdanka”. (str. 114)


MAREK CHAGOWSKI, ZBIGNIEW PIETRZAK, ANDRZEJ JABŁONIEC: Aktualne problemy zasilania i monitorowania maszyn i urządzeń pod ziemią w kopalni „Bogdanka”. (str. 122)


JÓZEF WIELGOSZ, WALDEMAR BANASIAK: Stosowane systemy wentylacji i klimatyzacji wyrobisk górniczych w warunkach kopalni „Bogdanka”. (str. 131)


LAURENCJA ŁYSZCZARZ: Działalność Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA w zakresie ochrony środowiska. (str. 137)


MIROSŁAW TARAS, LESZEK SZABAT: Zakład Ceramiki Budowlanej „Ekoklinkier” Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. (str. 146)


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 3. Sposoby ograniczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. (str. 153)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja (str. 159)

STRESZCZENIA

 

STANISŁAW STACHOWICZ: 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie – historia i teraźniejszość. 

Po trzydziestu latach, które upłynęły od 1975 r., kiedy to powołano do życia przedsiębiorstwo państwowe o nazwie „Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Budowie”, funkcjonuje silna firma - Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. Daje pracę wielu mieszkańcom Łęcznej, Chełma, Lublina i innych miejscowości. W artykule przedstawiono, obok faktów historycznych, zmiany organizacyjne i restrukturyzację kopalni, wielkość wydobycia i pozycję na rynku węglowym, doświadczenia w zakresie prywatyzacji, mocne posadowienie w regionie, plany rozwoju.


JANUSZ CHMIELEWSKI, BOLESŁAW KOZEK, MIROSŁAW MASIAKIEWICZ, HENRYK KOZA: Problemy obudowy i utrzymania wyrobisk korytarzowych w kopalni „Bogdanka” po 20 latach doświadczeń. 

Utrzymanie wyrobisk korytarzowych w kopalni „Bogdanka” stanowiło od samego początku jej istnienia zasadniczy problem techniczny i ekonomiczny. Z uwagi na znaczną głębokość eksploatacji i słabe skały karbońskie wystąpiły tu – na niespotykaną dotąd skalę w innych zagłębiach węglowych – zjawiska reologiczne przejawiające się zaciskaniem wyrobisk i wypiętrzaniem spągu. W artykule opisano ponad dwudziestoletnie doświadczenia w stosowaniu odrzwi obudowy chodnikowej, w tym wdrażanie obudowy kotwiowej, stosowanie obudowy kotwiowo-podporowej zamkniętej, wdrażanie obudowy typoszeregu C z odrzwiami rozszerzonymi przy spągu.


ZBIGNIEW KRASOWSKI, JANUSZ KASPRZAK: Rozwój wyposażenia mechanizacyjnego ścian zapewniający wzrost koncentracji wydobycia w kopalni „Bogdanka”. 

W artykule tym, o charakterze informacyjnym, Autorzy podali szczegółowe dane o kopalni „Bogdanka”, dotyczące ogólnej charakterystyki kopalni, jej bazy zasobowej, systemu eksploatacji pokładów węgla. Autorzy scharakteryzowali zmechanizowane kompleksy ścianowe, przedstawili wyniki produkcyjne, kierunki rozwoju koncentracji wydobycia w kopalni i jej wpływ na koszty jednostkowe wydobycia, założenia opracowania i wykonania nowego zmechanizowanego kompleksu ścianowego z przeznaczeniem do eksploatacji niskich pokładów węgla.


MAREK CHAGOWSKI, ZBIGNIEW PIETRZAK, ANDRZEJ JABŁONIEC: Aktualne problemy zasilania i monitorowania maszyn i urządzeń pod ziemią w kopalni „Bogdanka”.

Koncentracja wydobycia postawiła przed służbami energetycznymi kopalni „Bogdanka” zadanie dostosowania sieci zasilającej, aparatury rozdzielczej oraz aparatury manewrowej do nowych wymagań. Opracowana jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku koncepcja zasilania i wykonana na początku lat osiemdziesiątych sieć zasilająca nie spełniała bardzo ostrych wymagań pewności ruchowej zasilania dla wysoko wydajnych kompleksów ścianowych. Działania modernizacyjne zostały zapoczątkowane na stacjach zasilających 110/6 kV, gdzie częściowo wymieniono przestarzałe technologicznie wyłączniki, odłączniki oraz przekładniki. Modernizowane są także układy sterowania i zabezpieczeń tych stacji. Ze względu na wysokie koszty oraz utrudnienia, wynikające z konieczności zapewnienia nieprzerwanego zasilania kopalni, proces ten rozłożony został w czasie.


JÓZEF WIELGOSZ, WALDEMAR BANASIAK: Stosowane systemy wentylacji i klimatyzacji wyrobisk górniczych w warunkach kopalni „Bogdanka”.

Czynnikiem determinującym wszelkie prace związane z eksploatacją pokładów węgla w kopalni „Bogdanka” są występujące zagrożenia naturalne, takie jak: I kategoria zagrożenia metanowego, klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV grupa skłonności do samozapalenia, I, II i III stopień zagrożenia wodnego, trudne warunki klimatyczne. W artykule opisano stosowane systemy wentylacji wyrobisk eksploatacyjnych, systemy wentylacji w drążonych wyrobiskach korytarzowych, klimatyzację wyrobisk eksploatacyjnych i drążonych wyrobisk korytarzowych.


LAURENCJA ŁYSZCZARZ: Działalność Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA w zakresie ochrony środowiska.

Minimalizacja wpływu na środowisko ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstwa górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, co wynika z graniczenia obszaru górniczego z chronionymi unikatowymi terenami, jak m.in. elementy wodno-torfowiskowe środowiska naturalnego. Szczególnie ważne jest ograniczenie wpływu kopalni na hydrosferę oraz powierzchnię terenu. LW „Bogdanka” SA podjęła odpowiednie przedsięwzięcia łącznie z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) według PN EN ISO 14001. W artykule opisano m.in. gospodarkę wodną, gospodarkę odpadami oraz ochronę powierzchni ziemi.


MIROSŁAW TARAS, LESZEK SZABAT: Zakład Ceramiki Budowlanej „Ekoklinkier” Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA.

Po uruchomieniu wydobycia węgla, w kopalni „Bogdanka” zdecydowano się na przeprowadzenie badań określających ewentualną przydatność odpadów węglowych do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. Analiza laboratoryjna i technologiczna tego surowca, przeprowadzona niezależnie przez Politechnikę Lubelską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej „CERPROJEKT”, pozwoliła na późniejsze uruchomienie zakładu produkcji ceramiki budowlanej z wykorzystaniem łupków przywęglowych jako surowca podstawowego przy produkcji ceramicznych cegieł elewacyjnych.


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 3. Sposoby ograniczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto.

W jednym z dwóch zasadniczych rozdziałów artykułu, omówiono sposoby zmniejszenia poziomu aktywów bieżących. Zmierzając ograniczyć to zapotrzebowanie, przedsiębiorstwo może podjąć działania, takie jak: racjonalizacja zapasów, zaoferowanie odbiorcom „opustów za płatność”, tj. za przedpłatę, za płatność gotówkową lub za przyspieszenie płatności w relacji do przyjętego terminu, kompensaty, cesja wierzytelności, obrót wierzytelnościami, faktoring, forfaiting. W innym rozdziale omówiono źródła wzrostu zobowiązań krótkoterminowych.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!