• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2005)

Wiadomości Górnicze 4 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HENRYK PASZCZA: Monitorowanie programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. (str. 162)


KRYSTYNA STEC: Charakterystyka mechanizmu ognisk wstrząsów górniczych z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. (str. 168)


EWA RADWAŃSKA: Badania odporności dynamicznej okładzin górniczych. (str. 175)


ROMAN DANIŁOWICZ: Obudowa podporowo-kotwiowa odgałęzienia w kopalni „Janina”. (str. 180)


KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA: Wykorzystanie wskaźnika dyskomfortu cieplnego w analizie bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścianie. (str. 185)


LESZEK KUKUŁKA: Modernizacja elektrofiltrów w Elektrociepłowni „Chwałowice”. (str. 194)


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 4. Sekurytyzacja aktywów – możliwości jej zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. (str. 198)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja (str. 206)


JERZY KICKI: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej i International Mining Forum. (str. 208)

STRESZCZENIA


HENRYK PASZCZA: Monitorowanie programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. s. 162

Kierując się zapisami rządowego programu restrukturyzacji górnictwa, Minister Gospodarki i Pracy powierzył Agencji Rozwoju Przemysłu SA monitorowanie programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu powołał w 2003 r. Oddział ARP SA w Katowicach, prowadzący na podstawie corocznie odnawianych umów, zawieranych pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Agencją, monitoring procesów restrukturyzacji górnictwa. Aktualnie pracują cztery merytoryczne zespoły odpowiedzialne za prawidłowy monitoring reformy górnictwa, otoczenia górnictwa, likwidacji kopalń, programów zagranicznych. W artykule opisano również prace wynikające ze współpracy z Bankiem Światowym.


KRYSTYNA STEC: Charakterystyka mechanizmu ognisk wstrząsów górniczych z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. s. 168

W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w kopalni „Halemba”, charakteryzującej się rozwiniętą tektoniką uskokową i wysoką aktywnością sejsmiczną. Wyniki badań wykazały wyraźny związek mechanizmu ognisk wstrząsów z lokalnym polem tektonicznym. W ogniskach wstrząsów dominowały procesy ścinania zachodzące na uskoku normalnym, a płaszczyzny prawdopodobnego pękania lub poślizgu w ognisku dobrze korelowały z rozciągłością płaszczyzn uskokowych występujacych w tym rejonie. Badania prowadzono również w kopalni „Bielszowice”. Tam wstrząsy występujące w pokładzie lub stropie bezpośrednim charakteryzowały się mechanizmem eksplozyjnym, natomiast zjawiska występujące w wyżej położonych warstwach wykazywały mechanizm poślizgowy normalny.EWA RADWAŃSKA: Badania odporności dynamicznej okładzin górniczych. s. 175

Praktyka dołowa wykazuje, że w przypadku dynamicznego obciążenia obudowy podporowo-kotwiowej lub też obudowy podporowej wykonanej z odrzwi typu ŁP, najczęściej zniszczeniu ulegają okładziny górnicze. W Głównym Intytucie Górnictwa zajęto się tym problemem. W artykule przedstawiono założenia techniczno-konstrukcyjne stanowiska do badań dynamicznych tego zjawiska udarem masy okładzin górniczych. Podano m.in. charakterystykę przebiegu badania wytrzymałości na zginanie okładzin siatkowych łańcuchowych oraz wykres zależności siły dynamicznej w funkcji czasu; określono energię udaru.


ROMAN DANIŁOWICZ: Obudowa podporowo-kotwiowa odgałęzienia w kopalni „Janina”. s. 180

W artykule przedstawiono nowy sposób zabezpieczania odgałęzień obudową podporowo-kotwiową, zastosowaną w kopalni „Janina”, gdzie skałami otaczającymi odgałęzienie są piaskowce gruboziarniste o wytrzymałości na ściskanie do 15 MPa. Obudowa podporowa składa się z portalu (jedenastu elementów połączonych śrubami) i odrzwi uzupełniających wykonanych z kształtownika V32. Kotwie strunowe IR-4 (długości 6 m) wzmacniają konstrukcję i stanowią dodatkową stabilizację obudowy zabezpieczającej odgałęzienie.


KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA: Wykorzystanie wskaźnika dyskomfortu cieplnego w analizie bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścianie. s. 185

W artykule dokonano analizy bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścianach prowadzonych w trudnych warunkach klimatycznych, na przykładzie ściany 24 w kopalni „Jas-Mos”. Za podstawę analizy przyjęto wskaźnik dyskomforu cieplnego. Warunki komfortu cieplnego określają warunki pracy człowieka, w których pracownik odczuwa zadowolenie z parametrów cieplnych otoczenia. Zainstalowanie ścianowych chłodnic powietrza jest jedną z wielu metod poprawy warunków klimatycznych w wyrobisku ścianowym. W analizowanym przypadku, przy uwzględnieniu wskaźnika dyskomforu cieplnego d, metoda ta okazała się skuteczna.


LESZEK KUKUŁKA: Modernizacja elektrofiltrów w Elektrociepłowni „Chwałowice”. s. 194

W roku 2000 rozpoczął się w Elektrociepłowni „Chwałowice”, zakrojony na szeroka skalę, proces modernizacji elektrofiltrów współpracujących z kotłami energetycznymi wytwarzającymi parę na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Elektrostatyczne urządzenia odpylające – zbudowane tam jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, w których trudno było dotrzymać standardów emisyjnych – zmodernizowano, poprawiając ich skuteczność powyżej 99,5 % i zmniejszając stężenie pyłu na wylocie poniżej 100 mg/m3 przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych.


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 4. Sekurytyzacja aktywów – możliwości jej zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. s. 198

Z dotychczasowych doświadczeń – dotyczących zastosowań sekurytyzacji na wielu rynkach finansowych krajowych i zagranicznych – wynika, iż proces zamiany aktywów na papiery wartościowe, określane najczęściej mianem ABS (Asset Backed Securities), implikuje liczne korzyści zarówno dla przedsiębiorstw – inicjatorów emisji, jak i dla potencjalnych inwestorów, nabywających papiery dłużne. Na rynku europejskim sekurytyzacja jest stosunkowo młodą techniką, stosowaną zaledwie kilkanaście lat. Powstała przed 30 laty w Stanach Zjednoczonych, nadal dynamicznie się rozwija. W artykule przybliżono rozwiązania dotyczące procesu sekurytyzacji, określono potencjalne jego korzyści i oceniono możliwości zastosowania tej techniki w przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego.


JERZY KICKI: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej i International Mining Forum. s. 208

W Centrum Kongresów i Rekreacji w Szczyrku, w dniach 21-25 lutego 2005 r., obradowała XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej, największe spotkanie kadry inżynierskiej i ludzi nauki środowiska górniczego w Polsce, a w jej ramach także International Mining Forum z udziałem gości zagranicznych prawie ze wszystkich kontynentów świata. Organizatorami Szkoły i Forum są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Podziemnego, Akademii Górniczo-Hutniczej. Z organizatorami współpracuje Wyższy Urząd Górniczy i Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. W informacji podano m.in. zestaw wszystkich referatów wygłoszonych podczas tej Konferencji.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!