• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2005)

Wiadomości Górnicze 5 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HENRYK PASZCZA, ANTONI MADEJSKI: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2004 roku. (str. 218)


WŁADYSŁAW MIRONOWICZ: Dorobek Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” w trzydziestą rocznicę jego utworzenia. (str. 228)


HENRYK DŹWIGOŁ: Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie. (str. 237)


GERARD KAŁUŻA: Określenie wielkości naładowania elektrostatycznego materiałów niemetalowych. (str. 241)


ZBIGNIEW MOTYKA: Podwójny interferometr laserowy do ilościowej analizy kształtu i deformacji powierzchni technicznych obiektów przemysłowych. (str. 245)


LESZEK DROBEK, ZBIGNIEW MODRZEJEWSKI, ILONA GOFROŃ: Paliwo z odpadów niebezpiecznych. (str. 254)


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 5. Cash pooling jako narzędzie efektywnego zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. (str. 259)


POLEMIKA: Śladem naszych publikacji. (str. 266)

STRESZCZENIA


HENRYK PASZCZA, ANTONI MADEJSKI: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2004 roku. s. 218

Rok 2004 był drugim z kolei w realizacji programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na lata 2003-2006. Program ten został zweryfikowany w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2004 r. pt. „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010”. W artykule omówiono: wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego, wskaźniki techniczne charakteryzujące proces produkcji węgla w kopalniach, zatrudnienie i wydajność pracy, średnie ceny zbytu węgla, koszty jednostkowe oraz jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla, wyniki finansowe roku 2004 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu F-01 przed audytem sprawozdań finansowych spółek węglowych, spółek restrukturyzacji kopalń i spółek-kopalń.


WŁADYSŁAW MIRONOWICZ: Dorobek Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” w trzydziestą rocznicę jego utworzenia. s. 228

W artykule przedstawiono trzydziestoletni dorobek Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”. W roku 1975, decyzją ówczesnego Ministerstwa Górnictwa, skonsolidowano zespoły badawcze, zajmujące się elektryfikacją i automatyzacją górnictwa węgla kamiennego. Powstał ośrodek badawczo-rozwojowy z siedzibą przy ul. Leopolda w Katowicach. W minionym okresie, Centrum dostosowywało swoje działania do potrzeb odbiorców, unowocześniając bazę badawczą, organizację badań i wdrożeń.


HENRYK DŹWIGOŁ: Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie. s. 237

W artykule przedstawiono taki sposób zarządzania, którego jednym z podstawowych celów jest tworzenie wydajnie pracujących zespołów przez zachętę w formie przekazywania odpowiedzialności, przez kreatywność i umiejętność ciągłego kształcenia się, jak również przez szeroki dostęp do informacji o strategii i ewentualnych osiągnięciach przedsiębiorstwa. Pracownik jest najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdy przy użyciu partnerskich metod zarządzania wspierana będzie dynamika jego rozwoju.


GERARD KAŁUŻA: Określenie wielkości naładowania elektrostatycznego materiałów niemetalowych. s. 241

Materiały niemetalowe z racji swoich właściwości fizyczno-chemicznych mają zdolność gromadzenia ładunków elektrostatycznych. W artykule przedstawiono kryteria oceny materiałów niemetalowych nieprzewodzących. W dotychczasowej praktyce przyjęto jako kryteria: rezystancję powierzchniową (skrośną), wielkość potencjału powierzchniowego, zdolność do zapłonu testowej mieszaniny wybuchowej. Na podstawie tych kryteriów, powstały wymagania, które określono w normach.


ZBIGNIEW MOTYKA: Podwójny interferometr laserowy do ilościowej analizy kształtu i deformacji powierzchni technicznych obiektów przemysłowych. s. 245

Opisano nową metodę interferometrii laserowej, przeznaczonej do zdalnej kontroli kształtu powierzchni technicznych obiektów przemysłowych i ich deformacji. Metoda polega na jednoczesnym rzutowaniu dwóch krzyżujących się wiązek prążków interferencyjnych na obiekt z późniejszą analizą rozkładu tych prążków. Zbudowano i uruchomiono model laboratoryjny podwójnego interferometru, współpracujący równocześnie z czerwonym laserem półprzewodnikowym oraz laserem zielonym. Opracowano wstępny pakiet oprogramowania zdolny do analizy prążkowej rejestrowanego obrazu obejmującej zarówno selekcję prążków określonej barwy, ich delineację oraz uzyskanie na ich bazie numerycznej mapy kształtu badanej powierzchni. Omówiono pokrótce możliwości wykorzystania opisywanej metody do pomiaru wypiętrzenia ściany calizny węglowej lub spągu.


LESZEK DROBEK, ZBIGNIEW MODRZEJEWSKI, ILONA GOFROŃ: Paliwo z odpadów niebezpiecznych. s. 254

W artykule przedstawiono wyniki badań i ocenę odpadów niebezpiecznych w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne. Autorzy przebadali odpady powstające w wyniku przetwórstwa ropy naftowej. Wyniki analiz pozwoliły na ocenę produktu – paliwa alternatywnego – powstałego z odpadów szkodliwych i niebezpiecznych oraz trocin, jako materiału nieposiadającego cech niebezpiecznych.


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym - część 5. Cash pooling jako narzędzie efektywnego zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. s. 259

Większość operacji związanych z zarządzaniem środkami pieniężnymi jest prowadzona wspólnie przez firmę oraz obsługujący ją bank. Za efektywne wykorzystanie zasobów środków pieniężnych jest odpowiedzialny przedstawiciel firmy (treasurer). Może on wykorzystywać szereg technik zarządzania środkami pieniężnymi. Do technik tych należy również cash pooling. Celem Autorki niniejszego artykułu jest pokazanie istoty i korzyści z wykorzystania cash pooling`u w koncernowych i holdingowych strukturach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach wielooddziałowych. Wydaje się, że może on być również wykorzystany w górnictwie węgla kamiennego.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!