• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2005)

Wiadomości Górnicze 6 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ANDRZEJ KARBOWNIK, KRZYSZTOF WODARSKI: Efekty restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2004. (str. 274)


MAŁGORZATA WAKSMAŃSKA: Konsekwencje prawne uchwalenia dyrektywy Unii Europejskiej o odpadach z górnictwa. (str. 283)


KATARZYNA STANIENDA: Zmiany wielkości produkcji górniczej w świecie, w latach 1993-2002 – część 1; metale i kamienie szlachetne, metale kolorowe, lekkie i staliwne. (str. 291)


EUGENIUSZ KRAUSE: Analiza potencjalnego zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. (str. 301)


KRZYSZTOF MATUSZEWSKI: Nowe środki mineralne i chemiczne stosowane w profilaktyce górniczej. (str. 306)


MARIA SIERPIŃSKA, ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 6. Pomnażanie wartości kapitału jako długookresowy cel działalności spółki. (str. 312)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja (str. 320)

STRESZCZENIA


ANDRZEJ KARBOWNIK, KRZYSZTOF WODARSKI: Efekty restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2004. s. 274

W artykule przedstawiono kształtowanie się w latach 1990-2004 wielkości podstawowych wskaźników produkcyjnych, technicznych, ekonomicznych i finansowych polskiego górnictwa węgla kamiennego. Omówiono kształtowanie się w tym czasie poziomu sprzedaży węgla, zmniejszania stanu zatrudnienia w kopalniach. Przedstawiono poprawiające się wskaźniki wydajności ogólnej, liczbę czynnych ścian i średnie wydobycie z jednej ściany. Podano wynik na sprzedaży węgla i wynik finansowy netto całego sektora od roku 1990. Wskazano na wyjątkowo korzystne ukształtowanie się tych wyników w roku 2004.


MAŁGORZATA WAKSMAŃSKA: Konsekwencje prawne uchwalenia dyrektywy Unii Europejskiej o odpadach z górnictwa. s. 283

W Unii Europejskiej dobiegają końca prace legislacyjne nad istotnym dla całego górnictwa, w tym także węglowego, aktem prawnym w całości poświęconym gospodarce odpadami z przemysłu wydobywczego. Dokument w najbliższym czasie powinien przyjąć Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Polska – podobnie jak inne kraje członkowskie UE – jest zobowiązana transponować dyrektywę do swojego ustawodawstwa. Z tym wiąże się kilka problemów. Rozważenia wymaga – o czym mowa w artykule – kwestia, jak głębokie powinny nastąpić zmiany w Prawie ochrony środowiska oraz w Prawie geologicznym i górniczym, by proces transpozycji uznać za zadowalający.


KATARZYNA STANIENDA: Zmiany wielkości produkcji górniczej w świecie, w latach 1993-2002 – część 1; metale i kamienie szlachetne, metale kolorowe, lekkie i staliwne. s. 291

W artykule scharakteryzowano zmiany zaobserwowane, w latach 1993-2002, w wielkości światowej produkcji górniczej metali i kamieni szlachetnych, metali kolorowych, lekkich i staliwnych. Wymieniono państwa przodujące w pozyskiwaniu wymienionych tu surowców. Autorka w zwięzłej formie przedstawiła kształtowanie się produkcji w poszczególnych grupach surowców, wzbogacając prezentację graficznie.


EUGENIUSZ KRAUSE: Analiza potencjalnego zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. s. 301.

W artykule przedstawiono ocenę stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał, dokonaną na podstawie wyników wieloletnich badań prowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa – Kopalnię Doświadczalną „Barbara”. Badania prowadzono w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w ramach prognoz regionalnej i lokalnej. Zjawiska wyrzutowe w warunkach kopalń GZW – przy zróżnicowanym stopniu nasycenia pokładów węgla metanem – wymagają ciągłego rozpoznawania w celu zmniejszenia do minimum ryzyka ich wystąpienia. Podano przykład wybuchu na głębokości 1000 m w kopalni „Pniówek”, skutkiem którego do wyrobiska przemieściło się 250 m sześc. skał oraz nastąpił wypływ 55 tys. m sześc. metanu.


KRZYSZTOF MATUSZEWSKI: Nowe środki mineralne i chemiczne stosowane w profilaktyce górniczej. s. 306

W artykule omówiono nowe środki chemiczne pochodzenia mineralnego i organicznego, stosowane w profilaktyce obwałowej (zawałowej), tąpaniowej, pożarowej, metanowej i klimatycznej. Przedstawiono podział tych środków. Zwrócono uwagę na jakość stosowanych środków chemicznych pochodzenia mineralnego i wody (zasolenie) oraz dobór odpowiedniej technologii wykonywania prac profilaktycznych. Przedstawiono również przeciwwskazania stosowania tych środków.


MARIA SIERPIŃSKA, ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 6. Pomnażanie wartości kapitału jako długookresowy cel działalności spółki. s. 312

W ostatnich latach coraz szerzej utrwalane są poglądy, że sensem zabiegania o zadowolenie klienta jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo zwrotu z kapitału przekraczającego koszt jego pozyskania. Powoduje to istotne zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami. Zaspokajanie potrzeb klientów i tworzenie dla nich wartości przestaje być celem funkcjonowania, lecz staje się środkiem do osiągania głównego celu, którym jest zapewnienie rynkowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy. W artykule pokazano ideę zarządzania przedsiębiorstwem przez wartość oraz czynniki determinujące jej poziom.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!