• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2005)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


JÓZEF DUBIŃSKI: Główny Instytut Górnictwa – pozycja w kraju i w Europie. (str. 322)


HENRYK RYDAROWSKI: Tworzywa sztuczne w górnictwie – nowe tendencje. (str. 328)


MAREK ROTKEGEL, STANISŁAW PRUSEK: Korozja obudowy wyrobisk korytarzowych. (str. 336)


KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI: Podatność stalowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych. (str. 342)


ANDRZEJ KOTYRBA: Zagrożenie i ryzyko zapadliskowe terenów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. (str. 348)


ADAM FROLIK: Odwadnianie kopalń likwidowanych. (str. 359)


KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI, HENRYK ALEKSA, FRANCISZEK DYDUCH: Technologia zagospodarowania mułów węglowych w mieszankach energetycznych. (str. 369)


KRYSTIAN KADLEWICZ: Zmniejszenie energochłonności procesu mielenia węgla metodami fizykochemicznymi. (str. 373)


JAN BONDARUK, KRZYSZTOF KORCZAK: Kierunki przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w gminie górniczej na przykładzie Bytomia. (str. 381)


JACEK SOBALA: Badania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/15/EEC. (str. 387)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja. (str. 398)

STRESZCZENIA


JÓZEF DUBIŃSKI: Główny Instytut Górnictwa – pozycja w kraju i w Europie. s. 322.

W 2005 roku Główny Instytut Górnictwa obchodzi podwójny jubileusz. Pierwszy związany z 60-leciem jego powstaniem - w dniu 16 kwietnia 1945 roku oraz drugi związny z 80-leciem Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Historia Głównego Instytutu Górnictwa to praca kilku pokoleń jego pracowników, którzy często oddali tej instytucji swoje najlepsze, twórcze lata życia. Ich zaangażowanie, osobiste dokonania i sukcesy tworzyły zarówno materialny, jak i niematerialny, dorobek Instytutu. Inicjatywa powołania Instytutu związana jest przede wszystkim z Profesorem Bolesławem Krupińskim. W artykule scharakteryzowano GIG, podając dane ogólne, omawiając podstawowe obszary badawcze, przekrój naukowy pracowników, działalność marketingową i naukową, w tym współpracę z zagranicą. Główny Instytut Górnictwa swoje szanse rozwojowe w najbliższych dziesięcioleciach widzi jako europejski instytut, o statusie Państwowego Instytutu Badawczego, który będzie wiodący w obszarze geoinżynierii.


HENRYK RYDAROWSKI: Tworzywa sztuczne w górnictwie – nowe tendencje. s. 328

Do polskiego przemysłu węglowego rozpoczęto wprowadzanie tworzyw sztucznych w 1957 r., kiedy to zastosowano pierwsze taśmy przenośnikowe z polichlorku winylu. Wskaźnik zastosowania tworzyw sztucznych wzrastał. W artykule opisano rodzaje tworzyw i obszary ich stosowania w górnictwie, właściwości tworzyw sztucznych z punktu widzenia bezpieczeństwa ich użytkowania w podziemnych zakładach górniczych.


MAREK ROTKEGEL, STANISŁAW PRUSEK: Korozja obudowy wyrobisk korytarzowych. s. 336

W artykule scharakteryzowano zjawisko korozji, koncentrując się głównie na korodowaniu elementów obudowy wyrobisk korytarzowych. Przedstawiono wpływ korozji elementów odrzwi na nośność całej obudowy. Określenie stanu skorodowania obudowy ma znaczenie nie tylko ze względu na zachowanie bezpieczeństwa załóg górniczych, także z uwagi na aspekt ekonomiczny. Właściwe oszacowanie stanu skorodowania obudowy, odpowiednie przeliczenie tego parametru na wytrzymałość odrzwi oraz prowadzenie obserwacji i prognozowanie dalszego przebiegu korozji pozwalają zakwalifikować obudowy do dalszej pracy lub do wzmocnienia, a w ostateczności na zaplanowanie ewentualnych przebudów. W artykule przedstawiono w skrócie metodykę badań stopnia skorodowania obudowy, weryfikowaną w wielu kopalniach.


KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI: Podatność stalowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych. s. 342

W polskim górnictwie węgla kamiennego, wyrobiska korytarzowe zabezpieczone są przed skutkami ciśnienia górotworu w zdecydowanej większości stalową obudową odrzwiową. Z punktu widzenia praktyki górniczej, stalowe odrzwia obudowy charakteryzują dwa podstawowe parametry, a mianowicie ich nośność i podatność. Ze względu na cechy konstrukcyjne, stalowe odrzwia obudowy można podzielić na sztywne i podatne. W artykule przedstawiono sposoby wyznaczania podatności i nośności stalowych odrzwi obudowy oraz elementy upodatniające stalowe odrzwia obudowy.


ANDRZEJ KOTYRBA: Zagrożenie i ryzyko zapadliskowe terenów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. s. 348

W artykule przedstawiono charakterystykę płytkiej eksploatacji podziemnej dokonanej w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Na jej tle przeanalizowano zbiór danych o zjawiskach deformacji o charakterze zapadliskowym, które wystąpiły w tym obszarze w latach 1950-2002. Scharakteryzowano w skali regionalnej zagrożenie i uwarunkowania wystąpienia nieciągłych deformacji powierzchni, których genezą są pustki pogórnicze pozostawione w ośrodku geologicznym. Zdefiniowano i obliczono prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zapadliskowych dla obszaru GZW. Obliczenia porównano z analogicznymi danymi dla zagłębia węglowego Południowej Walii (Wielka Brytania). Podano kryteria oceny ryzyka dla projektowanych budowli oraz wyboru środków je minimalizujących w procesie zagospodarowywania terenów pogórniczych GZW.


ADAM FROLIK: Odwadnianie kopalń likwidowanych. s. 359

W artykule dokonano oceny systemu odwadniania kopalń zlikwidowanych w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz przedstawiono możliwości jego uproszczenia w perspektywie dalszej likwidacji kopalń. Analiza warunków hydrogeologicznych i górniczych północnej części GZW wskazuje, że znaczące uproszczenie systemu odwadniania likwidowanych kopalń może nastąpić dopiero po likwidacji wszystkich kopalń położonych w Niecce Bytomskiej. Niniejszy artykuł powstał głównie na bazie dokumentacji Głównego Instytutu Górnictwa z 2004 r. pt. „Masterplan – techniczno-ekonomiczna analiza odwadniania zlikwidowanych kopalń GZW”, zrealizowanej na zlecenie Ministra Środowiska i finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI, HENRYK ALEKSA, FRANCISZEK DYDUCH: Technologia zagospodarowania mułów węglowych w mieszankach energetycznych. s. 369

W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w skali półtechnicznej w Głównym Instytucie Górnictwa, mających na celu zagospodarowanie odpadowych mułów węglowych, powstających podczas wzbogacania węgli, jak również mułów z osadników ziemnych. Opracowana technologia zagospodarowania mułów zakłada odpowiednie ich przygotowanie, a następnie mieszanie z miałami z ewentualnym dodatkiem biomasy. Podstawowymi urządzeniami zastosowanymi w technologii są dezintegrator walcowy i dyzmembrator prętowy.


KRYSTIAN KADLEWICZ: Zmniejszenie energochłonności procesu mielenia węgla metodami fizykochemicznymi. s. 373

W artykule przedstawiono wyniki badań zastosowania wybranych substancji powierzchniowo czynnych w procesie mielenia miałów węglowych w młynach kulowych. Przedstawiono - stosowaną w trakcie doświadczeń - metodykę i aparaturę. Omówiono mechnizmy działania i wpływ aktywatorów na zmniejszenie energochłonności mielenia. Zaprezentowane wyniki dotyczą pomiarów zużycia energii, zmian składów ziarnowych i badań mikroskopowych przemiałów.


JAN BONDARUK, KRZYSZTOF KORCZAK: Kierunki przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w gminie górniczej na przykładzie Bytomia. s. 381

W artykule przedstawiono skuteczność wykorzystania funduszy unijnych, m.in. pozyskanych na realizację „Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”, programowanie i przebieg współpracy Gminy Bytom z Zakładem Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa. W projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 planowane jest zwiększenie alokacji środków na realizację projektów infrastrukturalnych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, dlatego przy wsparciu specjalistów z GIG władze miasta przygotowują kolejne projekty.


JACEK SOBALA: Badania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/15/EEC. s. 387

W artykule przedstawiono założenia dyrektywy 93/15/EEC Unii Europejskiej z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu (rynek) i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz związanych z nią norm zharmonizowanych. Pokazano kryteria oceny materiałów wybuchowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, wynikające ze stosowania procedur badawczych, zgodnych z europejskimi normami zharmonizowanymi. Omówiono główne zadania Jednostki Notyfikowanej (również Głównego Instytutu Górnictwa) w zakresie badań i oceny zgodności materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!