• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2005)

Wiadomości Górnicze 9 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ANDRZEJ KARBOWNIK: Instrumenty realizacyjne restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. (str. 403)


JÓZEF DUBIŃSKI: Węgiel kamienny – paliwo z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej. (str. 409)


KATARZYNA STANIENDA: Zmiany wielkości produkcji górniczej w świecie, w latach 1993-2002 – część 2; surowce energetyczne, nuklearne, chemiczne, ogniotrwałe i izolacyjne. (str. 420)


KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA: Zmiana stopnia wilgotności powietrza w wyrobisku ścianowym na przykładzie ściany 24 w kopalni „Jas-Mos”. (str. 430)


WITOLD DROGOŃ: Przegląd sekcji wzbogacania węgla – część 5. Rodzaje sekcji wzbogacania węgla w krajowych zakładach przeróbczych. (str. 437)


ŁUKASZ SUROWY, KSAWERY GRABOŚ: Badania typu WE urządzeń i systemów ochronnych według norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/9/WE (ATEX). (str. 441)


MARIA SIERPIŃSKA, ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 7. Pomiar wartości dla akcjonariuszy jako element systemu zarządzania przez wartość. (str. 450)

STRESZCZENIA


ANDRZEJ KARBOWNIK: Instrumenty realizacyjne restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. s. 403

W artykule przedstawiono dotychczas stosowane instrumenty w realizacji procesu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Krótko scharakteryzowano każdy z tych instrumentów i oceniono ich przydatność dla dalszej realizacji procesów dostosowawczych w górnictwie. Wskazano na zasadniczą rolę ustawy sejmowej, która tworzy podstawy prawne do stosowania w praktyce instrumentów realizacyjnych restrukturyzacji górnictwa. Sformułowano wnioski odnośnie do dalszej przydatności dotychczas stosowanych instrumentów i wskazano na konieczność modyfikacji niektórych z nich.


JÓZEF DUBIŃSKI: Węgiel kamienny – paliwo z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej. s. 409

Węgiel kamienny jest od co najmniej kilku stuleci podstawowym źródłem energii pierwotnej i w wielu krajach świata decydował o ich rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym. Jednak od drugiej połowy XX wieku sytuacja na globalnym rynku produkcji i wykorzystania węgla kamiennego wyraźnie się zmienia. Autor stwierdza, że węgiel kamienny jest paliwem z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej, ponieważ spełnia podstawowe warunki stawiane współczesnym paliwom energetycznym, a mianowicie: dyspozycyjność w skali globalnej, dostępność poprzez produkcję energii elektrycznej i możliwość stania się paliwem przyjaznym dla środowiska. W artykule przedstawiono światowe prognozy popytu na węgiel kamienny w XXI wieku. Nawiązano do polskich realiów, wskazując m.in. na działania, jakie powinny być podjęte dla racjonalnego utrzymania pozycji węgla kamiennego w polskim bilansie paliwowo-energetycznym.


KATARZYNA STANIENDA: Zmiany wielkości produkcji górniczej w świecie, w latach 1993-2002 – część 2; surowce energetyczne, nuklearne, chemiczne, ogniotrwałe i izolacyjne. s. 420

W czołówce światowych producentów surowców energetycznych, nuklearnych, chemicznych oraz ogniotrwałych pojawiają się coraz częściej takie państwa, jak: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Czechy, Słowacja. Coraz rzadziej natomiast zauważyć tam można Niemcy, Wielką Brytanię, Hiszpanię, czy Finlandię. W artykule scharakteryzowano zmiany zaobserowane, w latach 1993-2002, w produkcji wymienionych tu surowców. Wskazano państwa przodujące, wśród których najczęściej występują Chiny i Republika Południowej Afryki, ale także Brazylia, USA, Kanada, Rosja i Australia.


KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA: Zmiana stopnia wilgotności powietrza w wyrobisku ścianowym na przykładzie ściany 24 w kopalni „Jas-Mos”. s. 430

W artykule przedstawiono badanie przebiegu stopnia wilgotności powietrza w wyrobisku ścianowym. Omówiono procesy wymiany wilgoci oraz wyszczególniono główne źródła wilgoci, z którymi spotkano się w omawianym przypadku. Podano wzory i równania pomocne przy obliczaniu dopływu wilgoci od poszczególnych źródeł. Przytoczono także, proponowane w literaturze, równania na całkowity bilans wilgoci w wyrobisku. Na przykładzie ściany 24 w kopalni „Jas-Mos” pokazano zmianę stopnia wilgotności powietrza płynącego wzdłuż wyrobiska, w którym zainstalowano ścianowe chłodnice powietrza. Opisano i omówiono charakter zmian.


WITOLD DROGOŃ: Przegląd sekcji wzbogacania węgla – część 5. Rodzaje sekcji wzbogacania węgla w krajowych zakładach przeróbczych. s. 437

Omówiono rodzaje sekcji oraz rodzaje maszyn do wzbogacania węgla. Podano wydajność i dokładność maszyn do wzbogacania urobku oraz zakresy wzbogacania w poszczególnych klasach ziarnowych. Przedstawiono rankingi wydajności i dokładności maszyn zainstalowanych w zakładach górniczych. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki przedstawionej przez Autora na łamach „Wiadomości Górniczych” w latach 2003-2004.


ŁUKASZ SUROWY, KSAWERY GRABOŚ: Badania typu WE urządzeń i systemów ochronnych według norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/9/WE (ATEX). s. 441

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich, dotyczących urządzeń i systemów ochronnych – przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 94/9/WE „ATEX” – została wprowadzona do ustawodawstwa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. (DzU nr 143, poz. 1393). Badania typu WE stanowią poważne wyzwanie dla laboratoriów badawczych. W artykule zaprezentowano możliwości badawcze w tym zakresie, jakie posiada Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa.


MARIA SIERPIŃSKA, ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 7. Pomiar wartości dla akcjonariuszy jako element systemu zarządzania przez wartość. s. 450

Ukierunkowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem na generowanie wartości dla akcjonariuszy oznacza, że intencją kadry menedżerskiej jest działanie zgodnie z interesem wszystkich właścicieli firmy. O wadze problemu pomiaru wartości może świadczyć fakt, że już samo opublikowanie przez spółki giełdowe zamiaru zastosowania mierników, opartych na wartości, powoduje poprawę cen ich akcji. W artykule zaprezentowano podstawowe miary wartości wykorzystywane w przedsiębiorstwach, które wdrożyły VBM.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!