• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2005)

Wiadomości Górnicze 11 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MAKSYMILIAN KLANK: Kompania Węglowa SA – zwrot ku nowoczesności. (str. 514)


FRANCISZEK NIEZGODA, ADAM BARAŃSKI: Charakterystyka zagrożenia tąpaniami występującego w kopalniach Kompanii Węglowej SA. (str. 521)


FRANCISZEK NIEZGODA, MAREK SZARAFIŃSKI: Zagrożenia pożarowe i metanowe w kopalniach Kompanii Węglowej SA z uwzględnieniem ich oddziaływania na produkcję. (str. 534)


LESZEK KLOC, TADEUSZ POGONOWSKI: Ochrona środowiska – ważny element działalności Kompanii Węglowej SA. (str. 543)


LESZEK KLOC, TADEUSZ POGONOWSKI, KLAUDIUSZ SZCZUREK: Nowe podejście w zarządzaniu odpadami górniczymi w Kompanii Węglowej SA. (str. 550)


MAREK USZKO, MARIAN HOŁDA: System logistyki zaopatrzenia materiałowego w Kompanii Węglowej SA. (str. 557)


MAKSYMILIAN KLANK, EDWARD RUPIK: Strategia marketingowa Kompanii Węglowej SA. (str. 561)


WIESŁAW GLANOWSKI, TERESA KACPEREK, GRAŻYNA SAMUL, KRZYSZTOF BIŚTA: Polityka finansowa Kompanii Węglowej SA. (str. 568)


MARIAN KARPETA, JERZY MIKA: Restrukturyzacja zatrudnienia w Kompanii Węglowej SA. (str. 575)


ANDRZEJ PAKURA, GRZEGORZ OCHMAN: Nowoczesne metody szkolenia w dziedzinie bhp w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej SA. (str. 580)

STRESZCZENIA

 MAKSYMILIAN KLANK: Kompania Węglowa SA – zwrot ku nowoczesności.

Kompania Węglowa SA prowadzi działania dostosowawcze w celu utrzymania mocnej i stabilnej pozycji, by produkować taniej i bez szkody dla środowiska. Przyjęta strategia jest wynikiem poszukiwania najbardziej efektywnych form integracji kopalń oraz prac nad formowaniem wewnętrznych struktur organizacyjnych. Składa się ona z rozwiązań, które się wzajemnie wspomagają, pomnażając pozytywne efekty dzięki zjawisku synergii. Równoczesne odejście od logiki proilościowej i wprowadzenie w jej miejsce logiki proefektywnościowej – opartej na jakości produkcji i usług – daje podwaliny ekonomicznie uzasadnionego funkcjonowania Kompanii Węglowej SA, co przedstawiono w niniejszym artykule.


FRANCISZEK NIEZGODA, ADAM BARAŃSKI: Charakterystyka zagrożenia tąpaniami występującego w kopalniach Kompanii Węglowej SA.

W artykule omówiono stan zagrożenia tąpaniami w kopalniach zgrupowanych w Kompanii Węglowej SA. Analizując zagrożenie tąpaniami – występujące w latach 1994-2004 – w okresie istotnych zmian restrukturyzacyjnych polskiego górnictwa węgla kamiennego, dokonano porównania zmian zagrożenia występującego w kopalniach KW SA i skali tego zagrożenia w odniesieniu do całego polskiego górnictwa węglowego. Przytoczono przypadki zaistniałych tąpnięć w okresie dotychczasowego funkcjonowania Kompanii i scharakteryzowano główne metody profilaktyki tąpaniowej. Omówiono najważniejsze długofalowe działania profilaktyczne.


FRANCISZEK NIEZGODA, MAREK SZARAFIŃSKI: Zagrożenia pożarowe i metanowe w kopalniach Kompanii Węglowej SA z uwzględnieniem ich oddziaływania na produkcję.

W artykule omówiono stan zagrożenia pożarami i metanowego w kopalniach zgrupowanych w Kompanii Węglowej SA. Scharakteryzowano niektóre zdarzenia. Dokonano porównania zmian występowania zagrożenia metanowego przynajmniej w okresie ostatnich trzech lat, a tam gdzie dysponowano odpowiednimi materiałami odniesiono się do lat wcześniejszych. Zwrócono uwagę na poważne utrudnienia dla koncentracji wydobycia ze względu na zagrożenie metanowe. Wskazano na najważniejsze długofalowe działania profilaktyczne.


LESZEK KLOC, TADEUSZ POGONOWSKI: Ochrona środowiska – ważny element działalności Kompanii Węglowej SA.

Kopalnie oraz zakłady Kompanii Węglowej SA planują oraz realizują działalność wpływającą na środowisko na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a to m.in. na: Prawie ochrony środowiska, Prawie geologicznym i górniczym, ustawie o odpadach, Prawie wodnym, ustawie o ochronie przyrody, ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na poziomie kopalń i zakładów wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA głównymi kierunkami oddziaływań środowiskowych są: pobór wody przeznaczonej do spożycia i na cele przemysłowe z ujęć powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych, zrzut ładunku jonów chlorkowych i siarczanowych w wodach dołowych, wytwarzanie odpadów górniczych, występowanie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego. W artykule omówiono efekty osiągnięte w roku 2004 i 2005 oraz planowane działania do roku 2010.


LESZEK KLOC, TADEUSZ POGONOWSKI, KLAUDIUSZ SZCZUREK: Nowe podejście w zarządzaniu odpadami górniczymi w Kompanii Węglowej SA.

Kompania Węglowa SA realizuje gospodarkę odpadami – skałą płonną na podstawie obowiązujących aktów prawnych, tj.: ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska, Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W artykule przedstawiono założenia i charakterystykę nowego systemu gospodarki odpadami, a także działalność Kompanii Węglowej SA w tym zakresie.


MAREK USZKO, MARIAN HOŁDA: System logistyki zaopatrzenia materiałowego w Kompanii Węglowej SA.

Według stanu aktualnego proces logistyki zakupu materiałów w Kompanii Węglowej SA jest realizowany w sposób zdecentralizowany. Dążąc do zwiększenia sprawności zarządzania skomplikowaną i rozległą strukturą organizacyjną, stworzono – wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa – Portal Logistyki Zakupu e-PLZ. Uruchomiony w pierwszym półroczu 2005 internetowy portal pozwala upoważnionym pracownikom każdego z Oddziałów Kompanii Węglowej SA uzyskać interesujące ich informacje.


MAKSYMILIAN KLANK, EDWARD RUPIK: Strategia marketingowa Kompanii Węglowej SA.

W artykule omówiono podstawowe założenia strategii wdrożonej w Kompanii Węglowej SA w 2004 r. oraz jej efekty. Omówiono także kanały dystrybucji węgla, umowy wieloletnie jako kolejny etap strategii, kształtowanie się sprzedaży w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 1993-2004, analizę zapotrzebowania na węgiel przez drobnych klientów, promowanie węgla kamiennego na rynku krajowym jako paliwa ekologicznego z przyszłością.


WIESŁAW GLANOWSKI, TERESA KACPEREK, GRAŻYNA SAMUL, KRZYSZTOF BIŚTA: Polityka finansowa Kompanii Węglowej SA.

Politykę finansową warunkują czynniki mające swe źródła w procesie powstania Kompanii Węglowej SA, jak również funkcja bieżących i strategicznych celów przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono uwarunkowania prowadzonej polityki finansowej, cele i założenia oraz realizację tej polityki. Kolejne rozdziały poświęcono prognozom, a także zagrożeniom w realizacji polityki finansowej.


MARIAN KARPETA, JERZY MIKA: Restrukturyzacja zatrudnienia w Kompanii Węglowej SA.

W artykule omówiono przebieg procesu restrukturyzacji zatrudnienia w okresie od 1 lutego 2003 do 30 czerwca 2005 roku, czyli od czasu powstania Kompanii Węglowej SA, która w tym dniu przejęła ogółem 84 975 pracowników, z czego 77,2 proc. zatrudnionych było pod ziemią. Omówiono także stan prawny w procesie restrukturyzacji, aktualny stan i strukturę zatrudnienia, prognozy procesu restrukturyzacji zatrudnienia w latach 2006-2010.


ANDRZEJ PAKURA, GRZEGORZ OCHMAN: Nowoczesne metody szkolenia w dziedzinie bhp w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej SA.

W chwili utworzenia Kompanii Węglowej SA jej struktury tworzyły 23 kopalnie i zakłady górnicze oraz 9 innych, specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Wszystkie kopalnie i jednostki organizacyjne, w ramach prowadzonej wcześniej działalności (w strukturach spółek węglowych) prowadziły działania w zakresie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania te były jednak bardzo zróżnicowane, a w szeregu przypadkach ograniczały się do spełnienia wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów, lub do metod szkoleń wynikających z posiadanych, wieloletnich tradycji i przyzwyczajeń w tym zakresie. Konieczne zatem stało się podjęcie działań – co jest tematem niniejszego artykułu – które kładą duży nacisk na jak najwyższą jakość i skuteczność wszystkich rodzajów szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!