• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2005)

Wiadomości Górnicze 10 (2005)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HENRYK PASZCZA, GRZEGORZ GLISZCZYŃSKI: Wybrane aspekty pomocy państwa dla przemysłu węglowego według dyrektyw Unii Europejskiej. (str. 458)


ANDRZEJ MEDER: Innowacyjne rozwiązania Centrum KOMAG dla górnictwa węgla kamiennego. (str. 467)


PIOTR MIELNICKI: Pracownicy powierzchni restrukturyzowanych kopalń – szanse i perspektywy zatrudnienia poza górnictwem w latach 2004-2006. (str. 477)


JÓZEF KNECHTEL: Wpływ temperatury pierwotnej górotworu na zmiany wilgotności powietrza kopalnianego. (str. 483)


WALDEMAR MRÓZ, ALEKSANDRA WOJTYNEK-HOCHUŁ, EUGENIUSZ MAŁOBĘCKI, PIOTR RAMS: Efekty funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej. (str. 491)


FRANCISZEK DYDUCH, KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI: Bank parametrów handlowych i użytkowych węgli kamiennych. (str. 497)


ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 8. Mierniki oceny efektywności inwestycji NPV i IRR a mierniki budowania wartości przedsiębiorstwa EVA, MVA, CFROI. (str. 501)


RYSZARD ŻYLIŃSKI, JANUSZ KOZŁOWSKI: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii - Katowice 2005. (str. 506)

STRESZCZENIA

HENRYK PASZCZA, GRZEGORZ GLISZCZYŃSKI:  Wybrane aspekty pomocy państwa dla przemysłu węglowego według dyrektyw Unii Europejskiej.

W artykule przedstawiono aspekty zastosowania Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (nr 1407/2002) w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, przyjętego w dniu 23 lipca 2002 r. w zakresie dotyczącym restrukturyzacji polskiego przemysłu wydobywczego. Szczegółowo przedstawiono rodzaj pomocy publicznej, jaka może być udzielona jednostkom produkcyjnym, a także zasady jej obliczania w oparciu o decyzję Komisji Wspólnoty Europejskiej z dnia 17 października 2002 r., ustanawiającą wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady. Omówiono także zasoby poszczególnych przedsiębiorstw górniczych w kontekcie kopalń, które zostały objęte planem dostępu do zasobów.


ANDRZEJ MEDER: Innowacyjne rozwiązania Centrum KOMAG dla górnictwa węgla kamiennego.

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG obchodzi w roku 2005 jubileusz 60-lecia. W niniejszym artykule, właśnie z tej okazji, wspomniano fakty z historii tego silnego ośrodka myśli naukowej, projektowej i konstrukcyjnej. W kolejnych rozdziałach omówiono proces restrukturyzacji CMG, przedstawiono potencjał naukowy, badawczy i techniczny, opisano innowacyjne konstrukcje maszyn ścianowych, chodnikowych i przeróbczych, a także maszyny i urządzenia umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska. Wyliczono przykłady współpracy międzynarodowej, przedstawiono Zakład Badań Atestacyjnych – Notyfikowaną Jednostkę Certyfikującą Wyroby.


PIOTR MIELNICKI: Pracownicy powierzchni restrukturyzowanych kopalń – szanse i perspektywy zatrudnienia poza górnictwem w latach 2004-2006.

Konieczność skonstruowania stabilnego mechanizmu – zwiększającego szansę byłym pracownikom powierzchni kopalń na uzyskanie zatrudnienia jako źródła dochodu i fundamentu stabilizacji społecznej przy możliwości szybkiego przekwalifikowania, a także mechanizmu zwiększającego zainteresowanie pracodawców spoza górnictwa zatrudnianiem wspomnianych osób – jest problemem wielkiej wagi. Mechanizm umożliwiający rozwiązywanie tego problemu wprowadzono – o czym mowa w artykule – wraz z ustawą o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.


JÓZEF KNECHTEL: Wpływ temperatury pierwotnej górotworu na zmiany wilgotności powietrza kopalnianego.

Korzystając z posiadanej bazy pomiarowej, dotyczącej około 300 wyrobisk górniczych, wyprowadzono empirycznie wzory na jednostkowy strumień wilgoci wnikającej do powietrza kopalnianego w funkcji temperatury pierwotnej górotworu. Badając współczynniki korelacji otrzymanych zależności, przyjęto dla chodników podścianowych z odstawą urobku zależność liniową, natomiast dla ścian eksploatacyjnych i drążonych wyrobisk z wentylacją lutniową przyjęto potęgową zależność wymienionego strumienia wilgoci od temperatury pierwotnej skał.


WALDEMAR MRÓZ, ALEKSANDRA WOJTYNEK-HOCHUŁ, EUGENIUSZ MAŁOBĘCKI, PIOTR RAMS: Efekty funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej.

W artykule zaprezentowano systemowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej, jak również efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Przedstawiono analizę wypadkowości w latach 2000-2004, sposoby doskonalenia oraz programy szkoleń w tym zakresie. Opisano efekty funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zarówno w sferze technicznej, medycznej, jak i organizacyjnej w Katowickim Holdingu Węglowym SA (Katowickiej Grupy Kapitałowej).


FRANCISZEK DYDUCH, KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI: Bank parametrów handlowych i użytkowych węgli kamiennych.

Bank danych o produkcji i parametrach handlowych i użytkowych węgli kamiennych funkcjonuje w Zakładzie Wzbogacania i Utylizacji Kopalin Głównego Instytutu Górnictwa od 1992 r. Podstawę aktualizacji banku stanowią dane sprawozdawcze kopalń dla Głównego Urzędu Statystycznego z arkusza G-09.2. W artykule omówiono strukturę i zarządzanie bankiem danych; przykłady wykorzystania banku danych.


ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 8. Mierniki oceny efektywności inwestycji NPV i IRR a mierniki budowania wartości przedsiębiorstwa EVA, MVA, CFROI.

Najbardziej znane metody pomiaru kreacji wartości przedsiębiorstwa są utożsamiane z miarami EVA, MVA, CFROI. Okazuje się, że ich koncepcyjne podstawy kalkulacji mają swoje „korzenie” w tradycyjnych miernikach efektywności inwestycji, takich jak NPV i IRR. Przy przyjęciu kilku założeń, można w sposób matematyczny określić między nimi bezpośrednie zależności. Oznacza to, że przedsiębiorstwo można potraktować jako jedną wielką inwestycję, która może zwiększać wartość zainwestowanego w nim kapitału. W artykule pokazano powiązania i uwarunkowania wynikające z pomiaru wartości zarówno na etapie kalkulacji, jak i interpretacji wyników oraz związki pomiędzy tradycyjnymi miernikami pomiaru inwestycji, a miernikami budowania wartości.


RYSZARD ŻYLIŃSKI, JANUSZ KOZŁOWSKI: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii - Katowice 2005.

W dniach 6÷9 września 2005 r., 720 firm uczestniczyło w X Międzynarodowych Targach Górnictwa, Energetyki i Metalurgii. Wystawcy z 25 państw zaprezentowali produkowane przez nich maszyn i urządzenia oczekiwane przez unowocześniający się nieustannie przemysł. Była to wystawa o światowym standardzie, z widocznym ukierunkowaniem na bezpieczną pracę i ochronę środowiska.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!