• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2006)

Wiadomości Górnicze 1 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


JÓZEF DUBIŃSKI: Światowy Kongres Górniczy. (str. 2)


JERZY BEDNARCZYK: Makroekonomiczne zależności między wzrostem Produktu Krajowego Brutto a zużyciem energii. (str. 6)


MARIA SIERPIŃSKA: Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii podmiotów gospodarczych. (str. 14)


KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA: Analiza mocy chłodnic DV-290 i LKM 2 -290 w warunkach dołowych. (str. 23)


RYSZARD FRĄCZEK, JACEK FRĄCZEK: Analiza czynników wpływających na proces samozapalenia węgla w zrobach ścian kopalń. (str. 28)


IRENA PLUTA, JAN DULEWSKI: Wody kopalniane w świetle dawnej i aktualnej terminologii oraz ich klasyfikacji obowiązującej w górnictwie. (str. 37)


STANISŁAW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, SEBASTIAN NAPIERA, JAN SYTY: Klasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego. (str. 43)

STRESZCZENIA

JÓZEF DUBIŃSKI: Światowy Kongres Górniczy.

Przedstawiono historię Światowego Kongresu Górniczego i jego znaczenie dla integracji międzynarodowego środowiska związanego z nauka i praktyką górniczą oraz podstawowe zadania Kongresu wynikające z jego misji. Podkreślono wiodącą rolę Polski w powstaniu Kongresu oraz w jego funkcjonowaniu. Omówiono formy pracy, zwracając uwagę na potrzebę ich dostosowania do zmieniających się uwarunkowań, w jakich działa górnictwo w większości krajów na świecie. Przedstawiono informację o przebieg XX Światowego Kongresu Górniczego, Teheran'2005 oraz o kolejnym Kongresie, który w roku 2008 obradował będzie w Polsce.


JERZY BEDNARCZYK: Makroekonomiczne zależności między wzrostem Produktu Krajowego Brutto a zużyciem energii.

W artykule poddano analizie wieloletnie zależności między wzrostem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i odpowiadającym mu zużyciem energii pierwotnej i elektrycznej. Przedstawiono współczynniki elastyczności, określające zależności między zmieniającą się wielkością PKB i zużyciem energii. Przedstawiono wymienione zależności w latach 1971–2000 dla różnych regionów świata i grup państw. Pokazano wariantowe prognozy perspektywicznego zapotrzebowania na energię w latach 2001–2025/2030 i struktury paliwowe dla jej produkcji w powiązaniu ze wzrostem PKB dla całego świata i poszczególnych krajów.


MARIA SIERPIŃSKA: Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii podmiotów gospodarczych.

Walka o uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku oraz duża zmienność otoczenia powodują, że przedsiębiorstwa poszukują skutecznych narzędzi zarządzania. Bez wątpienia należy do nich Strategiczna Karta Wyników. Stanowi ona narzędzie przełożenia opracowanej strategii na konkretne działania operacyjne i ukierunkowuje menedżerów na realizację celów zawartych w strategii. Poprzez wykorzystanie informacji zwrotnej daje także możliwość ewentualnej zmiany strategii pod wpływem zmieniających się warunków zewnętrznych. W niniejszym artykule zaprezentowana została idea i konstrukcja karty oraz sposób jej wykorzystania jako narzędzia realizacji strategii.


KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA: Analiza mocy chłodnic DV-290 i LKM 2 -290 w warunkach dołowych.

W artykule przeprowadzono, w warunkach dołowych, analizę efektywności działania urządzeń chłodniczych typu DV–290 i LKM 2–290 do schładzania powietrza w dwunastu rejonach wentylacyjnych dwóch kopalń węgla kamiennego. Analizę przeprowadzono na podstawie pomiarów parametrów powietrza przepływającego przez chłodnice z wykorzystaniem programu komputerowego Z.K.S. MOC 2000. Wyniki umożliwiły ocenę efektywności działania urządzeń chłodniczych wraz z podaniem optymalnego zakresu ich pracy.


RYSZARD FRĄCZEK, JACEK FRĄCZEK: Analiza czynników wpływających na proces samozapalenia węgla w zrobach ścian kopalń.

Przeprowadzono obserwację stężenia tlenku węgla wydzielanego do zrobów ścian w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Następnie przeprowadzono analizę wpływu takich czynników jak: zawartość wody i części lotnych w węglu, głębokości zalegania pokładu oraz parametrów ścian (wybiegu, postępu, wydatku powietrza i grubości pokładu) na przyrost stężenia CO w zrobach ścian. Potwierdzono słuszność wielu obowiązujących poglądów na proces samozagrzewania węgla w zrobach ścian zawałowych przewietrzanych systemem na U. Określono także wątpliwości wynikające z braku rozróżnienia odmienności procesu samozagrzewania węgli koksowych i węgli energetycznych.


IRENA PLUTA, JAN DULEWSKI: Wody kopalniane w świetle dawnej i aktualnej terminologii oraz ich klasyfikacji obowiązującej w górnictwie.

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska do końca 2003 roku zobowiązała się dostosować prawo do unijnego, zgodnego z Ramową Dyrektywą Parlamentu Europy i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2000 roku, a dotyczącego polityki wodnej (RDW/2000/60/EC). Dlatego znowelizowano Prawo wodne, DzU z 2001 r., nr 115, poz. 1229. W artykule przedstawiono definicję wód kopalnianych oraz ich klasyfikację. Zwrócono uwagę na zróżnicowaną terminologię w opisie hydrogeologicznym wód i klasyfikacji wód kopalnianych wymagającą ujednolicenia.


STANISŁAW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, SEBASTIAN NAPIERA, JAN SYTY: Klasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego.

W kopalniach podziemnych w wyniku prowadzenia eksploatacji powstają zroby obejmujące wyrobiska poeksploatacyjne lub technologiczne. Gazy w zrobach ulegają wielu zmianom fizyko-chemicznym, a wypływające do wyrobisk technologicznych mogą być przyczyną powstania atmosfery beztlenowej oraz zagrożenia wybuchem gazów palnych i zagrożenia toksycznego dla górników. W artykule podjęto próbę klasyfikacji zrobów na podstawie kryterium: dostępności, objętości, składu chemicznego, wentylacji oraz zagrożenia wybuchowego i pożarowego. Pozwoliło to na wyodrębnienie zrobów, które mogą być traktowane jako zbiorniki gazów inertnych, ze względu na wysoką zawartość azotu przy występowaniu jednocześnie niskiej zawartości tlenu i metanu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!