• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2006)

Wiadomości Górnicze 2 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KAZIMIERZ CZOPEK: Uwarunkowania podatkowe umowy leasingu. (str. 58)


RYSZARD FRĄCZEK: Wpływ parametrów fizyczno-chemicznych na energię aktywacji utleniania węgla w zrobach ścian. (str. 63)


MARIA SIERPIŃSKA, MICHAŁ DRÓŻDŻ: Narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstw alternatywne do Strategicznej Karty Wyników. (str. 73)


WIESŁAW CZYŻ: Prognoza powstawania zalewisk i terenów depresyjnych na obszarze górniczym kopalni „Pniówek”. (str. 80)


TADEUSZ KUBIK, KRZYSZTOF ZANIEWSKI: Controling bhp na przykładzie kopalni „Jas-Mos”. (str. 89)


WITOLD DROGOŃ: Przegląd sekcji wzbogacania węgla – część 6. Technologiczne kryteria projektowania i eksploatacji zamkniętnych obiegów wodno-mułowych. (str. 95)


ADRIAN KRZEMIEŃ: Z historii górnictwa. Rok 1945 w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. (str. 100)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja (str. 109)

STRESZCZENIA


KAZIMIERZ CZOPEK: Uwarunkowania podatkowe umowy leasingu. W artykule przedstawiono postawowe akty prawne opisujące umowę leasingu. Zwrócono uwagę na różny charakter umowy leasingu; obligatoryjny, dyspozytywny, aplikacyjny. Stwierdzono, że ostateczny charakter umowy leasingowej zależy od unormowań podatkowych, według których mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym bądź leasingiem podatkowym. Leasing, chociaż ma obok zalet również wady, jest obecnie powszechnie stosowany jako sposób finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie.
 RYSZARD FRĄCZEK: Wpływ parametrów fizyczno-chemicznych na energię aktywacji utleniania węgla w zrobach ścian. Przeprowadzono analizę wpływu zawartości części lotnych i wody w węglu, metanonośności węgla, temperatury pierwotnej, głębokości zalegania i kruszalności węgla na wartość energii aktywacji utleniania węgla A, a także wpływ tego wskaźnika na ilość i stężenie tlenku węgla wydzielanego do prądu opływowego czterdziestu czynnych ścian węglowych w ośmiu kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Stwierdzono, że nie istnieje zależność między wartością energii aktywacji, utleniania A, a ilością i stężeniem tlenku węgla w zrobach ścian czynnych.
 MARIA SIERPIŃSKA, MICHAŁ DRÓŻDŻ: Narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstw alternatywne do Strategicznej Karty Wyników. Współczesne przedsiębiorstwa – funkcjonujące w silnie konkurencyjnym otoczeniu – kładą szczególny nacisk na tworzenie strategii umożliwiającej im zapewnienie przewagi w stosunku do konkurentów. Przełożenie strategii na działania operacyjne narzuca konieczność wykorzystania określonych narzędzi. Do najpopularniejszych z nich należą Tableau de Bord, Strategiczna Karta Wyników oraz Skandia Nawigator, omówione w niniejszym artykule.
 WIESŁAW CZYŻ: Prognoza powstawania zalewisk i terenów depresyjnych na obszarze górniczym kopalni „Pniówek”.Działalność górnicza – wskutek postępujących obniżeń górotworu – powoduje nieodwracalne zmiany w warunkach hydrogeologicznych na określonym terenie. W niniejszym artykule skoncentrowano uwagę na analizie zmian zachodzących na powierzchni i na oznaczeniu miejsc, w których będzie gromadzić się woda. Artykuł dotyczy całego obszaru górniczego kopalni „Pniówek” i okresu koncesji na wydobywanie kopaliny, czyli do 13 sierpnia 2020 r.
 TADEUSZ KUBIK, KRZYSZTOF ZANIEWSKI: Controling bhp na przykładzie kopalni „Jas-Mos”. W artykule przedstawiono możliwości nadzoru przez Dział Controllingu nad działaniami ukierunkowanymi na poprawę wyników finansowych kopalni w aspekcie kosztów ponoszonych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Systematyczne działanie, kompetencja i odpowiedzialność za wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych pozwalają ograniczyć koszty. Przedstawiono statystykę wypadków i chorób zawodowych w kopalni „Jas-Mos”. 
WITOLD DROGOŃ: Przegląd sekcji wzbogacania węgla – część 6. Technologiczne kryteria projektowania i eksploatacji zamkniętnych obiegów wodno-mułowych.  Podano ogólną charakterystykę obiegów wodno-mułowych oraz wydajność i sprawność technologiczną podstawowych maszyn i urządzeń zainstalowanych w zakładach wzbogacania węgla. Scharakteryzowano osiem kryteriów dotyczących pracy obiegów wodno-mułowych w układzie zamkniętym. Podano wzory do określenia ilości wód popłuczkowych, wydajności obiegu wodno-mułowego oraz zużycia świeżej wody dodatkowej. Stosowanie zamkniętnych obiegów wodno-mułowych w zakładach wzbogacania węgla uzasadnione jest względami techniczno-ekonomicznymi jak również wymogami ochrony środowiska. 
ADRIAN KRZEMIEŃ: Z historii górnictwa. Rok 1945 w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.  Opisując stan górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w roku 1945, Autor rozpoczyna od przedstawienia sytuacji kopalń w chwili wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej. Autor wymienia funkcjonujące kopalnie, podaje stany załóg górniczych tam zatrudnionych. Pokazał także rolę Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego. Wskazał na istotne źródła uzupełniania zatrudnienia, jakimi było kierowanie do pracy poborowych, a także jeńców wojennych.  
  
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!