• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2006)

Wiadomości Górnicze 3 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ADAM ZIEMIANIN: Sto lat kopalni „Makoszowy”. (str. 114)


ROMAN WALTER: Restrukturyzacja techniczna i organizacyjna w kopalni „Makoszowy”. (str. 121)


PIOTR SŁOWIK, JERZY TYLKOWSKI, MARIA MILCZYŃSKA: Zmiany w środowisku naturalnym i infrastrukturze technicznej w kopalni „Makoszowy”. (str. 127)


EUGENIUSZ KENTNOWSKI, JAROSŁAW GÓRKA: Zwalczanie zagrożenia pożarowego w kopalni „Makoszowy”- studium przypadku. (str. 139)


JERZY ULFIK: Systemy wentylacji i klimatyzacji w wyrobiskach górniczych kopalni „Makoszowy”. (str. 153)


ADAM TOKARZ, MARIAN GRZYŚKA, ANDRZEJ DŁUGAJ: Gospodarka energetyczna w kopalni „Makoszowy”. (str. 162)


EUGENIUSZ KENTNOWSKI, LECH WIZNER: Połączenie kopalń „Sośnica” i „Makoszowy” w dwuruchowy zakład górniczy. (str. 171)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja (str. 176)

STRESZCZENIA


ADAM ZIEMIANIN: Sto lat kopalni „Makoszowy”. 

Po roku 1890 w Zabrzu rozpoczęło się rozpoznawanie złoża położonego na zachód od kopalni „Guido” w kierunku Makoszów. 1 kwietnia 1906 roku uruchomiono zakład górniczy szybu „Zero”. Datę tę przyjmuje się za początek kopalni „Makoszowy”. W artykule opisano stuletnią historię kopalni, której nowy rozdział rozpoczął się 1 lipca 2005 r., kiedy to Jubilatka połączona została z kopalnią „Sośnica” w dwuruchowy zakład o nazwie Kompania Węglowa SA, Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu. Powstał jeden z największych w Europie zakładów górniczych, zatrudniający ponad 6 tys. pracowników i wydobywający 22 tys. ton węgla na dobę.


ROMAN WALTER: Restrukturyzacja techniczna i organizacyjna w kopalni „Makoszowy”. 

W artykule przedstawiono charakterystykę geologiczną złoża, tektoniki, zagrożeń naturalnych; przebieg eksploatacji złoża w latach 1990-2004. Artykuł zakończono stwierdzeniem, że kopalnia posiada wystarczającą bazę zasobową, aby przez wiele lat wydobywać węgiel kamienny o wysokich parametrach jakościowych, dostosowując poziom produkcji do realnych potrzeb.


PIOTR SŁOWIK, JERZY TYLKOWSKI, MARIA MILCZYŃSKA: Zmiany w środowisku naturalnym i infrastrukturze technicznej w kopalni „Makoszowy”.

Środowisko wokół terenu górniczego w szczególny sposób narażone jest na degradację, która może wyniknąć z wydobywania węgla przez kopalnię, a zwłaszcza wtedy gdy eksploatacja trwa od stu lat. Wpływy działalności kopalni „Makoszowy”, prowadzonej z różnym natężeniem, objęły praktycznie cały jej obszar górniczy. W artykule podjęto próbę podsumowania skali przeobrażeń, jak i najistotniejsze działania – realizowane przez kopalnię – zmierzające do ograniczenia szkód oraz zmniejszenia uciążliwości zakładu na otoczenie.


EUGENIUSZ KENTNOWSKI, JAROSŁAW GÓRKA: Zwalczanie zagrożenia pożarowego w kopalni „Makoszowy”- studium przypadku.

W artykule przedstawiono zasady profilaktyki przeciwpożarowej, polegające na monitorowaniu występujących zagrożeń. Szczegółowo opisano zastosowane środki w ścianie h45 w pokładzie 405/1, opisując warunki geologiczno-górnicze ruchu ściany, początkowy ruch ściany, wykrycie zaburzeń geologicznych w polu ściany, stan zagrożenia pożarowego, profilaktykę i efekty zwalczania zagrożenia. Działania te ograniczyły zagrożenie pożarem endogenicznym w zrobach ściany, co pozwoliło – po trzech miesiącach od czasowego zaizolowania ściany – wznowić jej eksploatację.


JERZY ULFIK: Systemy wentylacji i klimatyzacji w wyrobiskach górniczych kopalni „Makoszowy”.

W artykule opisano systemy wentylacji opływowej i odrębnej oraz klimatyzację wyrobisk ścianowych i korytarzowych w kopalni „Makoszowy”. Opisano także połączenia wentylacyjne kopalni „Makoszowy” z innymi kopalniami w tym szczegółowo z Kopalnią Doświadczalną Węgla Kamiennego „M-300”. Zwrócono uwagę na nową systuację, jaka powstała po połączeniu kopalni „Makoszowy” z kopalnią „Sośnica”.


ADAM TOKARZ, MARIAN GRZYŚKA, ANDRZEJ DŁUGAJ: Gospodarka energetyczna w kopalni „Makoszowy”.

W artykule opisano zaopatrzenie zakładu górniczego w media energetyczne (energia elektryczna, sprężone powietrze, energia cieplna) w stopniu zapewniającym ciągłość procesów technologicznych. Dostęp do nowoczesnych technik pomiarowych, możliwość gromadzenia i komputerowej obróbki dużej liczby danych, pozwala wpływać na bieżąco na wskaźniki energetyczne oraz analizować i planować przedsięwzięcia długofalowe, zmierzające do optymalizacji – z punktu widzenia ekonomicznego – zużycia energii.


EUGENIUSZ KENTNOWSKI, LECH WIZNER: Połączenie kopalń „Sośnica” i „Makoszowy” w dwuruchowy zakład górniczy.

W artykule przedstawiono schemat z zaznaczonym obszarem górniczym zintegrowanej kopalni, położonej w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na terenach miast Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Mikołów i gminy Gierałtowice. Przedstawiono genezę projektu połączenia obu kopalń w aspekcie strategii Kompanii Węglowej SA na lata 2004-2010. Formalna decyzja o połączeniu kopalń podjęta została przez Zarząd Kompanii Węglowej SA w dniu 29 czerwca 2005 r. Przyjęto nazwę Kompania Węglowa SA, Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!