• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2006)

Wiadomości Górnicze 4 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HENRYK PASZCZA, ANTONI MADEJSKI: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 2005. (str. 178)


STANISŁAW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, SEBASTIAN NAPIERAJ, JAN SYTY: Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego. (str. 191)


RYSZARD FRĄCZEK: Wpływ głębokości zalegania pokładu węgla na zgrożenie pożarem endogenicznym w kopalni. (str. 203)


ZBIGNIEW LUBOSIK: Wpływ wzmocnień obudowy chodnika C-35 w kopalni „Borynia” na warunki jego utrzymania za frontem ściany. (str. 211)


MIECZYSŁAW LUBRYKA, WALDEMAR BUSSE: Gospodarka wodna w kopalni „Jas-Mos”. (str. 219)


WSPOMNIENIE: Profesor Bernard Drzęźla (str. 224)


ANDRZEJ ADAMCZYK: Nadszybia rybnickich kopalń w XIX wieku. (str. 225)


MARIA SIERPIŃSKA, ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 10. Koszty kapitałów i sposoby ich zmniejszania w przedsiębiorstwie. (str. 234)

STRESZCZENIA

 

HENRYK PASZCZA, ANTONI MADEJSKI: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 2005.

W roku 2005 następowało dalsze upraszczanie struktury organizacyjnej sektora górnictwa węgla kamiennego. Na wyniki ekonomiczno-finansowe górnictwa węgla kamiennego w roku 2005 istotny wpływ miały utrzymujące się kolejny rok korzystne ceny węgla kamiennego na rynkach zbytu, przewyższające jednostkowe koszty wydobycia. W artykule przedstawiono wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego, wskaźniki techniczne charakteryzujące proces produkcji węgla w kopalniach, zatrudnienie i wydajność pracy, średnie ceny zbytu węgla, koszty jednostkowe oraz jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla.


STANISŁAW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, SEBASTIAN NAPIERAJ, JAN SYTY: Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego.

W wielu kopalniach, zwłaszcza niemetanowych i o słabym zagrożeniu metanowym, w otamowanych wyrobiskach i zrobach występują wysokie zawartości azotu i dwutlenku węgla oraz niskie zawartości tlenu. W artykule przedstawiono eksperyment procesu przepompowywania gazów z otamowanych zrobów o niskiej zawartości tlenu do zrobów o wysokiej zawartości tlenu, którego celem było badanie i ocena przydatności tej metody dla prowadzenia aktywnej prewencji pożarowej w kopalni węgla kamiennego. Wykazano, że metoda ta pozwala skutecznie obniżyć zawartość tlenu przy jednoczesnym przyroście azotu w zrobach, co wpływa korzystnie na ograniczenie zagrożenia pożarowego i wybuchem metanu w otamowanych zrobach kopalń węgla kamiennego. Zagadnienie to wymaga dalszych kompleksowych badań.


RYSZARD FRĄCZEK: Wpływ głębokości zalegania pokładu węgla na zgrożenie pożarem endogenicznym w kopalni.

W artykule przeanalizowano obowiązujące w polskim górnictwie definicje pożaru podziemnego, a następnie wpływ głębokości zalegania pokładu na wskaźnik samozapalenia i energię aktywacji węgla, zawartość części lotnych, własności termicznych skał oraz na ilość wydzielanego tlenku węgla do powietrza w czynnych ścianach. Stwierdzono istotny udział górotworu w odprowadzaniu ciepła z samozagrzewającego się węgla. W zakończeniu stwierdzono, że nie można w sposób jednoznaczny twierdzić, by wzrost głębokości eksploatacji węgla zwiększał zagrożenie pożarami endogenicznymi.


ZBIGNIEW LUBOSIK: Wpływ wzmocnień obudowy chodnika C-35 w kopalni „Borynia” na warunki jego utrzymania za frontem ściany.

W artykule przedstawiono rezultaty badań i obliczeń określających wpływ zastosowanych wzmocnień obudowy (pas podsadzkowy, stojak cierny SV) na ograniczenie zaciskania, utrzymywanego za frontem ściany, chodnika taśmowego zbiorczego C-35. Przedstawiony został sposób obliczeń oraz wykonano obliczenia prognozowanego zaciskania wyrobiska, podporności obudowy i jej wzmocnień oraz obciążenia. Określony został wpływ podporności obudowy na ograniczenie zaciskania wyrobiska oraz wykonane zostało porównanie rezultatów obliczeń z wynikami pomiarów dołowych zaciskania chodnika taśmowego zbiorczego C-35.


MIECZYSŁAW LUBRYKA, WALDEMAR BUSSE: Gospodarka wodna w kopalni „Jas-Mos”.

Wody występujące w górotworze stanowią zagrożenie dla prowadzenia ruchu zakładu górniczego, dlatego muszą być ujmowane i odprowadzane na powierzchnię. W artykule przedstawiono system głównego odwadniania i gospodarki wodami dołowymi w kopalni „Jas-Mos”. W kopalni realizowana jest inwestycja przeniesienia gospodarki wodnej z rejonu osadnika 02 w rejon nieczynnych osadników poflotacyjnych. Autorzy opisali przygotowywane zmiany oraz przedstawili korzyści płynące z realizacji inwestycji.


ANDRZEJ ADAMCZYK: Nadszybia rybnickich kopalń w XIX wieku.

Referat na temat nadszybi rybnickich kopalń wygłosił autor niniejszego artykułu podczas konferencji naukowej na temat górniczego dziedzictwa kulturowego – Mysłowice 2005, a zorganizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we współpracy z Główną Komisją Muzealnictwa i Tradycji Górniczych. Artykuł jest rozwinięciem tego referatu.


MARIA SIERPIŃSKA, ARKADIUSZ KUSTRA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 10. Koszty kapitałów i sposoby ich zmniejszania w przedsiębiorstwie.

Koszty kapitału stanowią jedno z podstawowych kryteriów w procesie decyzyjnym i mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Są one wykorzystywane w ustalaniu wartości firmy, w rachunku opłacalności inwestycji, w doborze programu inwestycyjnego. Sposób ustalania kosztów kapitału determinuje w dużej mierze wyniki obliczeń w wymienionych rachunkach, a w konsekwencji również podejmowane na ich podstawie decyzje finansowe. W artykule sprecyzowano pojęcie kapitałów w kontekście struktury pasywów i źródeł finansowania, jak również zaprezentowano metody ustalania kosztu kapitału własnego i obcego oraz ich wpływ na średnioważony koszt. Jednocześnie przedstawiono dylematy związane z oszacowaniem kosztów określonych kapitałów i wskazano możliwości obniżki obsługi zadłużenia związanego z kapitałami obcymi.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!