• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2006)

Wiadomości Górnicze 5 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MAKSYMILIAN KLANK: Nowe spojrzenie na wykorzystanie węgla kamiennego. (str. 242)


KRZYSZTOF KROGULSKI: Oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na środowisko w latach 2002-2005. (str. 253)


JÓZEF KABIESZ: Możliwości poprawy obiektywności eksperckich ocen stanów zagrożeń górniczych. (str. 263)


JERZY MASTALERZ: Identyfikacja wód powierzchniowych i podziemnych za pomocą statystycznej interpretacji wyników analiz chemicznych. (str. 270)


STANISŁAW TRENCZEK: Wybrane zagadnienia i uwagi dotyczące uaktywniania procesu samozagrzewania węgla. (str. 275)


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 11. Controlling projektów – jego zakres i narzędzia. (str. 283)


POŻEGNANIE: Dr inż. Antoni Kot (str. 289)


JERZY KICKI: XV Jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej. (str. 290)


BOLESŁAW CIEPIELA: Z historii górnictwa. Kopalnia węgla „Sosnowiec” 1876-1997. (str. 299)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja (str. 302)

STRESZCZENIA


MAKSYMILIAN KLANK: Nowe spojrzenie na wykorzystanie węgla kamiennego.

Nowe spojrzenie na wykorzystanie węgla kamiennego zaprezentowane w niniejszym artykule, wskazuje na kontynuację istotnej roli tego surowca w gospodarce światowej ze wskazaniem na rozwój wysoko zaawansowanych technologii jego wykorzystania, w tym także chemicznego przetwórstwa, co uczyni węgiel elementem „czystej energii”. W artykule porównano węgiel z pozostałymi źródłami energii, pokazano strukturę konsumpcji energii i światowe zapasy węgla, pozycję węgla w Unii Europejskiej, pozycję Kompanii Węglowej SA jako producenta węgla kamiennego.


KRZYSZTOF KROGULSKI: Oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na środowisko w latach 2002-2005.

W celu złagodzenia negatywnych wpływów na środowisko, kopalnie węgla kamiennego prowadzą wielokierunkowe działania. W artykule omówiono podstawowe problemy ekologiczne górnictwa węgla kamiennego oraz działalność proekologiczną w latach 2002-2005, stwierdzając m.in. w podsumowaniu, że na efekty tej działalności złożyły się zarówno systematyczna realizacja – przez spółki węglowe i kopalnie samodzielnie – zadań wynikających z ochrony środowiska, jak również wyłączanie z eksploatacji rejonów kopalń w związku z ich częściową, względnie całkowitą likwidacją.


JÓZEF KABIESZ: Możliwości poprawy obiektywności eksperckich ocen stanów zagrożeń górniczych.

Ocena stanu zagrożeń górniczych zwykle jest połączeniem informacji obiektywnych, wynikających z pomiarów, badań i analiz oraz informacji subiektywnych, często opisowych o charakterze wybitnie eksperckim. Informacje te uzyskiwane są na wszystkich etapach oceny stanu zagrożeń i muszą być ze sobą integrowane w spójną całość. W praktyce sformułowane zostały dla każdego z zagrożeń procedury takiej integracji w postaci sformalizowanych kategoryzacji takich ocen. Mają one zasadniczo również charakter ustaleń eksperckich. W artykule omówiono możliwości obiektywizacji łączenia tego typu informacji w jednorodną postać, w szczególności wykorzystując zasady logiki rozmytej.


JERZY MASTALERZ: Identyfikacja wód powierzchniowych i podziemnych za pomocą statystycznej interpretacji wyników analiz chemicznych.

W artykule przedstawiono metodę porównania wskaźników chemicznych różnych wód. Zastosowano statystyczną funkcję z tablic rozkładu Snedecora do testowania wskaźników w celu wyboru podobnych próbek wody. W górnictwie może to być pomocne przy rozwiązywaniu wielu zagadnień dotyczących pochodzenia i kierunku przepływu wód podziemnych. Metodę można modyfikować celem dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb użytkownika.


STANISŁAW TRENCZEK: Wybrane zagadnienia i uwagi dotyczące uaktywniania procesu samozagrzewania węgla.

W artykule omówiono wybrane zagadnienia z zakresu samozagrzewania węgla, dotyczące wpływu parametrów fizyczno-chemicznych na energię aktywacji utleniania węgla w zrobach ścian. Dokonano tego w oparciu o wyniki analiz przeprowadzonych na bazie danych 40 ścian zawałowych oraz na bazie danych 222 ścian zawałowych. Wskazano na rolę, jaką w procesie samozagrzewania odgrywają właściwości węgla oraz czynniki zewnętrzne, wynikające z konkretnych uwarunkowań eksploatacji zawałowej. Podkreślono istotne różnice pomiędzy określaniem potencjalnego zagrożenia pożarem endogenicznym a oceną poziomu występującego zagrożenia.


MARIA SIERPIŃSKA: Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym – część 11. Controlling projektów – jego zakres i narzędzia.

Controlling projektów może odnosić się do pojedynczego projektu, grupy projektów, wszystkich projektów w przedsiębiorstwie, którego działalność operacyjna jest zorientowana na ich realizację. W artykule ujęto temat w następującacyh rozdziałach: Kalkulacja kosztów jako podstawa ich budżetowania; Budżety kosztów projektu i ocena stopnia ich realizacji; Mierniki oceny realizacji projektów i premiowanie ich wykonawców. Poziom uzyskanych mierników przyjętych do oceny jest wykazywany w raportach z wykonania projektu.


JERZY KICKI: XV Jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

Jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej tradycyjnie już obradowała w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji w dniach 20-24 lutego 2006. Organizatorami są co roku Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. XV Szkoła – jak przystało na Jubileusz – zgromadziła rekordową liczbę ponad 450 uczestników. W artykule omówiono przebieg obrad, zamieszczono listę referatów, podano wyniki konkursów na najlepszą kopalnię i kopalnię bezpieczną. Autor artykułu, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zaprosił na XVI Szkołę, poświęconą m.in. 100-leciu ratownictwa górniczego w Polsce.


BOLESŁAW CIEPIELA: Z historii górnictwa. Kopalnia węgla „Sosnowiec” 1876-1997.

Kopalnia „Sosnowiec” ulokowała się na gruntach majątku ziemskiego o nazwie Sielec-Modrzejów, który powstał w XIV wieku. Złoże eksploatowane przez kopalnię położone było w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, na północnym skłonie siodła głównego. Utwory karbońskie z pokładami węgla warstw grupy łękowej (warstwy rudzkie, orzeskie), warstw siodłowych i warstw grupy brzeżnej przykryte są utworami czwartorzędowymi i triasowymi. Tak rozpoczyna się historia kopalni opisana szkicowo do czasu jej likwidacji i podłączenia do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!