• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2006)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


STANISŁAW GAJOS, MARIUSZ POCZĘTY, HANNA DUDA: Kształtowanie się podstawowych wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych w Katowickim Holdingu Węglowym SA. (str. 362)


STANISŁAW GAJOS, MARIUSZ POCZĘTY, HANNA DUDA: Nowoczesne narzędzia zarządzania w obszarze ekonomiczno-finansowym w KHW SA. (str. 367)


STANISŁAW GAJOS, JÓZEF SZUSTER: Restrukturyzacja organizacyjna Katowickiego Holdingu Węglowego SA. (str. 373)


ROMAN ŁÓJ, JAROSŁAW STOPA: Zintegrowany System Zarządzania w Katowickim Holdingu Węglowym SA. (str. 378)


MARIUSZ KORZENIOWSKI, WOJCIECH DYGDAŁA, HANNA DUDA: Strategia działania Katowickiego Holdingu Węglowego SA w perspektywie wieloletniej. (str. 384)


STANISŁAW LASEK: Wzrost zagrożenia metanowego podczas eksploatacji ściany 801 w pokładzie 349 w partii B w kopalni „Murcki”. (str. 389)


DANIEL BORSUCKI: Efektywność procesu gospodarowania energią w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA. (str. 394)


ALINA BUBIK, TOMASZ NIEMIEC: Metody prostowania budynków i ich zastosowanie w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA. (str. 400)


WOJCIECH DYGDAŁA, URSZULA MIESZCZAK, ANDRZEJ SURMA: Osiągnięcia Katowickiego Holdingu Węglowego SA w zakresie ekologii. (str. 408)


WALDEMAR MRÓZ, EUGENIUSZ MAŁOBĘCKI, PIOTR RAMS: Ewolucja zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA. (str. 419)


ROMAN ŁÓJ, LEON KURCZABIŃSKI: Kwalifikowane paliwa węglowe do nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów. (str. 425)

STRESZCZENIA


STANISŁAW GAJOS, MARIUSZ POCZĘTY, HANNA DUDA: Kształtowanie się podstawowych wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych w Katowickim Holdingu Węglowym SA.

Katowicki Holding Węglowy SA, którego założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, prowadzi działalność od 1 lipca 1993 roku. Powstał z połączenia jedenastu kopalń węgla kamiennego, tj.: „Katowice”, „Wesoła”, „Kleofas”, „Wieczorek”, „Murcki”, „Wujek”, „Mysłowice”, „Staszic”, „Śląsk”, „Kazimierz-Juliusz”, „Niwka-Modrzejów”. W wyniku zmian strukturalnych, dzisiaj w skład KHW SA wchodzi sześć kopalń, tj.: „Murcki”, „Mysłowice”, „Wesoła”, „Wieczorek”, „Wujek” i „Staszic”. W skład grupy kapitałowej KHW SA wchodzi ponadto KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o., tworząc tzw. Katowicką Grupę Kapitałową (KGK). W artykule opisano jej zmiany organizacyjne, produkcję, zatrudnienie, wyniki finansowe, kierunki rozwoju.


STANISŁAW GAJOS, MARIUSZ POCZĘTY, HANNA DUDA: Nowoczesne narzędzia zarządzania w obszarze ekonomiczno-finansowym w KHW SA.

Każde przedsiębiorstwo, które chce odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku, musi mieć określoną strategię działalności oraz stosować odpowiednie środki dla realizacji przyjętej strategii. W Katowickim Holdingu Węglowym SA trwają prace związane z wdrożeniem dwóch nowoczesnych narzędzi, jakimi są: Strategiczna Karta Wyników (BSC) oraz system Business Objects. Opisano również nowoczesne narzędzia zarządzania już funkcjonujące w KHW SA, jak: Controlling i Oddziałowy Rachunek Kosztów.


STANISŁAW GAJOS, JÓZEF SZUSTER: Restrukturyzacja organizacyjna Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

Przyjęta przez Katowicki Holding Węglowy SA strategia restrukturyzacji zakłada nie tylko ograniczenie wydobycia poprzez redukcję nadmiernych zdolności produkcyjnych ale również uproszczenie struktury organizacyjnej drogą łączenia kopalń. W artykule omówiono zmiany w obszarze działalności technicznej Holdingu, restrukturyzację organizacyjną w tym zatrudnienia, efekty ekonomiczne procesu restrukturyzacji.


ROMAN ŁÓJ, JAROSŁAW STOPA: Zintegrowany System Zarządzania w Katowickim Holdingu Węglowym SA.

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA, realizując politykę dostosowania do warunków rynkowych, wprowadził w swoim przedsiębiorstwie normy z serii ISO 9000, ISO 14000 oraz serii PN N 18000. W roku 2004 zintegrowano systemy serii ISO 9000 i ISO 14000, a w roku 2005 nastąpiło zintegrowanie istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem. KHW SA jest prekursorem wdrożenia tych systemów w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego i jako pierwszy przystąpił do ich integracji. W artykule omówiono korzyści z funkcjonowania Zintegrowanego Systemu, dzięki któremu poprawiono jakość zarządzania produkcją, uwzględniającego wszelkie zasady ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


MARIUSZ KORZENIOWSKI, WOJCIECH DYGDAŁA, HANNA DUDA: Strategia działania Katowickiego Holdingu Węglowego SA w perspektywie wieloletniej.

W celu zwiększenia efektywności wykorzystania złoża, zasobów ludzkich i dla zmniejszenia kosztów produkcji, Katowicki Holding Węglowy SA zamierza w najbliższych trzech latach utworzyć trzy centra wydobywcze. Powstaną one przez połączenie sąsiadujących ze sobą kopalń. Pierwszym centrum jest dwuruchowa kopalnia „Wujek”, która powstała na początku 2005 roku z połączenia KWK „Wujek” i KWK „Śląsk”. Drugie centrum utworzą „Wesoła” i „Mysłowice”, a trzecie „Staszic”, „Murcki” i „Wieczorek”. Powstanie centrów wydobywczych – o czym mowa w artykule – umożliwi m.in. zmniejszenie infrastruktury na powierzchni, optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych przez wykorzystanie infrastruktury technicznej kopalń sąsiednich, zwiększenie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych dzięki zmniejszeniu zagrożenia pożarowego, metanowego i klimatycznego. Konsekwencją będzie obniżenie kosztu jednostkowego, stabilizacja wydobycia oraz pewność zatrudnienia.


STANISŁAW LASEK: Wzrost zagrożenia metanowego podczas eksploatacji ściany 801 w pokładzie 349 w partii B w kopalni „Murcki”.

Przebieg zjawisk zachodzących w górotworze zależy w dużej mierze od własności fizykomechanicznych skał w aspekcie litologii stropu i spągu eksploatowanych pokładów. W szczególnych warunkach – słabe spągi przy sztywnych warstwach stropowych – może dochodzić do zjawiska „zawału spągowego”, tj. częściowego lub całkowitego wypełnienia wybranej przestrzeni poprzez rozprężające się warstwy skał spągowych. Takie zjawisko prowadzi do powstania szczelin w górotworze, które mogą doprowadzić do przepływu np. metanu z pokładów niżej zalegających do wybranej przestrzeni. W niniejszym artykule przedstawiono zaobserwowany wzrost zagrożenia metanowego w trakcie eksploatacji ściany 801 w pokładzie 349 w partii B w kopalni „Murcki”, którego geneza zdaje się potwierdzać mechanizm zjawiska rozszczelnienia spągu w przestrzeni wybranej ściany.


DANIEL BORSUCKI: Efektywność procesu gospodarowania energią w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

W Katowickim Holdingu Węglowym SA przyjęto, że „zarządzanie energią to proces ciągłego i systematycznego controllingu zużycia energii zgodnie z przygotowanym planem w celu minimalizacji kosztów przy zachowaniu parametrów produkcji”. W artykule na wykresach pokazano wyniki gospodarowania energią w Katowickim Holdingu Węglowym SA w latach 1996-2005. Uzyskane pozytywne efekty ekonomiczne w wyniku realizacji programu poszanowania energii należy oceniać w kategorii skutecznych rozwiązań organizacyjno-technicznych.


ALINA BUBIK, TOMASZ NIEMIEC: Metody prostowania budynków i ich zastosowanie w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

W artykule scharakteryzowano metody rektyfikacji pochylonych budynków na terenach górniczych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Szerzej omówiono metodę z zastosowaniem siłowników hydraulicznych do prostowania obiektów wysokich i o dużej masie. Rektyfikacja budynków jest naprawą szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, do czego sprawca zobowiązany jest przepisami Prawa geologicznego i górniczego.


WOJCIECH DYGDAŁA, URSZULA MIESZCZAK, ANDRZEJ SURMA: Osiągnięcia Katowickiego Holdingu Węglowego SA w zakresie ekologii.

W artykule przedstawiono proekologiczną działalność Katowickiego Holdingu Węglowego SA w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gospodarki odpadami, ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, rekultywacji terenów zdegradowanych eksploatacją złóż węgla. Katowicki Holding Węglowy SA realizuje Program ekologii i ochrony środowiska na lata 2004-2010 z uwzględnieniem Planu Techniczno-Ekonomicznego i Biznesplanu, w wyniku tego funkcjonowanie kopalń staje się coraz bardziej przyjazne środowisku.


WALDEMAR MRÓZ, EUGENIUSZ MAŁOBĘCKI, PIOTR RAMS: Ewolucja zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

Kopalnie zgrupowane w Katowickim Holdingu Węglowym SA – ze względu na występujące tam wszystkie charakterystyczne dla górnictwa węgla kamiennego zagrożenia naturalne – dzięki postępowi technicznemu, a także współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi wyeliminowały lub znacznie zredukowały skutki wielu z nich. W artykule omówiono zadania służb bhp w kopalniach, a także działalność produkcyjną zakładów górniczych w kontekście nowocześnie postrzeganego systemu zarządzania bezpieczeństwem.


ROMAN ŁÓJ, LEON KURCZABIŃSKI: Kwalifikowane paliwa węglowe do nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów.

W artykule omówiono politykę produkcyjną Katowickiego Holdingu Węglowego SA, w której zawarto m.in. plany zapewnienia w perspektywie do roku 2020 dostaw na rynek węgla niskosiarkowego w wysokości 8-10 mln ton na rok. W kolejnych rozdziałach opisano niskoemisyjne kotły węglowe, kwalifikowane paliwa węglowe, przedsięwzięcia ograniczające niską emisję, efekt ekologiczny uzyskiwany przez zastosowanie nowoczesnych technologii, społeczne aspekty działań proekologicznych.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!