• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2006)

Wiadomości Górnicze 11 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ANDRZEJ TOR, MIECZYSŁAW ŁUKOSZ, JACEK PLUTECKI, ROMAN OLMA, JACEK KAPCIA: Koncepcja rozbudowy kopalni „Zofiówka” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. (str. 562)


KATARZYNA STANIENDA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2004. (str. 573)


KRZYSZTOF MATUSZEWSKI: Planowanie eksploatacji podpoziomowej w warunkach zagrożeń górniczych. (str. 587)


MARCIN KRAUSE, CZESŁAW FICEK: Ocena ryzyka zawodowego w kopalniach. (str. 599)


STANISŁAW TRENCZEK: Wpływ głębokości zalegania pokładu na samozagrzewanie węgla. (str. 608)


ADAM FROLIK: Aktualizacja prognozy zatapiania kopalni „Siersza”. (str. 616)

STRESZCZENIA


ANDRZEJ TOR, MIECZYSŁAW ŁUKOSZ, JACEK PLUTECKI, ROMAN OLMA, JACEK KAPCIA: Koncepcja rozbudowy kopalni „Zofiówka” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

W artykule przedstawiono (realizowany obecnie) kierunek działań umożliwiający znaczące wydłużenie żywotności kopalni „Zofiówka” (Jastrzębska Spółka Węglowa SA) przy utrzymaniu efektywności i rentowności produkcji. Wielopłaszczyznowe działania ukierunkowane są na rozbudowę kopalni poprzez integrację techniczno-organizacyjną z kopalniami „Borynia” i „Jas-Mos”, budowę poziomu 1080 m oraz udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża „Bzie-Dębina 1 – Zachód”. Przedstawiono poszczególne koncepcje rozbudowy kopalni „Zofiówka” ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznego rozwiązania problemów, które podparte analizą ekonomiczną i analizą ryzyka stanowią podstawę do podjęcia wiążących decyzji w sprawie realizacji tych projektów.


KATARZYNA STANIENDA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2004.

W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2004 z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2003, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.


KRZYSZTOF MATUSZEWSKI: Planowanie eksploatacji podpoziomowej w warunkach zagrożeń górniczych.

W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia, przepisy górnicze i stan wiedzy w zakresie eksploatacji podpoziomowej w kopalniach węgla kamiennego. Omówiono zagrożenia górnicze i ich współzależność. Przedstawiono czynniki uwzględniane przy projektowaniu eksploatacji (w tym podpoziomowej), takie jak: kolejność wybierania pokładów, porządek i kierunek eksploatacji w pokładach oraz wysokość i długość ścian. Następnie omówiono czynniki decydujące o doborze przewietrzania ścian, w tym na podpoziomach, w warunkach zagrożenia metanowego, pożarowego, pyłowego i klimatycznego. Wskazano na zalety i wady eksploatacji podpoziomowej.


MARCIN KRAUSE, CZESŁAW FICEK: Ocena ryzyka zawodowego w kopalniach.

W artykule podjęto stale aktualną problematykę analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach, której istotnym elementem jest ocena ryzyka zawodowego. Przedstawiono podstawowe cele i ogólne zasady oceny ryzyka zawodowego, wykorzystanie sondażu opinii ekspertów dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego, klasyfikację i dobór metod oceny ryzyka zawodowego, praktyczny przykład doskonalenia oceny ryzyka zawodowego w kopalni.


STANISŁAW TRENCZEK: Wpływ głębokości zalegania pokładu na samozagrzewanie węgla.

W artykule przedstawiono podział zasadniczych czynników wpływających na zapoczątkowanie i rozwój procesu samozagrzewania. Dokonano próby określenia wpływu głębokości zalegania pokładu węgla na czynniki wewnętrzne wpływające na zagrożenie pożarami endogenicznymi. Posłużono się najbardziej charakterystycznymi cechami pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i wybranymi właściwościami węgla trzech pokładów o zróżnicowanej głębokości zalegania każdego z nich. Przeprowadzono dyskusję i poddano w wątpliwość stwierdzenia i wnioski dotyczące głębokości zalegania pokładów węgla a zagrożeniem pożarami endogenicznymi, które zostały ostatnio opublikowane. Podkreślono znaczenie i wpływ czynników zewnętrznych na rzeczywisty poziom zagrożenia pożarami endogenicznymi.


ADAM FROLIK: Aktualizacja prognozy zatapiania kopalni „Siersza”.

Kopalnia „Siersza” zakończyła wydobycie w październiku 1999 r., a już w listopadzie rozpoczęto jej likwidację, w ramach której przeznaczono 112 km wyrobisk korytarzowych do zatapiania, tamowania i podsadzania. 1 grudnia 2000 r. wyłączono pompy, rozpoczynając zatapianie. W artykule scharakteryzowano warunki geologiczne i hydrogeologiczne obszaru górniczego „Siersza I”, opisano pojemność wodną wyrobisk i odwodnionego górotworu, kształtowanie się dopływu oraz przewidywany czas zatapiania kopalni.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!