• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2006)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


TADEUSZ MIKOŚ, JANUSZ CHMURA: Śladami górniczej działalności Ignacego Domeyki w Chile. (str. 1)


KAREL VOJTASIK, JOSEF ALDORF, EVA HRUBEŠOVÁ: Podziemne zbiorniki i pojemniki z tworzyw sztucznych. (str. 9)


PIOTR GŁUCH: Nowoczesne Technologie Górnicze: Problemy utrzymania wyrobisk korytarzowych. (str. 16)


TOMASZ DRAGON, PIOTR GŁUCH: Obudowy łukowe spłaszczone dla przecinek rozruchowych ścian – projektowanie i przykłady zastosowania. (str. 18)


ANDRZEJ NIEROBISZ: Obudowa podporowo-kotwiowa dla rozcinek rozruchowych ścian – przykłady zastosowania. (str. 29)


WOJCIECH ZAMOROWSKI, GRZEGORZ GREMZA: Belki zespolone stalowo-betonowe. Badania nośności i ugięć belek z łącznikami nowego typu. (str. 42)


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i współczesność. Dokonania Józefa Cieszkowskiego w górnictwie polskim. (str. 49)

STRESZCZENIA


TADEUSZ MIKOŚ, JANUSZ CHMURA: Śladami górniczej działalności Ignacego Domeyki w Chile.

Na zaproszenie Uniwersytetu La Serena (ULS) przebywali w Chile Autorzy niniejszego artykułu, zapoznając się w ramach programu naukowo-badawczego z górniczą przeszłością, teraźniejszością i zamierzeniami tego południowoamerykańskiego państwa. Między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Uniwersytetem w La Serena trwa od wielu lat współpraca. Pobyt w Chile zbiegł się z zakończeniem obchodów 200-letniej rocznicy urodzin Ignacego Domeyki. Nad obchodami 200-lecia urodzin Wielkiego Polaka patronat sprawowali prezydenci obu państw oraz UNESCO, ogłaszając rok 2002 międzynarodowym rokiem Ignacego Domeyki. W artykule przybliżono działalność górniczą i osiągnięcia Ignacego Domeyki w Chile.


KAREL VOJTASIK, JOSEF ALDORF, EVA HRUBEŠOVÁ: Podziemne zbiorniki i pojemniki z tworzyw sztucznych.

Wykorzystanie materiałów z tworzyw sztucznych do budowy podziemnych zbiorników stało się standardem, albowiem materiały te mają wiele zalet, a mianowicie charakteryzuje je: duża odporność na wpływy czynników agresywnych; nieskomplikowana technologia produkcji; szybki i łatwy montaż; korzystna cena zakupu. W artykule omówiono m.in. metodę określenia parametrów deformacji ścian zbiornika wykonanych z materiałów kompozytowych.


TOMASZ DRAGON, PIOTR GŁUCH: Obudowy łukowe spłaszczone dla przecinek rozruchowych ścian – projektowanie i przykłady zastosowania.

W artykule przedstawiono problemy w projektowaniu obudów łukowych spłaszczonych, zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia w konstrukcji obudowy przegubów plastycznych, gdzie za najbardziej niebezpieczne należy uznać te, w których może dojść do nagłej utraty stateczności obudowy, a w konsekwencji wyrobiska. Rozwiązania obudów spłaszczonych, w których występują zbliżone wartości momentów zginających w przekroju kluczowym i w przekrojach narożnych (w przejściach w łuk ociosowy) należy uznać za niebezpieczne i stosować jedynie przy dodatkowym wzmocnieniu za pomocą stojaków podporowych lub kotwienia. W warunkach geologiczno-górniczych przy stropach silnie uwarstwionych i uławiconych należy stosować konstrukcje obudów, w których przy zniszczeniu obudowy występuje pojedynczy przegub plastyczny, którego deformacja może być łatwo ograniczona przez dodatkowe wzmocnienie obudowy.


ANDRZEJ NIEROBISZ: Obudowa podporowo-kotwiowa dla rozcinek rozruchowych ścian – przykłady zastosowania.

W artykule zaprezentowano wybrane doświadczenia z projektowania i monitorowania wyrobisk z obudową podporowo-kotwiową. Nowym elementem wdrożonych rozwiązań jest zastosowanie stropnic prostych różnej konstrukcji z możliwością zabudowy kotwi w dowolnym miejscu stropnicy bez konieczności stosowania dodatkowych strzemion. Przedstawiono przykłady wykonania wyrobisk, obejmujące projekt, wykonanie wyrobiska i wyniki obserwacji ich stateczności. Podano przykłady efektów ekonomicznych.


WOJCIECH ZAMOROWSKI, GRZEGORZ GREMZA: Belki zespolone stalowo-betonowe. Badania nośności i ugięć belek z łącznikami nowego typu.

Badane belki zespolone wykazały znaczne nośności na zginanie, przekraczające wartości obliczone na podstawie wzoru zalecanego w projekcie nowej normy do obliczania konstrukcji zespolonych. Nie stwierdzono przy tym wcześniejszego wyczerpania nośności w strefie zespolenia płyty betonowej z elementem stalowym. W przedziale ugięć sięgających do wartości dopuszczalnej, przyjmowanej najczęściej na poziomie 1/250 rozpiętości belki, otrzymane z badań zależności „siła – ugięcie” mają przebieg zbliżony do prostoliniowego. Omówione w artykule wstępne wyniki badań potwierdzają trafność przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego belek zespolonych. Prezentowane rozwiązania wymagają sprawdzenia eksperymentalnego, w przypadku gdy płyta znajduje się w strefie rozciąganej, np. nad podporami wewnętrznymi belek ciągłych.


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i współczesność. Dokonania Józefa Cieszkowskiego w górnictwie polskim.

Jednym z pierwszych geologów kopalnianych, pracujących w Królestwie Polskim –zajmujących się bezpośrednio poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż surowców mineralnych – był Józef Cieszkowski. W artykule opisano lata zdobywania doświadczeń zawodowych podczas jego pracy w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego; opisano działalność górniczą i geologiczną. Naczelny Zawiadowca Kopalń Zachodniego Okręgu Górniczego, Józef Cieszkowski wydzierżawił folwark w Strzemieszycach, gdzie zamieszkał do końca swoich dni.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!