• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2006)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


TADEUSZ MIKOŚ, JANUSZ CHMURA: Idea współpracy polsko-chilijskiej w zakresie zagospodarowania reliktów górnictwa w Chile. (str. 1)


DANUTA DOMAŃSKA, ANDRZEJ WICHUR: Metoda oceny stateczności skarp i zboczy na podstawie pomiarów inklinometrycznych. (str. 8)


GRZEGORZ STACHA: Stanowiskowe badania stalowo-żelbetowych odrzwi obudowy dla warunków wypiętrzającego spągu. (str. 17)


GRZEGORZ DYDUCH: Możliwości utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych przy pogarszającym się stanie technicznym obudowy ŁP. (str. 23)


HENRYK KLETA, RYSZARD ŻYLIŃSKI: Ocena skuteczności upodatnienia obudowy pogłębionego szybu na wpływy eksploatacji złoża. (str. 29)


WIESŁAW ZAMOROWSKI: Metody badań wytrzymałości i odkształcalności betonu rozciąganego osiowo. (str. 34)


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i Współczesność. Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. (str. 40)


MONIKA MITEW-CZAJEWSKA: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach samochodowych, kolejowych i metra. Seminarium ITA-AITES w Warszawie. (str. 48)


WOJCIECH GRODECKI: Światowy Kongres Budownictwa Podziemnego ITA-AITES – Seul, 22-27 kwietnia 2006. Bezpieczeństwo w budowlach podziemnych. (str. 53)

STRESZCZENIA


TADEUSZ MIKOŚ, JANUSZ CHMURA: Idea współpracy polsko-chilijskiej w zakresie zagospodarowania reliktów górnictwa w Chile.

W roku 2003, w ramach programu naukowo-badawczego, Autorzy tego artykułu przebywali w Chile. Celem pobytu było podjęcie bliższej współpracy w zakresie możliwości rewitalizacji i adaptacji starych chilijskich kopalń na podziemne trasy turystyczne. Między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a chilijskim Uniwersytetem w La Serena trwa od wielu lat współpraca, obejmująca m.in. problematykę zabytkowego górnictwa. Swoje wrażenia związane z działalnością górniczą Ignacego Domeyki opublikowane zostały w numerze 2/2006 kwartalnika „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, natomiast w tym artykule przedstawiono przykłady obecnej współpracy polsko-chilijskiej i zamierzenia w zakresie nowego zagospodarowania opuszczonych bądź nieczynnych starych kopalń chilijskich.


DANUTA DOMAŃSKA, ANDRZEJ WICHUR: Metoda oceny stateczności skarp i zboczy na podstawie pomiarów inklinometrycznych.

Utrata stateczności skarpy (zbocza) może pociągnąć za sobą tragiczne skutki dla ludzi oraz powodować duże straty materialne, stąd potrzeba oceny tej stateczności i to w procesie projektowania jak i eksploatacji. Takiej oceny na drodze obliczeniowej dokonuje się zwykle przy użyciu współczynnika (stopnia) pewności (bezpieczeństwa) skarpy lub współczynnika (wskaźnika) stateczności skarpy. W tym artykule posłużono się określeniem współczynnik stateczności skarpy i oznaczono go symbolem SF). Z kolei kontrola bieżąca (monitoring) rozpatrywanych budowli ziemnych może być wykonywana m.in. przy użyciu pomiarów inklinometrycznych. Ich znaczenie jest niepodważalne, ponieważ umożliwia rezygnację z wielu uproszczeń stosowanych w obliczeniach oraz uwzględnienie wpływu na pracę rozpatrywanej konstrukcji (którą jest skarpa) wszystkich czynników zewnętrznych, wynikających m.in. z sytuacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz eksploatacji w kopalni odkrywkowej.


GRZEGORZ STACHA: Stanowiskowe badania stalowo-żelbetowych odrzwi obudowy dla warunków wypiętrzającego spągu.

Zaprojektowana obudowa stalowo-żelbetowa udostępniających wyrobisk korytarzowych przystosowana jest do warunków geologiczno-górniczych, w których występuje intensywne wypiętrzanie skał spągowych. W artykule omówiono konstrukcję obudowy i zasady jej współpracy z górotworem. Przedstawiono wybrane wyniki badań stanowiskowych kształtowania się podporności tej obudowy. Autor stwierdza, że w warunkach wypiętrzania skał spągowych konstrukcja żelbetowa powinna przenieść spodziewane obciążenia, a proponowana konstrukcja obudowy stalowo-żelbetowej jest poprawna i możliwa do zastosowania w warunkach dołowych w kopalniach węgla kamiennego.


GRZEGORZ DYDUCH: Możliwości utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych przy pogarszającym się stanie technicznym obudowy ŁP.

Utrzymanie stateczności wyrobisk korytarzowych przy pogarszającym się stanie technicznym obudowy ŁP staje się jednym z głównych problemów ruchowych kopalń. Dobór odpowiedniego rodzaju wzmocnienia powinien być poprzedzony wielowariantową analizą techniczno-ekonomiczną prowadzoną pod kątem optymalizacji stosowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono kierunki oceny stany technicznego obudowy wyrobisk korytarzowych zagrożonych utratą stateczności oraz czynniki geologiczno-górnicze, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu wzmocnienia obudowy. Wielkość i charakter wzmocnienia przedstawiono na przykładzie stosowania betonu natryskowego jako elementu wzmacniającego stalową obudowę odrzwiową.


HENRYK KLETA, RYSZARD ŻYLIŃSKI: Ocena skuteczności upodatnienia obudowy pogłębionego szybu na wpływy eksploatacji złoża.

W artykule przedstawiono wyniki oceny skuteczności upodatnienia obudowy szybu na deformacje spowodowane eksploatacją górniczą. W rejonie szybu prowadzono dotychczas intensywną eksploatację w kilkunastu pokładach w bliskiej jego odległości. W szybie w przeszłości okresowo występowały deformacje, obudowa ulegała spękaniom i zmiażdżeniom, a zbrojenie w tym szczególnie prowadniki ulegały wyboczeniu. Charakter deformacji i uszkodzeń wskazywał na występowanie znacznych pionowych odkształceń w szybie. W tych warunkach w latach 90. XX w. szyb pogłębiono z zastosowaniem upodatnionej obudowy. W świetle oceny aktualnego stanu technicznego szybu i analizy deformacji górotworu, zastosowane rozwiązanie upodatnienia obudowy pogłębionego szybu, w pełni spełniło przyjęte założenia, bowiem zapewniło bezawaryjną pracę szybu.


WIESŁAW ZAMOROWSKI: Metody badań wytrzymałości i odkształcalności betonu rozciąganego osiowo.

W artykule scharakteryzowano zastępcze metody badań wytrzymałości betonu na rozciąganie. Sformułowano warunki o znaczeniu merytorycznym i praktycznym, jakie należałoby spełnić w poprawnie przeprowadzonych badaniach wytrzymałości i odkształcalności przy rozciąganiu osiowym. Przedstawiono własną metodę rozciągania osiowego stosowaną w Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Opisano urządzenia przystosowane do obciążeń krótkotrwałych oraz do badań pełzania próbek osiowo rozciąganych pod obciążeniem długotrwałym.


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i Współczesność. Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku.

Zakres terytorialny opisywany w niniejszym artykule został ograniczony do obszaru Zachodniego Okręgu Królestwa Polskiego, rozwijanego sukcesywnie z Dozorstwa Olkusko-Siewierskiego, które działało do 1833 r. Nazwę Okręg Zachodni często zastępuje się powszechniej używanym terminem Zagłębie Dąbrowskie, określanego, jako obszar znajdujący się w widłach Białej i Czarnej Przemszy. W ujęciu niniejszego artykułu, Okręg Zachodni składa się z powiatów będzińskiego, południowej części częstochowskiego oraz zachodniej części olkuskiego. Górnictwo było i jest służebne wobec społeczeństwa i innych gałęzi przemysłu i nie tyle niszczy, co przekształca naturę, zapewniając pośrednio rozwój technologiczny, ekonomiczny i społeczny kraju.

Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego – swoiste ślady działalności górniczej – zachowały się, niestety w szczątkowej formie, w otaczającym nas krajobrazie.


MONIKA MITEW-CZAJEWSKA: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach samochodowych, kolejowych i metra. Seminarium ITA-AITES w Warszawie.

Jest to szczegółowe sprawozdanie z seminarium „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach samochodowych, kolejowych i metra”, które odbyło się 2 października 2006 r. w Warszawie. Seminarium zostało zorganizowane przez Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe – ITA-AITES (International Tunnelling Association), jego Komitet ds. Bezpieczeństwa Eksploatacji Obiektów Podziemnych – COSUF (Committee on Operational Safety of Underground Facilities) oraz Metro Warszawskie Sp. z o. o. Ta informacja problemowa zawiera streszczenia przedstawionych referatów, których autorami są eksperci na skalę światową, z bogatym doświadczeniem w budownictwie podziemnych.


WOJCIECH GRODECKI: Światowy Kongres Budownictwa Podziemnego ITA-AITES – Seul, 22-27 kwietnia 2006. Bezpieczeństwo w budowlach podziemnych.

Światowe Kongresy Budownictwa Podziemnego odbywają się pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego (International Tunnelling Association – ITA-AITES) i to Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia, składające się z przedstawicieli krajów członkowskich dokonuje, w głosowaniu tajnym, wyboru kraju – gospodarza kolejnego kongresu. Zgodnie z przyjętą zasadą, że kongresy odbywają się co roku na przemian – raz w kraju europejskim a raz poza Europą – organizatorem światowego spotkania tunelarzy w roku 2006 było Południowokoreańskie Stowarzyszenie Tunelowe, a miejscem obrad – Seul. Głównym hasłem kongresu było „Bezpieczeństwo w budowlach podziemnych”. W tych dniach obradowało również XXXII Zgromadzenie Ogólne ITA-AITES.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!