• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2007)

Wiadomości Górnicze 2 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MARIAN TUREK: Redukcja liczby ścian wydobywczych w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń. (str. 58)


ALEKSANDER KARCZ, MAREK ŚCIĄŻKO: Energochemiczne przetwórstwo węgla do paliw ciekłych. (str. 69)


WOJCIECH ZASADNI, KRZYSZTOF KRYJ: Proefektywnościowe zmiany działalności kopalni węgla kamiennego „Jankowice”. (str. 79)


KRYSTYNA SROGI: Pierwiastki śladowe w węglu. (str. 87)


EWA HAJDUGA: Dopuszczalność i skutki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (str. 99)


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 2. Procesy w zarządzaniu projektem. (str. 105)

STRESZCZENIA


MARIAN TUREK: Redukcja liczby ścian wydobywczych w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń.

Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego to ogromny kompleks zmian w zakresie planowania, organizowania, koordynacji i kontroli procesów wydobycia, przeróbki i dystrybucji węgla. Koszty pozyskania węgla obejmują wszystkie procesy produkcji górniczej. Niewątpliwie poważną pozycję stanowią koszty wyposażenia i prowadzenia ścian. Stąd też ich liczba ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania kopalni i oceny jej efektywności. Wprowadzenie nowoczesnych układów techniczno-organizacyjnych umożliwiło zmniejszenie liczby ścian wydobywczych przy większej koncentracji produkcji i zwiększeniu wydobycia z jednej ściany.


ALEKSANDER KARCZ, MAREK ŚCIĄŻKO: Energochemiczne przetwórstwo węgla do paliw ciekłych.

Podstawowymi procesami energochemicznego przetwórstwa węgla są: odgazowanie, uwodornienie i zgazowanie. Odgazowanie węgla kamiennego jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym procesem wiążącym produkcję energii i półproduktów dla chemii, w szczególności w zastosowaniu do produkcji koksu, smoły węglowej i gazu koksowniczego. W nowo rozwijanych koncepcjach technologicznych są zaawansowane technologie zgazowania, obecnie dość powszechne w chemii dla utylizacji pozostałości po destylacji ropy naftowej, ale ciągle demonstracyjnie stosowane w energetyce. Rozważając kierunki rozwoju systemów wytwarzających „czystą” energię, wiąże się wytwarzanie energii elektrycznej oraz produktów chemicznych z węgla, głównie paliw płynnych silnikowych, metanolu lub wodoru. W artykule scharakteryzowano i przeanalizowano dwa warianty technologiczne, którymi są zgazowanie, a w szczególności wytwarzanie metanolu i paliw płynnych silnikowych.


WOJCIECH ZASADNI, KRZYSZTOF KRYJ: Proefektywnościowe zmiany działalności kopalni „Jankowice”.

W artykule omówiono przyczyny i przebieg prowadzonych w ostatnich latach działań związanych ze zmianą modelu kopalni. Przedstawione zmiany dotyczą przejścia kopalni z modelu dwuruchowego na model jednoruchowy, co niesie ze sobą konieczność likwidacji całego rejonu szybu 6. Efektem tych działań jest uproszczenie szkieletu kamiennego kopalni, odblokowanie zasobów w filarze ochronnym dla szybu 6 oraz możliwość wydłużenia wybiegów ścian do około 3 km. Działania te wpłynęły na wzrost koncentracji produkcji i wskaźników wydajności. Planuje się, że zakładane wydobycie powinno być uzyskiwane z maksymalnie trzech ścian.


KRYSTYNA SROGI: Pierwiastki śladowe w węglu.

W artykule dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego roli pierwiastków śladowych występujących w węglu oraz ich źródeł (geochemicznych i antropogenicznych) występowania w środowisku przyrodniczym. Zanieczyszczeniom powietrza towarzyszą pierwiastki śladowe, a przede wszystkim metale, których udział procentowy jest zróżnicowany. Wzrost zapotrzebowania pierwiastków i związana z tym eksploatacja górnicza prowadzą do wyraźnych zmian w proporcji między ich uruchomieniem i wprowadzeniem do środowiska a ponownym odkładaniem w utworach geologicznych. Jak wiadomo, specyficzną cechą spalania węgla jest fakt, że duże ilości popiołów emitowane są do atmosfery, co jest równoznaczne z emisją metali.


EWA HAJDUGA: Dopuszczalność i skutki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesłanki unieważnienia postępowania stanowią odzwierciedlenie podstawowych zasad, na których opiera się system zamówień publicznych, w tym zasady – o czym mowa w artykule – równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasady udzielania zamówień wyłącznie tym wykonawcom, którzy zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy. Niedopuszczalne jest unieważnienie postępowania z innych powodów niż wskazane w art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych. Gdyby zatem zaistniała konieczność dokonania modyfikacji w takim zakresie (np. zamawiający bezprawnie zastosował kryterium podmiotowe albo zastosował dyskryminujący, ograniczający zasadę uczciwej konkurencji warunek udziału w postępowaniu), to z uwagi na jej niedopuszczalność zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie.


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 2. Procesy w zarządzaniu projektem.

W artykule zdefiniowano proces zarządzania projektem. Scharakteryzowano strukturę tego procesu oraz szczegółowo omówiono cykl życia projektu, a w tym poszczególne etapy: wybór i rozpoczęcie projektu, planowanie projektu, realizacja projektu, kontrola jego realizacji oraz zakończenie projektu. Przedstawiono również procesy projektu. Dobre zarządzanie projektami wymaga ścisłej koordynacji pracy zespołu projektowego, także dobrej woli współpracy zespołu projektowego z jego otoczeniem w organizacji, swobodnego dostępu do informacji.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!