• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2007)

Wiadomości Górnicze 4 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HENRYK PASZCZA, ANTONI MADEJSKI: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2006 roku. (str. 186)


MARIAN TUREK: Kształtowanie się średniej długości ściany w procesie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. (str. 201)


ANDRZEJ KARBOWNIK, SEWERYN TCHÓRZEWSKI: Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni. (str. 211)


JACEK KORSKI: Zarządzanie kryzysowe w sytuacji wywołanej długotrwałym zagrożeniem ekologicznym – studium przypadku. (str. 221)


JOLANTA BIJAŃSKA: Klasyfikacja zadań inwestycyjnych w kopalniach węgla kamiennego. (str. 231)


LESZEK DROBEK: Możliwości zagospodarowania odpadów formierskich w podziemiach kopalń węgla kamiennego. (str. 238)


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a zarządzanie projektami. (str. 245)

STRESZCZENIA

HENRYK PASZCZA, ANTONI MADEJSKI: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2006 roku Rok 2006 był ostatnim rokiem realizacji rządowego programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na lata 2003-2006, który został zweryfikowany w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2004 r. dokumencie pt. „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010”. Na wyniki ekonomiczno-finansowe górnictwa węgla kamiennego w 2006 r. istotny wpływ miała pogarszająca się koniunktura na węgiel na rynkach zbytu, która wyrażała się obniżeniem cen zbytu węgla, głównie węgla koksowego, ograniczając przychody i zyski ze sprzedaży węgla.


MARIAN TUREK: Kształtowanie się średniej długości ściany w procesie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. Poziom wydobycia ze ściany – kompleksowo zmechanizowanej – zależy w istotnym stopniu od rodzaju wyposażenia, a głównie od zdolności produkcyjnej maszyny urabiającej. Studia literaturowe i doświadczenia praktyczne wskazują na to, że: zdolność produkcyjna kombajnu rośnie w miarę wzrostu długości ściany, wprowadzenie kompleksowej mechanizacji jest zawsze celowe i na ogół opłacalne, przy aktualnym stanie mechanizacji ścian optymalna długość ściany wynosi nawet powyżej 300 m, w praktyce nie powinna być niższa niż 200 m. Kształtowanie się średniej długości ściany w latach restrukturyzacji technicznej kopalń stanowi treść rozważań w niniejszym artykule. Do analizy wybrano grupę 38 kopalń, które w latach 1990-2005 nie były poddawane likwidacji.


ANDRZEJ KARBOWNIK, SEWERYN TCHÓRZEWSKI: Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni. W artykule przedstawiono system planowania robót górniczych w kopalni. Omówiono założenia tego systemu. Przedstawiono sposób tworzenia harmonogramu biegu ścian, zbrojenia ścian i robót przygotowawczych. W odniesieniu do każdego z tych harmonogramów podano sposób posługiwania się opracowanymi programami komputerowymi.


JACEK KORSKI: Zarządzanie kryzysowe w sytuacji wywołanej długotrwałym zagrożeniem ekologicznym – studium przypadku. Pożar składowiska odpadów „Skalny” w Łaziskach Górnych jest przykładem kryzysu, którego zaistnienie nie było wywołane faktem samego pożaru, ale wzrostem świadomości mieszkańców Łazisk Górnych o skutkach dla życia i zdrowia oraz zmian w sposobach komunikowania się. Rola, jaką odegrały media w przebiegu kryzysu i analiza procesu zarządzania kryzysowego są ciekawym studium przypadku, zwłaszcza że zakończony sukcesem etap odbudowy (czego miarą są przyznane wyróżnienia dla kopalni „Bolesław Śmiały”) pozwala prześledzić wszystkie fazy zarządzania kryzysowego.


JOLANTA BIJAŃSKA: Klasyfikacja zadań inwestycyjnych w kopalniach węgla kamiennego.Artykuł zawiera podstawowe przesłanki i założenia do nowej klasyfikacji zadań inwestycyjnych w kopalniach węgla kamiennego. W zaproponowanej klasyfikacji zadania zostały podzielone na 13 grup, według struktury procesu produkcji węgla kamiennego. Dla każdego zadania inwestycyjnego określono jego nazwę, oznaczenie, zakres rzeczowy oraz sposób oceny ekonomicznej efektywności. W artykule przedstawiono przykład klasyfikacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach grupy „Udostępnienie złoża węgla kamiennego”. Propozycja klasyfikacji i oceny ekonomicznej efektywności górniczych zadań inwestycyjnych jest skierowana do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w kopalniach i w spółkach węglowych.


LESZEK DROBEK: Możliwości zagospodarowania odpadów formierskich w podziemiach kopalń węgla kamiennego.Wykorzystanie odpadowych piasków formierskich w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego wymaga oceny ich szkodliwości dla otoczenia. Przyjęty zakres badań powolił na określenie kodów odpadowych rdzeni i form odlewniczych po procesach odlewania z odlewnictwa żelaza i metali nieżelaznych oraz warunki ich zagospodarowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. W tablicach ujęto wyniki analizy bezpośredniej parametrów fizyko-chemicznych nieorganicznych badanych odpadów formierskich, a także wyniki analizy składu chemicznego ich wyciągów wodnych oraz wyniki analiz organicznych zanieczyszczeń odpadów formierskich.


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a zarządzanie projektami.W artykule scharakteryzowano główne źródła porażek w zarządzaniu projektami. Zdefiniowano strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jej zadania. Omówiono trzy typy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa: funkcjonalną, dywizjonalną i macierzową. Przedstawiono struktury projektowe, a w tym: zarządzanie projektami w pionach funkcjonalnych, strukturę macierzową i czystą strukturę projektową. Omówiono rolę i zadania Biura Projektów w przedsiębiorstwie. Wskazano na jego funkcję doradczą, wykonawczą i kontrolną.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!