• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2007)

Wiadomości Górnicze 5 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ANDRZEJ KARBOWNIK, KRZYSZTOF WODARSKI: Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania strategicznego w spółkach węglowych. (str. 258)


ADAM GUMIŃSKI: Koncepcja modelu poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego. (str. 265)


JÓZEF DUBIŃSKI, KRYSTYNA CZAPLICKA-KOLARZ, KRZYSZTOF STAŃCZYK, JERZY ŚWIĄDROWSKI: Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla – szanse i perspektywy. (str. 273)


JACEK BIECZEK: Możliwość wykorzystania odpadów górniczych i elektrownianych w rekultywacji wyrobiska popiaskowego kopalni CTL Maczki-Bór. (str. 281)


ANDRZEJ ZIARA, RYSZARD ŚLUSARZ: Dziesięciolecie Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik”. (str. 287)


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 5. System zarządzania projektami w spółce węglowej. (str. 291)


JERZY KICKI: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. (str. 298)

STRESZCZENIA


ANDRZEJ KARBOWNIK, KRZYSZTOF WODARSKI: Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania strategicznego w spółkach węglowych.

W artykule wskazano na potrzebę zarządzania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Krótko scharakteryzowano planistyczną szkołę myślenia o strategii jako adekwatnej w odniesieniu do spółek węglowych. Przedstawiono założenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard – BSC). Wskazano na możliwość jej zastosowania w spółkach węglowych. Podano przykładowe cele strategiczne spółki węglowej w każdej z czterech perspektyw. Omówiono również sposób wdrożenia BSC w spółce węglowej.


ADAM GUMIŃSKI: Koncepcja modelu poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego.

Specyfika oraz skala procesów przebiegających w kopalni węgla kamiennego wymaga uwzględniania zmian, jakie mają miejsce w zarządzaniu, organizacji, technice i technologii górniczej oraz bezpieczeństwie pracy w górnictwie. W niniejszym artykule zaproponowano koncepcję modelu poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego. Przeprowadzono analizę uwarunkowań decydujących o poziomie zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego, ustalono wzorcowy schemat organizacyjny oraz zidentyfikowano procesy technologiczne i administracyjne realizowane w kopalni. Zaproponowany model poziomu zatrudnienia oparto na podejściu procesowo-funkcjonalnym, w którym zmiennymi decyzyjnymi są parametry techniczne i organizacyjne charakteryzujące kopalnię węgla kamiennego.


JÓZEF DUBIŃSKI, KRYSTYNA CZAPLICKA-KOLARZ, KRZYSZTOF STAŃCZYK, JERZY ŚWIĄDROWSKI: Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla – szanse i perspektywy.

W artykule przedstawiono zasadnicze informacje techniczne i ekonomiczne związane z technologiami produkcji paliw płynnych i gazowych na bazie węgla kamiennego oraz z ich analizą w aspekcie identyfikacji barier i szans w tym zakresie. Pokazano aspekty ekologiczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem technologii przetwórstwa węgla do paliw płynnych i gazowych. Ponieważ technologie produkcji paliw płynnych i gazowych z węgla coraz częściej w świecie znajdują zastosowanie przemysłowe, a w przypadku Polski mogą stanowić poważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwrócono również uwagę na ten aspekt zagadnienia.


JACEK BIECZEK: Możliwość wykorzystania odpadów górniczych i elektrownianych w rekultywacji wyrobiska popiaskowego kopalni CTL Maczki-Bór.

Działalność górnictwa węgla kamiennego – podobnie jak i innych przemysłów o zbliżonych sposobach i zakresie oddziaływania na środowisko – musi być szczególnie sprężona siecią różnorodnych powiązań z instrumentami ochrony środowiska. Dlatego działalność wydobywcza związana jest z jednoczesnym przywracaniem wartości użytkowej terenom poprzez rekultywację i zagospodarowanie gruntów poprzemysłowych. Są możliwości – o czym mowa w artykule – ekologicznego zagospodarowania odpadów górniczych jak i elektrownianych w wyrobiskach po odkrywkowej kopalni piasku CTL Maczki-Bór.


ANDRZEJ ZIARA, RYSZARD ŚLUSARZ: Dziesięciolecie Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik”.

Przed dziesięciu laty ze struktury Fabryki Maszyn „Glinik” SA, w ramach prowadzonej od 1992 roku restrukturyzacji, wydzielona została i rozpoczęła działalność samodzielna spółka prawa handlowego: Zakład Maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o. Trudna sytuacja, w której znalazła się Spółka w 1999 roku, wpłynęła na podjęcie przez właściciela decyzji o dalszej restrukturyzacji w Firmie. Dziś Zakład Maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o. to nowoczesna firma z kapitałem zakładowym 23 000 000,00 zł, zatrudniająca 1153 pracowników, dająca im stabilne zatrudnienie i przynosząca dochód. Innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego asortymentu wyrobów w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem technologicznym umożliwiają podjęcie każdego wyzwania inwestycyjnego i technicznego.


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 5. System zarządzania projektami w spółce węglowej.

W artykule przedstawiono założenia i koncepcję systemu zarządzania projektami w spółce węglowej. Omówiono podsystemy i elementy tego systemu. Scharakteryzowano relacje między elementami systemu i przedstawiono je w postaci procedur. Określono sposób funkcjonowania systemu na poziomie spółki węglowej i na poziomie kopalni. Scharakteryzowano podsystem monitorowania projektów w spółce węglowej i w kopalni.


JERZY KICKI: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

Jest to informacja problemowa z przebiegu XVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która tradycyjnie już obradowała w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji w dniach 19-23 lutego 2007. Organizatorami są Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. XVI Szkoła zgromadziła – jak corocznie – kilkusetosobową liczbę uczestników. W artykule omówiono przebieg obrad, zamieszczono listę referatów, podano wyniki konkursów na najlepszą kopalnię i kopalnię bezpieczną. Autor artykułu, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zaprosił na kolejną XVII już Szkołę Eksploatacji Podziemnej.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!