• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2007)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


JOSEF ALDORF, LUKAŠ ĎURÍŠ: Analiza wytrzymałości obudowy ostatecznej tunelu Valík. (str. 1)


STANISŁAW DUŻY, KATARZYNA SZAFULERA: Przestrzenna losowa zmienność wytrzymałości na ściskanie piaskowców towarzyszących pokładom węgla kamiennego warstw orzeskich. (str. 20)


JANUSZ KONIOR, WOJCIECH PREIDL: Wpływ obniżenia parametrów wytrzymałościowych betonowej obudowy wlotu do podszybia na jej stateczność. (str. 25)


MAREK ROTKEGEL, ROMAN DANIŁOWICZ: Wybrane sposoby zapewnienia właściwej stabilizacji szkieletowej odgałęzienia wyrobisk korytarzowych. (str. 31)


KRZYSZTOF TOMICZEK: O zachowaniu się skał w warunkach naprężeń rozciągających (część I). (str. 38)


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i Współczesność. „Początki nauki kopalnictwa ” – pierwszy polski podręcznik górnictwa. (str. 45)

STRESZCZENIA


JOSEF ALDORF, LUKAŠ ĎURÍŠ: Analiza wytrzymałości obudowy ostatecznej tunelu Valík.

Celem analizy parametrów wytrzymałościowych obudowy ostatecznej tunelu Valík było określenie podstawowych parametrów granicznego wytężenia obudowy oraz wielkości spękań w różnych stadiach obciążenia, określenie sił wewnętrznych w obudowie przy najmniej korzystnych przypadkach obciążenia, określenie wpływu stopnia kurczenia się betonu, działania temperatury oraz wpływu folii izolacyjnej pomiędzy obudową wstępną i ostateczną na wielkość i rozkład sił wewnętrznych w obudowie, ocena wpływu szczelności obudowy ostatecznej, ocena granicznej nośności obudowy ostatecznej i stanu przydatności obudowy do momentu pojawienia się szczelin i spękań. Analizę wykonano przy wykorzystaniu programu „Phases”, metody elementów skończonych (MES) – 2D oraz programu FEAT.


STANISŁAW DUŻY, KATARZYNA SZAFULERA: Przestrzenna losowa zmienność wytrzymałości na ściskanie piaskowców towarzyszących pokładom węgla kamiennego warstw orzeskich.

W artykule przedstawiono analizę wyników badań laboratoryjnych i penetrometrycznych wytrzymałości na ściskanie piaskowców budujących jedną warstwę w stropie pokładu węgla zalegającego na dużym obszarze i różnej głębokości. Analizą objęto trzy warstwy tworzące strop bezpośredni trzech różnych pokładów węgla kamiennego zaliczanych do warstw orzeskich. Przeprowadzona analiza obejmuje zmienność wytrzymałości w przekroju poziomym warstwy, w przekroju pionowym oraz w zależności od głębokości zalegania.


JANUSZ KONIOR, WOJCIECH PREIDL: Wpływ obniżenia parametrów wytrzymałościowych betonowej obudowy wlotu do podszybia na jej stateczność.

Najczęściej stosowaną metodą likwidacji szybów, zamykanych w Polsce kopalń, jest ich zasypywanie. Czasami jednak wyrobiska szybowe mogą być wykorzystywane, jako zbiorniki retencyjne wód podziemnych lub studnie głębinowe. W takim przypadku niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zachowanie trwałości obudowy szybowej. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wód podziemnych na trwałość i stateczność obudowy betonowej szybu w warunkach całkowitego wypełnienia rury szybowej agresywnymi wodami podziemnymi.


MAREK ROTKEGEL, ROMAN DANIŁOWICZ: Wybrane sposoby zapewnienia właściwej stabilizacji szkieletowej odgałęzienia wyrobisk korytarzowych.

W artykule poruszono istotny problem właściwej stabilizacji portalowej obudowy odgałęzień wyrobisk korytarzowych. Obciążenia – działające bezpośrednio na wspornik oraz pośrednio poprzez odrzwia – powodują wygenerowanie poziomej składowej obciążenia działającej na portal. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych oraz obserwacji dołowych uzasadniających zastabilizowanie portalu oraz praktyczne sposoby realizacji takiej stabilizacji. Zastosowanie szkieletowej obudowy do zabezpieczenia odgałęzienia wyrobisk korytarzowych daje cały szereg korzyści wynikających ze zwiększonej nośności, jednak wiąże się z koniecznością zabezpieczenia portalu przed jego przemieszczeniem.


KRZYSZTOF TOMICZEK: O zachowaniu się skał w warunkach naprężeń rozciągających (część I).

Artykuł otwiera cykl trzech publikacji nt. właściwości odkształceniowych skał znajdujących się w warunkach naprężeń rozciągających. W pierwszej części, poświęconej zachowaniu się skał w warunkach naprężeń rozciągających, uzasadniono silną potrzebę rozpoczęcia i/lub kontynuowania badań nad własnościami odkształceniowymi skał poddanych próbom rozciągania. Podano przykłady problemów i zagadnień z dziedziny geomechaniki, w których znajomość zachowania się skał w polu naprężeń rozciągających jest niezbędna. W kolejnych częściach podjęto próbę poznania i opisania właściwości procesu odkształcania się skał przy rozciąganiu oraz różnic w zachowaniu się skał w polu naprężeń rozciągających i ściskających.


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i Współczesność. „Początki nauki kopalnictwa ” – pierwszy polski podręcznik górnictwa.

Hieronim Łabęcki (1809-1862), górnik i geolog, był autorem dwutomowej monografii „Górnictwo w Polsce” (1841) oraz „Słownika górniczego...” (1868), a także autorem pierwszego w języku polskim podręcznika górnictwa „Początki nauki kopalnictwa” (1843), który został specjalnie przygotowany dla potrzeb uczniów górniczych pracujących w rządowych kopalniach Królestwa Polskiego. Szkolnictwo górnicze w Królestwie Polskim, po likwidacji Akademii Górniczej w Kielcach (1826 r.), praktycznie nie istniało. Zdobywanie wiedzy mogło się odbywać tylko przez podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach. W kraju pozostawała tylko i wyłącznie droga praktycznej nauki zawodu, a w takim przypadku podręcznik „Początki nauki kopalnictwa” stanowił bardzo ważną i potrzebną pomoc naukową.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!