• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2007)

Wiadomości Górnicze 6 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


GRZEGORZ PAWŁASZEK: Zmiany organizacyjne w Kompanii Węglowej SA – zarządzać efektywniej. (str. 314)


ADAM SZKARŁAT: Działalność Kopalni Węgla Kamiennego „Janina” w latach 1907-2007. (str. 322)


ADAM GUMIŃSKI: Praktyczne zastosowanie modelu planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego. (str. 335)


JAN DULEWSKI: Gospodarowanie odpadami w górnictwie podziemnym – aktualny stan prawny. (str. 343)


STANISŁAW PRUSEK, WOJCIECH MASNY: Próba modelowania numerycznego deformacji wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego w jednostronnym otoczeniu zrobów za czynnym frontem eksploatacji zawałowej. (str. 353)


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 6. Rola kierownika projektu w procesie zarządzania projektem. (str. 361)

STRESZCZENIA


GRZEGORZ PAWŁASZEK: Zmiany organizacyjne w Kompanii Węglowej SA – zarządzać efektywniej.

Kompania Węglowa SA – w celu usprawnienia swojego funkcjonowania – dokonała oceny stanu aktualnego i opracowała projekt zmian organizacyjnych, które poprawią skuteczność zarządzania w firmie. Zmiany polegają na oddzieleniu sfery zarządczej od procesów produkcyjnych przez utworzenie czterech Centrów Wydobywczych. Efektem wdrożenia zmian strukturalnych jest koncentracja odpowiedzialności za strategię oraz organizację zadań związanych z zarządzaniem finansami, sprzedażą węgla czy zabezpieczeniem produkcji w centrali firmy. Realizację zadań – związanych z bieżącą produkcją węgla oraz jej zabezpieczeniem – przenosi się do Centrów Wydobywczych. Koncepcja taka stworzyła podstawy poprawy wyników, przyczyniając się do zwiększenia sprawności organizacyjnej oraz efektywności ekonomicznej spółki.


ADAM SZKARŁAT: Działalność Kopalni Węgla Kamiennego „Janina” w latach 1907-2007.

W artykule opisano stuletnią historię kopalni „Janina” – dziś Zakładu Górniczego wchodzącego w skład Południowego Koncernu Węglowego SA, która na początku drugiego wieku swojego funkcjonowania eksploatuje, bądź zamierza eksploatować łatwo dostępne i jedne z najbogatszych złóż węgla kamiennego w kraju; jest w stanie wzbogacać wszystkie rodzaje sortymentów węgla i dostosowywać jego parametry do potrzeb klienta; zatrudnia doświadczoną załogę, mobilną kadrę inżynieryjno-techniczną; stosuje certyfikowane systemy zarządzania, zgodne z normami ISO; świadomie określa perspektywy swej działalności. Powiązanie kapitałowe górnictwa z energetyką stanowi pewną rękojmię trwałego, harmonijnego rozwoju.


ADAM GUMIŃSKI: Praktyczne zastosowanie modelu planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego.

Na podstawie analizy schematów organizacyjnych kopalń węgla kamiennego oraz procesów technologicznych i administracyjnych tam realizowanych, zaproponowano model planowania poziomu zatrudnienia. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę stanu i strukturę zatrudnienia wybranej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem tego modelu. Na podstawie parametrów technicznych kopalni węgla kamiennego, określono niezbędne obłożenie dla realizowanych procesów, a następnie – po uwzględnieniu wskaźnika absencji pracowników – ustalono wymagany stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych analizowanej kopalni węgla kamiennego. Dokonano również analizy porównawczej poziomu zatrudnienia obliczonego według modelu oraz danych z kopalni.


JAN DULEWSKI: Gospodarowanie odpadami w górnictwie podziemnym – aktualny stan prawny.

W artykule omówiono nowelę ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących wykorzystania w ramach odzysku odpadów w podziemnych technikach górniczych a także noweli rozporządzenia w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Ze względu na obligatoryjną transpozycję, z dniem 1 maja 2008 roku, dyrektywy Wspólnoty Europejskiej Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego do polskiego układu prawnego, w publikacji przedstawiono również podstawowe ramy prawne tej dyrektywy.


STANISŁAW PRUSEK, WOJCIECH MASNY: Próba modelowania numerycznego deformacji wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego w jednostronnym otoczeniu zrobów za czynnym frontem eksploatacji zawałowej.

W artykule zaprezentowano, na podstawie wyników dołowych badań deformacji chodników przyścianowych, próbę modelowania numerycznego zachowania się wyrobiska korytarzowego narażonego na oddziaływanie frontu eksploatacyjnego i utrzymywanego za ścianą w jednostronnym sąsiedztwie zrobów zawałowych. Obliczenia numeryczne przeprowadzono za pomocą programu FLAC v 5.0, opartego na metodzie różnic skończonych. Możliwości tego programu wielokrotnie przedstawiane były zarówno w literaturze polskojęzycznej jak i zagranicznej.


ANDRZEJ KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 6. Rola kierownika projektu w procesie zarządzania projektem.

W artykule scharakteryzowano rodzaje działań w procesie zarządzania projektem; omówiono działania operacyjne, kierownicze, pomocnicze. Przedstawiono obowiązki kierownika projektu oraz jego umiejętności warunkujące skuteczne kierowanie zespołem projektowym. Określono rolę kierownika projektu na każdym z czterech etapów procesu zarządzania projektem. Omówiono zagadnienie przywództwa w zespole projektowym. Scharakteryzowano style zarządzania projektem oraz zakres koniecznej wiedzy kierownika projektu w zakresie zarządzania projektami. Przedstawiono system certyfikacji International Project Management Association (IPMA).


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!