• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2007)

Wiadomości Górnicze 9 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


A. TROJNAR, B. NIEMIEC: Kierunki doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w górnictwie węgla kamiennego. (str. 470)


J. MAKÓWKA, J. MRÓZ: Płytowy charakter budowy i ruchów stropu w świetle badań dołowych w KGHM „Polska Miedź” SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”. (str. 479)


R. SIATA: Metoda sejsmiczna do rozpoznawania zaburzeń geologicznych w pokładach węgla – doświadczenia z polskich kopalń (str. 489)


E. KRAUSE: Wpływ wykorzystania odpadów energetycznych w profilaktyce pożarowej ścian na kształtowanie się ich metanowości bezwzględnej (str. 495)


A. PYTLIK, M. SZOT, G. PHILIPP, R. KANDZIA: Porównanie łańcuchów górniczych klas C i D w aspekcie badań statycznych i dynamicznych przeprowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa (str. 501)


S. IWASZENKO, J. DŁUGOSZ: Unifikacja metody dostępu do źródeł danych o zróżnicowanej strukturze na przykładzie systemów baz danych Głównego Instytutu Górnictwa (str. 511)


A. KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 7. Budowanie zespołu projektowego (str. 519)


Z. MIERZWA: Nowe produkty Bosch Rexroth z zakresu hydrauliki siłowej z dopuszczeniem ATEX dla górnictwa podziemnego (str. 525)


A. CHUDZIK, L. GIERLOTKA, E. FIGIEL: Bezpieczne i nowoczesne materiały wybuchowe (str. 527)

STRESZCZENIA


A. TROJNAR, B. NIEMIEC: Kierunki doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w górnictwie węgla kamiennego.

W artykule przedstawiono proces wdrażania oraz rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZB) w kopalniach węgla kamiennego w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Na podstawie analizy wyników ankiet z kopalń dokonana została ocena funkcjonowania w nich Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Biorąc pod uwagę analizę statystycznej wypadków w latach 1999-2005, ujętej pod kątem przyczyn wynikających z błędów ludzkich, omówiono trendy kształtowania się tych wypadków oraz wpływ funkcjonowania SZB na bezpieczeństwo w kopalniach. Na podstawie analiz dokonano oceny stanu bhp oraz wskazano kierunki dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w kopalniach.


J. MAKÓWKA, J. MRÓZ: Płytowy charakter budowy i ruchów stropu w świetle badań dołowych w KGHM „Polska Miedź” SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”.

W artykule przedstawiono wyniki i analizę pomiarów geodezyjnych ruchów stropu w filarach oporowych w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi „Polska Miedź” SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”. Prowadzone od kilku lat pomiary pozwoliły stwierdzić nieregularności przemieszczeń stropu bezpośredniego. Mogą one być wynikiem płytowej budowy stropu i współzależności ruchów tych płyt.


R. SIATA: Metoda sejsmiczna do rozpoznawania zaburzeń geologicznych w pokładach węgla – doświadczenia z polskich kopalń.

Metoda sejsmiczna umożliwia szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej pokładu węgla. Dwa podstawowe jej warianty to metoda fal przechodzących i metoda fal odbitych. Do badania uskoków potrzebne jest ich połączenie. Możliwe jest wyznaczenie przebiegu uskoku i oszacowanie jego zrzutu. W artykule przedstawiono przykład badań sejsmicznych wykonanych w polskich kopalniach węgla kamiennego i ich późniejszą weryfikację robotami górniczymi.


E. KRAUSE: Wpływ wykorzystania odpadów energetycznych w profilaktyce pożarowej ścian na kształtowanie się ich metanowości bezwzględnej.

W artykule przedstawiono zależność między zakresem profilaktyki pożarowej w ścianach, opartej na technologiach aplikacji do zrobów mieszanin popiołowo-wodnych, a kształtowaniem się stopnia odgazowania pokładów podebranych i nadebranych objętych zasięgiem odprężenia eksploatacyjnego. W artykule odniesiono się również do skuteczności stosowania profilaktyki pożarowej, jak również dodatkowo metanowej – w zależności od kierunku prowadzenia eksploatacji oraz niwelacyjnego usytuowania chodników przyścianowych w parcelach eksploatacyjnych. Artykuł jest pierwszą publikacją podejmująca tę tematykę i wiąże zagadnienie wpływu aplikacji mieszaniny popiołowo-wodnej do zrobów w ramach profilaktyki pożarowej na wielkość wydzielania metanu dopływającego do środowiska ścian z pokładów podebranych i nadebranych.


A. PYTLIK, M. SZOT, G. PHILIPP, R. KANDZIA: Porównanie łańcuchów górniczych klas C i D w aspekcie badań statycznych i dynamicznych przeprowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa.

W górnictwie węgla kamiennego łańcuch jest nie tylko elementem odstawy, ale jej kluczową częścią. Właściwie przeprowadzony dobór ułatwia płynną pracę urządzeń odstawy. Ostatnie dziesięciolecie charakteryzuje ogromny rozwój technologii i techniki pomiarowej, co pozwala na rozszerzanie zakresu badawczego. Umożliwia to właściwą ocenę przydatności oferowanych produktów do różnych warunków pracy i nieszablonowe podejście do kryterium oceny. Celem publikacji jest wskazanie niezbędnych kierunków badań określających i rozwijających stan wiedzy o trwałości wytrzymałościowej łańcuchów. Artykuł ten zawiera informacje z badań i będzie przydatny dla praktyków zarówno w zakresie doboru łańcucha, jak i jego eksploatacji.


S. IWASZENKO, J. DŁUGOSZ: Unifikacja metody dostępu do źródeł danych o zróżnicowanej strukturze na przykładzie systemów baz danych Głównego Instytutu Górnictwa.

Dostęp do danych, zgromadzonych w obrębie przedsiębiorstwa, jest niejednokrotnie utrudniony przez sposób ich zorganizowania oraz różnorodność technologii, jakie zostały wykorzystane do ich składowania. Niedogodność ta jest szczególnie istotna dla firm działających w strefie badań i rozwoju. Brak jednolitej metody dostępu do danych oraz standaryzacji ich formatów sprawia, że korzystanie z zasobów przedsiębiorstwa obciążone jest dodatkowym nakładem pracy, wydłuża też czas niezbędny do uzyskania do nich dostępu. W artykule przedstawione zostało przykładowe rozwiązanie problemu ujednolicenia dostępu do baz danych rozwijane w Głównym Instytucie Górnictwa. W ramach tworzenia rozwiązania przeprowadzono analizę zastanej sytuacji, wyodrębniono główne typy użytkowników systemu, zidentyfikowano zakres jego funkcjonalności. Na podstawie analizy zaprojektowano system i zaimplementowano jego wersję prototypową.


A. KARBOWNIK: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 7. Budowanie zespołu projektowego.

W artykule wskazano na zakres działań kierownika projektu w procesie budowy zespołu projektowego. Określono pożądane cechy członków zespołu. Scharakteryzowano sposób przeprowadzania doboru członków zespołu przez kierownika projektu. Omówiono zasady, których kierownik projektu powinien przestrzegać w ramach integracji zespołu. Zdefiniowano „sukces projektu” oraz podano krytyczne czynniki sukcesu projektu.


Z. MIERZWA: Nowe produkty Bosch Rexroth z zakresu hydrauliki siłowej z dopuszczeniem ATEX dla górnictwa podziemnego.

Artykuł sponsorowany, prezentujący nowe produkty firmy Bosch Rexroth z zakresu hydrauliki siłowej z dopuszczeniem ATEX dla górnictwa podziemnego: nowy serwozawór ciśnieniowy sterowany elektrycznie typu STDS i bloki sterownicze M4.


A. CHUDZIK, L. GIERLOTKA, E. FIGIEL: Bezpieczne i nowoczesne materiały wybuchowe.

Artykuł sponsorowany, prezentujący nowy asortyment firmy NITROERG SA z Bierunia i Krupskiego Młyna – producenta materiałów wybuchowych emulsyjnych, środków inicjujących i strzałowych. W artykule omówiono nowoczesny materiał wybuchowy emulsyjny – EMULINIT – który jest bardziej bezpieczny od materiałów tradycyjnych, zarówno w produkcji, jak i stosowaniu oraz system inicjowania elektronicznego NITRONIC.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!