• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 2 (2008)

Karbo 2 (2008)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CIEŚLAR RUDOLF: 55 lat działalności BP Koksoprojekt – historia i teraźniejszość (str. 62)


CIEŚLAR RUDOLF, TATARA ANDRZEJ, CIEŚLAR PAWEŁ, FIGIEL ZBIGNIEW, HUMMER WIKTOR, WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ: Nowoczesne rozwiązania techniczne Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. w aspekcie ochrony środowiska (str. 65)


CEGLARSKA-STEFAŃSKA GRAŻYNA, CZERW KATARZYNA, ZIĘTEK JERZY: Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennego (str. 77)


ROZWADOWSKI ANDRZEJ: Wpływ uziarnienia i wielkości dodatków inertnych na właściwości plastyczne koksowniczej mieszanki węglowej (str. 82)


WŁASOW G.A., BARSKI W.D: Wstępna piroliza i produkty chemiczne koksowania (str. 90)


KACZMAREK WOJCIECH, KOWOLIK KRZYSZTOF, OLCZAK CZESŁAW: Systemowe metody oceny emisji substancji do środowiska z instalacji koksowniczych na przykładzie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o (str. 97)


BURMISTRZ PIOTR: Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w fenolowym osadzie czynnym (str. 102)

STRESZCZENIA


CIEŚLAR R.: 55 lat działalności BP Koksoprojekt – historia i teraźniejszość.


CIEŚLAR R., TATARA A., CIEŚLAR P., FIGIEL Z., HUMMER W., WOJCIECHOWSKI G.: Nowoczesne rozwiązania techniczne Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. w aspekcie ochrony środowiska.

Przedstawiono stan techniki koksowniczej w kraju i na świecie, w tym program rozwoju polskiego koksownictwa oraz unijne i krajowe wymogi prawne dla instalacji koksowniczych w zakresie wdrażania dyrektywy IPPC, w tym spełniania kryteriów BAT. Następnie zaprezentowano aktualne rozwiązania projektowe biura w zakresie konstrukcji baterii oraz instalacji do obróbki gazu koksowniczego i ścieków procesowych. Wymieniono stosowane rozwiązania techniczne dla ograniczenia negatywnego wpływu koksowni na środowisko.


CEGLARSKA-STEFAŃSKA G., CZERW K., ZIĘTEK J.: Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennego.

Tradycyjne pomiary sorpcyjne na ziarnowych próbkach węgla kamiennego nie odzwierciedlają przebiegu procesów sorpcyjnych w warunkach złożowych, gdyż proces przygotowania frakcji ziarnowych w znaczącym stopniu zmienia naturalną strukturę porowatą węgla. Celem niniejszego opracowania jest prześledzenie wpływu wielkości próbek węgla na ich pojemność sorpcyjną względem CO2 i CH4 oraz analiza zmian wymiarów prostopadłościennych próbek węgla towarzyszących ich odgazowaniu oraz samym procesom sorpcyjnym. Próbki prostopadłościenne posiadają większą pojemność magazynową względem CH4 i CO2 niż próbki ziarnowe pochodzące z tej samej macierzystej próbki węgla. Z przebiegu kinetyki desorpcji mieszaniny gazów CH4 i CO2 na prostopadłościennej próbce wynika, że część gazu została uwięziona w porowatej strukturze węgla. Eksperymenty prowadzone na prostopadłościennych próbkach węgla umożliwiają lepsze odwzorowanie warunków złożowych w skali laboratoryjnej poprzez zachowanie naturalnej struktury porowatej i składu macerałowego węgla oraz możliwość równoczesnego prowadzenia pomiarów sorpcyjnych i dylatometrycznych.


ROZWADOWSKI A.: Wpływ uziarnienia i wielkości dodatków inertnych na właściwości plastyczne koksowniczej mieszanki węglowej.

Zaprezentowano wyniki badań wpływu uziarnienia oraz dodatku składników schudzających na właściwości plastyczne mieszanek sporządzonych na bazie wybranych węgli koksowych. Dodatkami regulującymi plastyczność był węgiel brunatny, antracyt oraz pył koksowy z instalacji suchego chłodzenia koksu. Główna część badań wykonana została w oparciu o standardowy test Gieselera-Hoehnego, podczas którego oznaczano płynność masy plastycznej badanej próbki węgla oraz charakterystyczne temperatury stanu plastycznego. Przeprowadzone badania wykazały, że racjonalne wykorzystanie właściwości plastycznych poszczególnych składników mieszanki węglowej wymaga indywidualnego podejścia do zagadnień ich rozdrabniania. Różnice w przemiałowości tych węgli sprawiają bowiem, iż najbardziej plastyczne składniki mogą gromadzić się zarówno w klasach grubych, drobnych jak i pośrednich. Badania wykazały również, że efektywnym sposobem korygowania właściwości plastycznych koksowniczej mieszanki węglowej jest dodatek sładników schudzających takich jak: pył koksowy, antracyt oraz składnika inertnego w postaci węgla brunatnego (stosowanego w badaniach do celów porównawczych). Skuteczność schudzania mieszanek węglowych za pomocą tych składników jest wyraźnie zróżnicowana. Spośród badanych dodatków właściowości plastyczne węgla najskuteczniej regulował pył koksowy i węgiel brunatny, natomiast „najłagodniejszym” komponentem schudzającym okazał się antracyt.


WŁASOW G.A., BARSKI W.D.: Wstępna piroliza i produkty chemiczne koksowania.

Celem przedstawionej publikacji było opracowanie podstaw teoretycznych oraz technologii otrzymywania produktów chemicznych w procesie termicznej pirolizy węgla. Badania obejmowały ocenę potencjału chemicznego paliwa stałego poprzez badanie jego składu i budowy w procesie metamorfizmu, ocenę możliwości wykorzystania tego potencjału, poprzez metody termicznej pirolizy organicznej masy węgla w warunkach wykluczających wtórną pirolizę lotnych produktów koksowania. Badania prowadzono w instalacji laboratoryjnej umożliwiającej przeprowadzenie pirolizy wsadu węglowego o masie 1600 g z odbiorem, kondensacją i frakcjonowaniem produktów koksowania. Wyniki badań przedstawiono w tablicach i na wykresach.


KACZMAREK W., KOWOLIK K., OLCZAK Cz.: Systemowe metody oceny emisji substancji do środowiska z instalacji koksowniczych na przykładzie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.

Systematyczne obniżanie emisji substancji do środowiska z instalacji wytwarzania koksu i uzyskiwania węglopochodnych jest koniecznością ekologiczną i ekonomiczną. Skala rozwiązywania problemu wymaga stosowania efektywnych metod organizacyjnych, technicznych i przestrzenno-środowiskowych. Do bardzo efektywnych metod systemowych rozwiązywania zagadnień środowiskowych należą: zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001 i prewencyjna strategia „Czystszej Produkcji”. Podstawą metod systemowych rozwiązywania zagadnień emisyjności z instalacji jest monitorowanie i raportowanie emisji substancji do powietrza, wody i gleby. Dotyczy to pracy instalacji w warunkach normalnych i innych niż normalne. Ważnym etapem w rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych instalacji koksowniczych jest ilościowa ocena ryzyka środowiskowego węzła technologicznego, urządzenia lub całej instalacji np. baterii koksowniczej. Opracowano sposób i procedurę oceny ilościowej ryzyka środowiskowego, która pozwala oceniać efektywność działań nad zmniejszeniem emisji substancji do środowiska z baterii koksowniczych i instalacji węglopochodnych dla danych uwarunkowań przestrzenno-środowiskowych. Na przykładzie instalacji koksowniczych istniejących, modernizowanych i nowo budowanych w Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” przedstawiono i efekty wdrożenia systemowych metod organizacyjno-technicznych obniżenia emisji substancji do środowiska.


BURMISTRZ P.: Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w fenolowym osadzie czynnym.

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych biodegradacji 6 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w fenolowym osadzie czynnym pobranym z oczyszczalni biologicznej jednej z polskich koksowni. Próbki osadu kondycjonowane były w różnych warunkach: tlenowych i beztlenowych z dodatkiem metanolu (0,30 g C/g suchej masy osadu) oraz wodnego nasyconego roztworu fenolu (0,11 g C/g s.m.o.) oraz bez ich dodatku. Wyniki badań wykazały, że spośród badanych węglowodorów najbardziej podatny na biodegradację okazał się fenantren. Proces biodegradacji prawie wszystkich badanych węglowodorów przebiegał z większą wydajnością w warunkach tlenowych. Dodatek substancji organicznej poprawiał biodegradację WWA w warunkach tlenowych, a nieznacznie pogarszał w warunkach beztlenowych.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!