• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2008)

Wiadomości Górnicze 6 (2008)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PASZCZA HENRYK, MARZEC ROBERT: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w perspektywie roku 2015 – wybrane aspekty funkcjonowania sektora (str. 386)


PAWŁASZEK GRZEGORZ: Strategia działania Kompanii Węglowej SA do roku 2015 (str. 397)


SORYCHTA-WOJSCZYK BARBARA: Rekomendacje dla skutecznego zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego (str. 407)


KORBAN ZYGMUNT, ACALSKI MARIAN: Wykorzystanie miary odległości do oceny ryzyka zawodowego na przykładzie hałasu (str. 415)


ANTONIAK JERZY, LUTYŃSKI ALEKSANDER: Światowe osiągnięcia FTT Stomil Wolbrom SA w wyposażaniu górnictwa w nowoczesne taśmy przenośnikowe (str. 423)


KARBOWNIK ANDRZEJ: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 15. Zarządzanie kosztami projektu (str. 440)

STRESZCZENIA


PASZCZA H., MARZEC R.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w perspektywie roku 2015 – wybrane aspekty funkcjonowania sektora. Wiadomości Górnicze 2008, nr 6, s. 386-395, rys. 16, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego do roku 2015, a w szczególności posiadanych zasobów, prognozowanego wydobycia oraz sprzedaży węgla tak na rynek krajowy, jak i na rynek poza granice. Prognoza dotyczy węgla do celów energetycznych oraz węgla koksowego. Omówiono przewidywane wydobycie i sprzedaż w poszczególnych latach, a także dokonano analizy dynamiki wzrostu wydobycia, a także prognozy zatrudnienia.


PAWŁASZEK G.: Strategia działania Kompanii Węglowej SA do roku 2015. Wiadomości Górnicze 2008, nr 6, s. 397-404, tabl. 3, rys. 5, bibliogr. poz. 2.

Kompania Węglowa SA – w wyniku dynamicznie zachodzących procesów zmieniających jej otoczenie gospodarcze, społeczne i ekonomiczne – opracowała dokument, który na okres kilku lat określa niezbędne do realizacji cele strategiczne. Strategia precyzuje również zasadnicze obszary i tematy strategiczne, na które Spółka musi szczególnie położyć nacisk. Wynikiem zrealizowanych celów będzie zwiększenie konkurencyjności węgla kamiennego jako nośnika energii na rynku krajowym jak również przekształcenie Kompanii Węglowej SA w firmę o najwyższym poziomie i standardach zarządzania.


SORYCHTA-WOJSCZYK B.: Rekomendacje dla skutecznego zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2008, nr 6, s. 407-412, rys. 3, bibliogr. poz. 10.

W artykule przedstawiono rekomendacje w celu umożliwienia skutecznego wdrożenia w praktyce gospodarczej opracowanego modelu zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem metody zarządzania projektami. Opracowany model obejmuje program składający się z siedmiu projektów i określa sposób postępowania umożliwiający bardziej skuteczne zagospodarowanie majątku likwidowanej kopalni.


KORBAN Z., ACALSKI M.: Wykorzystanie miary odległości do oceny ryzyka zawodowego na przykładzie hałasu. Wiadomości Górnicze 2008, nr 6, s. 415-421, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 14.

W wyniku długotrwałego oddziaływania czynników szkodliwych/uciążliwych w środowisku pracy, następuje obniżenie sprawności organizmu, zaś w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych stężeń/ natężeń tychże czynników – wystąpienie choroby zawodowej. W artykule na przykładzie warunków pracy w przodkach górniczych, w których stwierdzono występowanie hałasu technosferycznego, przedstawiono możliwości wykorzystania miar syntetycznych (odległości) w procesie zarządzania ryzykiem zawodowym.


ANTONIAK J., LUTYŃSKI A.: Światowe osiągnięcia FTT Stomil Wolbrom SA w wyposażaniu górnictwa w nowoczesne taśmy przenośnikowe. Wiadomości Górnicze 2008, nr 6, s. 423-439, tabl. 12, rys. 12, bibliogr. poz. 5.

Przedstawiona w artykule stuletnia historia Fabryki Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom SA oraz osiągnięcia tej Fabryki w zakresie produkcji taśm przenośnikowych, przede wszystkim dla górnictwa odkrywkowego i podziemnego, ale także dla energetyki i przemysłu surowców mineralnych, wskazują na wysoką pozycję FTT na rynku krajowym i również zagranicznym. Na podkreślenie zasługuje szeroka i aktywna współpraca FTT Stomil Wolbrom SA z ośrodkami naukowymi oraz naukowo-dydaktycznymi.


KARBOWNIK A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 15. Zarządzanie kosztami projektu. Wiadomości Górnicze 2008, nr 6, s. 440-444, rys. 3, bibliogr. poz. 7.

W artykule wskazano na konieczność oszacowania budżetu dla każdego projektu. Omówiono trzy metody szacowania budżetu projektu, a mianowicie: metodę szacunkową, metodę parametryczną oraz tzw. oszacowanie oddolne. Przedstawiono zasoby informacji, jakie są potrzebne do oszacowania kosztów projektu. Scharakteryzowano sposoby przedstawienia budżetu projektu oraz szacowania rentowności projektu. Wskazano na sposób zarządzania finansami projektu.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!