• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2008)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2008)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CHUDEK MIROSŁAW DARIUSZ, KUBAŃSKI ANDRZEJ, WANIK KONRAD, TOBICZYK STANISŁAW: Technika i technologia likwidacji zagrożenia geotechnicznego szybu V kopalni „Pniówek”. (str. 1)


PREIDL WOJCIECH: Ocena jakości wykonania obudowy górniczej w świetle uregulowań prawnych w Polsce – część 1. Definicja obudowy górniczej. (str. 12)


DUŻY STANISŁAW: Zakres badań geotechnicznych w celu doboru obudowy wyrobisk górniczych w świetle doświadczeń. (str. 18)


STRZAŁKOWSKI PIOTR: Przykład analizy wpływu eksploatacji górniczej na obiekt budowlany. (str. 25)


TOMICZEK KRZYSZTOF: Przegląd fenomenologicznych i mikromechanicznych modeli pękania skał przy rozciąganiu – część I. Podstawowe pojęcia w mechanice niszczenia (str. 29)


KLETA HENRYK, WINCH MIECZYSŁAW: Poprawa stateczności wyrobisk korytarzowych przez zastosowanie betonu natryskowego wykonanego na bazie cementu ekspansywnego. (str. 35)


KOZŁOWSKI ROBERT, KOSMALSKI MACIEJ: Zakończenie budowy bielańskiego odcinka I linii metra w Warszawie. (str. 40)


GRODECKI WOJCIECH: Urządzenia podziemne lepsze dla środowiska i bezpieczeństwa. Światowy Kongres Tunelowy – Agra 2008. XXXIV Zgromadzenie Ogólne ITA-AITES. (str. 45)

STRESZCZENIA


CHUDEK M.D., KUBAŃSKI A., WANIK K., TOBICZYK S.: Technika i technologia likwidacji zagrożenia geotechnicznego szybu V kopalni „Pniówek”.

W artykule przedstawiono technikę i technologię likwidacji zagrożenia geotechnicznego dla szybu V Kopalni Węgla Kamiennego ,,Pniówek’’. Technologię oparto głównie na zeskalaniu górotworu w otoczeniu szybu. Realizację podjęto po dokonaniu wnikliwej analizy warunków geologiczno-hydrologicznych i geomechanicznych. Zastosowanie metody geotechnicznej do likwidacji zaistniałego zagrożenia stworzyło warunki dalszego bezpiecznego użytkowania szybu.


PREIDL W.: Ocena jakości wykonania obudowy górniczej w świetle uregulowań prawnych w Polsce – część 1. Definicja obudowy górniczej.

W artykule przedstawiono jak na przestrzeni dziejów, w górnictwie, traktowano problem stateczności obudowy wyrobisk i jakości jej wykonania. Pierwsze informacje na ten temat można znaleźć w Statutach Kazimierzowskich z XIII wieku. W miarę jak górnictwo schodziło z eksploatacją na coraz większe głębokości i wzrastało obciążenie na konstrukcję obudowy, prawidłowy dobór obudowy oraz jakości jej wykonania stał się podstawowym problemem dla inżynierów i techników górniczych. Obecnie zagadnienie to jest ujęte w aktach prawnych, takich jak: Polskie Normy, Prawo geologiczne i górnicze czy też Szczegółowe Przepisy Prowadzenia Ruchu.


DUŻY S.: Zakres badań geotechnicznych w celu doboru obudowy wyrobisk górniczych w świetle doświadczeń.

Przystępując do projektowania lub oceny stateczności wyrobiska górniczego, jednym z podstawowych działań jest określenie budowy geologicznej masywu oraz jego własności wytrzymałościowych i odkształceniowych oraz w miarę potrzeby określenie zakresu dalszych niezbędnych badań. Przyjęte do obliczeń dane, opisujące własności wytrzymałościowe i odkształceniowe skał w masywie, winny uwzględniać zmienność zarówno budowy, jak i własności wytrzymałościowych i odkształceniowych masywu w rejonie projektowanego wyrobiska. Uwzględnienie zmienności parametrów geotechnicznych górotworu pozwala na prognozowanie zakresu zmienności parametrów współpracy układu obudowa – górotwór.


STRZAŁKOWSKI P.: Przykład analizy wpływu eksploatacji górniczej na obiekt budowlany.

W artykule przedstawiono propozycję dokonywania analiz wpływu prowadzonej lub projektowanej eksploatacji górniczej na obiekt budowlany. Obliczenia przeprowadzono na podstawie własnego modelu matematycznego, przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania komputerowego. Rozpatrywano sposób usytuowania frontu eksploatacyjnego, pozwalający na zmniejszenie wartości odkształceń poziomych. Przedstawiony sposób analiz może być stosowany w dowolnym przypadku prowadzenia eksploatacji górniczej w rejonie obiektów chronionych.


TOMICZEK K.: Przegląd fenomenologicznych i mikromechanicznych modeli pękania skał przy rozciąganiu – część I. Podstawowe pojęcia w mechanice niszczenia.

Modele matematyczne, utworzone na podstawie mechaniki zniszczenia lub modele fenomenologiczne, pozwalają opisać zachowanie się skały na różnych poziomach naprężeń. W artykule podjęto próbę weryfikacji już istniejących modeli opisujących zachowanie się skał w polu naprężeń rozciągających. Część pierwsza poświęcona jest podstawowym pojęciom stosowanym w mechanice niszczenia.


KLETA H., WINCH M.: Poprawa stateczności wyrobisk korytarzowych przez zastosowanie betonu natryskowego wykonanego na bazie cementu ekspansywnego.

W artykule omówiono możliwości poprawy stateczności wyrobisk korytarzowych przez zastosowanie obudowy wstępnej z betonu natryskowego wykonanego na bazie cementu ekspansywnego. Przedstawiono zalety cementów ekspansywnych w aspekcie właściwości betonu natryskowego zastosowanego jako obudowa wstępna. Analiza obliczeń numerycznych współpracy wstępnej obudowy z betonu natryskowego na bazie cementu ekspansywnego wskazała, że strefa zniszczenia skał w stropie jest w tym przypadku mniejsza i równomiernie rozłożona, a przemieszczenia skał stropowych są również mniejsze.


KOZŁOWSKI R., KOSMALSKI M.: Zakończenie budowy bielańskiego odcinka I linii metra w Warszawie.

W pierwszych latach XXI wieku budowa I linii metra w Warszawie doszła do szczęśliwego końca – inwestycja oficjalnie rozpoczęta 15 kwietnia 1983 roku. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA z siedzibą w Lubinie rozpoczęło uczestnictwo w tym projekcie w 1987 r., realizując trudny odcinek tuneli szlakowych pod Rondem Jazdy Polskiej bez konieczności wyłączania z ruchu Trasy Łazienkowskiej. Uruchomienie stacji metra A23 Młociny kończy budowę I linii metra w Warszawie. Zbiegło się ono z ponownym ogłoszeniem przetargu na budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie pomiędzy stacjami Rondo Daszyńskiego i Dworzec Wileński.


GRODECKI W.: Urządzenia podziemne lepsze dla środowiska i bezpieczeństwa. Światowy Kongres Tunelowy – Agra 2008. XXXIV Zgromadzenie Ogólne ITA-AITES.

Światowy Kongres Tunelowy odbył się w Agrze (Indie), w dniach 22-24 września 2008, pod hasłem „Urządzenia podziemne lepsze dla środowiska i bezpieczeństwa”. Kongres zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowania i Przestrzeni Podziemnych (ITA-AITES) oraz Indyjskie Stowarzyszenie Tunelowe wraz z Dyrekcją ds. Nawadniania i Energetyki. W Kongresie wzięło udział około tysiąc delegatów. Polska delegacja liczyła pięć osób i zaznaczyła swoją obecność m.in. wygłoszonym referatem pt. „Polskie doświadczenia wynikające z zastosowania rur GRP do mikrotunelingu. Przykłady.”


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!