• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2009)

Wiadomości Górnicze 2 (2009)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


DUŻY STANISŁAW: Losowy charakter procesów zachodzących w górotworze poddanym wpływom robót górniczych. (str. 78)


KUSAK EDWARD, SUCHOŃ JÓZEF: Podstawowe problemy związane z projektowaniem ścianowych przenośników zgrzebłowych wielkiej mocy. (str. 91)


BZOWSKI ZBIGNIEW, MICHALIK BOGUSŁAW: Skład chemiczny i radioaktywność naturalna odpadów z kotłów fluidalnych opalanych węglem kamiennym. (str. 99)


STANIENDA KATARZYNA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2006. (str. 108)


KORCZYŃSKI MACIEJ: Kombajn chodnikowy KTW-200. (str. 121)


DROGOŃ WITOLD: Kryteria stosowania wariantów sekcji technologicznych w krajowych zakładach wzbogacania węgla. (str. 127)

STRESZCZENIA


DUŻY S.: Losowy charakter procesów zachodzących w górotworze poddanym wpływom robót górniczych.

Górotwór jest ośrodkiem niejednorodnym, wyraźnie różniącym się zarówno pod względem budowy jak i właściwości. W stanie nienaruszonym znajduje się w równowadze, która zostaje zburzona prowadzonymi robotami górniczymi. Utrata równowagi związana jest z zachodzącymi w górotworze procesami naprężeniowo-deformacyjnymi. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne czynniki powodujące niepewność informacji w projektowaniu eksploatacji górniczej. Niepewność informacji wynika głównie ze zmienności w budowie masywu skalnego, technologii i przebiegu robót górniczych, dokładności rozpoznania geologicznego, złożoności warunków górniczych, warunków rynkowych itp. W dalszej części artykułu rozpatrzono możliwości zastosowania probabilistycznych metod rozwiązania zadań optymalizacyjnych.


KUSAK E., SUCHOŃ J.: Podstawowe problemy związane z projektowaniem ścianowych przenośników zgrzebłowych wielkiej mocy.

W artykule omówiono problemy techniczne, jakie stoją aktualnie przed konstruktorami przenośników zgrzebłowych, a które trzeba efektywnie rozwiązać, aby spełniały stale rosnące wymagania odbiorców nie tylko pod względem funkcjonalności tych maszyn, parametrów technicznych, niezawodnościowych, trwałościowych, cenowych, a także pod względem wymagań szeroko pojętej ekologii. Do kombajnów dużej mocy i wydajności urabiania muszą być odpowiednio dobrane środki odstawy, tj. przenośniki zgrzebłowe ścianowe, podścianowe oraz przenośniki taśmowe. Problem ujęto w rozdziałach: Energochłonność transportu przenośnikami zgrzebłowymi; Projektowanie przenośnika.


BZOWSKI Z., MICHALIK B.: Skład chemiczny i radioaktywność naturalna odpadów z kotłów fluidalnych opalanych węglem kamiennym.

W artykule przedstawiono wyniki badań składu mineralnego i chemicznego oraz wyniki pomiarów radioaktywności naturalnej odpadów z kotłów fluidalnych opalanych węglem kamiennym. Zaprezentowano metodykę badań próbek piasków ze złóż fluidalnych oraz popiołów lotnych z produktami odsiarczania spalin z kotłów fluidalnych. Stwierdzono, że skład chemiczny odpadów pochodzących z kotłów fluidalnych opalanych węglem kamiennym wyraźnie ogranicza możliwości gospodarczego wykorzystania tych odpadów. Stwierdzone zmiany składu mineralnego i chemicznego odpadów w postaci popiołów lotnych z kotłów fluidalnych wskazują na potrzebę monitoringu zawartości metali ciężkich, odczynu i składu wyciągów wodnych tych popiołów na etapie wyprzedzających ich gospodarcze wykorzystanie w środowisku.


STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2006.

W artykule scharakteryzowano trendy zaobserwowane w roku 2006, w porównaniu z rokiem 2005, w produkcji górniczej podstawowych surowców mineralnych w świecie. Przedstawiono czołowych producentów wraz z wielkością produkcji; dane zestawiono w tablicy. Większość surowców mineralnych pozyskiwanych jest nadal w krajach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ponownie, największe efekty w produkcji górniczej wielu surowców uzyskały Chiny. Podobnie jak w latach poprzednich, kraj ten zajmuje w wielu przypadkach pierwsze, drugie, trzecie lub kolejne (w pierwszej dziesiątce) miejsce w czołówce światowej.


KORCZYŃSKI M.: Kombajn chodnikowy KTW-200.

Analiza perspektyw dla robót przygotowawczych w górnictwie oraz budownictwie drogowym spowodowała podjęcie przez kierownictwo Grupy ZZM-Kopex prac nad własnym kombajnem chodnikowym, który – będąc wyrobem konkurencyjnym na rynku – jednocześnie znajdzie zastosowanie nie tylko w górnictwie podziemnym, ale np. w tunelarstwie, drogownictwie czy w kopalniach odkrywkowych. Efektem tych założeń jest kombajn chodnikowy KTW-200, zaprojektowany jako maszyna mogąca wykonać w skałach o zwięzłości 120 MPa zarówno klasyczne wyrobiska chodnikowe, o wielkościach od ŁP 9 do ŁP 14 oraz prostokątne do zabudowy kotwiowej, jak również tunele autostradowe, których wysokość wymaga urabiania skał do zakresu 5 m. Kombajn KTW-200 został wyprodukowany przez, należący do Grupy ZZM-Kopex, Wamag SA w Wałbrzychu.


DROGOŃ W.: Kryteria stosowania wariantów sekcji technologicznych w krajowych zakładach wzbogacania węgla.

W artykule opisano schematycznie sekcje technologiczne zainstalowane w krajowych zakładach wzbogacania węgla kamiennego; a mianowicie: sekcje przygotowania nadawy (S-1); sekcje wzbogacania węgla klasy 200÷20 mm w separatorach DISA (S-2); sekcje wzbogacania węgla klasy 20÷0,5 mm w osadzarkach (S-3); sekcje wzbogacania węgla klasy 0,5÷0 mm (S-4). Artykuł ten może być przydatny do celów projektowych lub dydaktycznych.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!