• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2009)

Wiadomości Górnicze 6 (2009)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CHMIEL PIOTR: Historia Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”. (str. 346)


JASZCZYK JÓZEF, PABIAN LECH, WALNY BARTOSZ: Restrukturyzacja techniczna w kopalni „Budryk” – Jastrzębska Spółka Węglowa SA. (str. 353)


URBAN ZENON, PIECZYKOLAN WOJCIECH, IZYDORCZYK ELŻBIETA: Sposób wykorzystania metanu jako przykład inwestycji proekologicznej w kopalni „Budryk”. (str. 363)


MACHA SABINA: Działania inwestycyjne w kopalni „Budryk” w zakresie ochrony środowiska. (str. 369)


GABRYŚ MIROSŁAW: Nowoczesne układy transportowe w kopalni „Budryk” z zastosowaniem lokomotyw spalinowych podwieszanych. (str. 373)


PŁACZEK JAN: Budowa poziomu 1290 w kopalni „Budryk”. (str. 378)


BANAŚ MARIAN, JAKSA ZYGFRYD, RUTKOWSKI JAROSŁAW: Centralna klimatyzacja do schładzania wyrobisk dołowych w kopalni „Budryk”. (str. 385)


TUREK MARIAN: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 4. Urabianie skał materiałami wybuchowymi. (str. 391)

STRESZCZENIA


CHMIEL P.: Historia Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”.

Budowa kopalni usankcjonowana została uchwałą Rady Ministrów z 15 września 1978 r. „W sprawie budowy Kopalni Węgla Kamiennego „Ornontowice”, natomiast zarządzeniem z 14 listopada 1978 r. utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk w budowie”. Na progu 1991 r., w 13. roku budowy, kopalnia znalazła się o krok od decyzji o całkowitej likwidacji. Weryfikacja kosztów budowy oraz przemodelowanie warunków uzyskania zdolności produkcyjnej doprowadziły do odwołania decyzji o wstrzymaniu budowy kopalni a następnie podjęcia decyzji o wznowieniu budowy, jednak finansowanej z własnego kredytu bankowego. Spółka Akcyjna KWK „Budryk” w budowie powołana została 2 czerwca 1993 r. W dniu 14 marca 1994 r. rozpoczął się rozruch pierwszej ściany, a w październiku rozruch kolejnej, obie w pokładzie 338/2. Uchwałą z grudnia 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” SA kopalnia weszła w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.


JASZCZYK J., PABIAN L., WALNY B.: Restrukturyzacja techniczna w kopalni „Budryk” – Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Kopalnia „Budryk”, od ponad piętnastu lat prowadząca działalność wydobywczą, systematycznie unowocześnia park maszynowy i doskonali technologię wykonywania robót. Funkcjonowanie w strukturze Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA umożliwia dalszy rozwój kopalni, realizacje inwestycji, m.in. budowę poziomu 1290, modernizację zakładu wzbogacania węgla, unowocześnianie parku maszynowego m.in. przez zakup zmechanizowanego kompleksu ścianowego składającego się z obudowy zmechanizowanej (Fazos 12/25), przenośnika zgrzebłowego ścianowego (Rybnik 850) oraz przenośnika zgrzebłowego podścianowego (Kobra) wraz z kruszarką (KDBW 800-1200) i urządzeniem przesuwu (UPP-1). Plany inwestycyjne umożliwią rozcięcie pokładów grupy 400, zasobnych w węgiel koksowy, co pomyślnie prognozuje dalszy rozwój kopalni „Budryk” w ramach JSW SA.


URBAN Z., PIECZYKOLAN W., IZYDORCZYK E.: Sposób wykorzystania metanu jako przykład inwestycji proekologicznej w kopalni „Budryk”.

Zagospodarowanie ujętego metanu w kopalni „Budryk” potwierdza, że niezbędne koszty poniesione na ujmowanie metanu mogą przynieść wymierne korzyści związane z ochroną środowiska oraz z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z jego spalania. Kierownictwo kopalni „Budryk”, kierując się troską o bezpieczeństwo załogi i stan środowiska, równocześnie poszukując sposobów obniżenia kosztów produkcji węgla, już w roku 1996 zleciło opracowanie „Projektu koncepcyjnego odmetanowania i zagospodarowania metanu ze złoża KWK Budryk”. W niniejszym artykule jego temat ujęto w następujących rozdziałach: występowanie metanu, odmetanowanie, zagospodarowanie ujętego metanu, ekologiczne i ekonomiczne znaczenie gospodarczego wykorzystania metanu w kopalni „Budryk”.


MACHA S.: Działania inwestycyjne w kopalni „Budryk” w zakresie ochrony środowiska.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” (JSW SA) od lat realizuje szereg inwestycji proekologicznych, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym i uzyskanym efektom, pozwalają wpływać na wszystkie elementy środowiska. Działalność jest realizowana w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Od 2005 roku kopalnia „Budryk” posiada scertyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, którego elementem jest system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001-2005.


GABRYŚ M.: Nowoczesne układy transportowe w kopalni „Budryk” z zastosowaniem lokomotyw spalinowych podwieszanych.

Aby skrócić do minimum czas przezbrajania ścian, jak również wydłużyć czas pracy oddziałów wydobywczych, postanowiono radykalnie zmienić organizację przewozu ludzi i transportu materiałów oraz sprzętu do oddziałów w kopalni „Budryk”. Zdecydowano się na wprowadzenie kolejek podwieszonych z napędem spalinowym. Pierwszy układ do transportu materiałów i przewozu ludzi kolejkami podwieszanymi z napędem spalinowym został wprowadzony w lipcu 2001 r. Obecnie transport kolejkami podwieszanymi z napędem ciągnikami spalinowymi prowadzony jest między poziomem 500 przez poziomy 700 i 900 do poziomu 1050, a długość tras wynosi około 50 km.


PŁACZEK J.: Budowa poziomu 1290 w kopalni „Budryk”.

W artykule przedstawiono uzasadnienie celowości budowy poziomu 1290. Przy założeniu wybierania złoża zalegającego do najniższego obecnie poziomu 1050 i utrzymaniu założonego wydobycia w wysokości 13 000 t/d – okres żywotności kopalni wynosiłby jeszcze około 25 lat, tj. do roku 2033. Udostępnienie zasobów w piętrze 1050÷1290 i przy założonym wydobyciu 13 000 t/d przedłuży żywotność kopalni o kolejne 29 lat, tj. do roku 2062.


BANAŚ M., JAKSA Z., RUTKOWSKI J.: Centralna klimatyzacja do schładzania wyrobisk dołowych w kopalni „Budryk”.

W artykule opisano oddaną w roku 2008 na terenie kopalni „Budryk” jedną z najbardziej istotnych do dalszego funkcjonowania zakładu inwestycji – centralną klimatyzację służącą do schładzania wyrobisk podziemnych. Dzięki tej inwestycji w kopalni nastąpiła poprawa komfortu, bezpieczeństwa i wzrostu wydajności pracy. Centralna klimatyzacja podzielona jest na trzy podstawowe części: stację powierzchniową (szyb VI, w Chudowie) wytwarzającą medium chłodnicze; stację dołową m.in. z trójkomorowym-rurowym podajnikiem cieczy; obieg wtórny rurociągów wraz z miejscowymi odbiornikami wody lodowej.


 

TUREK M.: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 4. Urabianie skał materiałami wybuchowymi.

W artykule opisano jeden z mechanicznych sposobów urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych. Na artykuł złożyły się następujące rozdziały: materiały wybuchowe, zapalniki, sprzęt strzałowy; wiercenie otworów strzałowych; wykonywanie robót strzałowych (pobieranie, przechowywanie i transport środków strzałowych, prace przygotowawcze przed właściwymi robotami strzałowymi, ładowanie i odpalanie środków strzałowych); dodatkowe zasady bezpiecznego wykonywania robót strzałowych.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!