• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 3 (2009)

Karbo 3 (2009)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KOSEWSKA MONIKA, MERTAS BARTOSZ: Światowy przemysł stalowy w latach 2000-2008. (str. 132)


LANGER ANETA, ZARZYCKA MAGDALENA, HEILPERN STANISŁAW, LATOCHA WŁADYSŁAW, ŚWIECA GRAŻYNA: Symulacja procesu koksowania w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej i prób komorowych węgli koksowych z kopalń zamorskich. (str. 142)


KARDAŚ DARIUSZ, POLESEK-KARCZEWSKA SYLWIA, MERTAS BARTOSZ: Modelowanie rozkładu temperatury w piecu koksowniczym. (str. 151)


ZYCH DARIUSZ, KOSYRCZYK LUDWIK: Analiza parametrów pracy przepustnic sterujących strumieniem gazu w układzie opalania baterii koksowniczej. (str. 156)


KWAŚNIEWSKI KRZYSZTOF, STRUGAŁA ANDRZEJ, ŻARCZYŃSKI PIOTR: Metoda opcji rzeczowych i możliwość ich wykorzystania do oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwie. (str. 161)


ZAPART LESŁAW, ŚCIĄŻKO MAREK, DRESZER KRZYSZTOF: Estymacja kosztów wytwarzania produktów konwersji węgla. (str. 166)


ZUWAŁA JAROSŁAW: Wpływ współspalania wierzby energetycznej na wartość wskaźników skumulowanego zużycia energii na wytworzenie nośników energii w elektrociepłowni. (str. 179)

STRESZCZENIA


KOSEWSKA MONIKA, MERTAS BARTOSZ: Światowy przemysł stalowy w latach 2000-2008.

W latach 2000-2007 następował silny wzrost światowej produkcji i konsumpcji stali. Wygenerowały go głównie kraje azjatyckie, zwłaszcza Chiny. Wzrost globalnej produkcji stali w wymienionych latach, jest w 73 % efektem niespotykanego tempa rozwoju chińskiego przemysłu stalowego. Jeszcze wyższy bo 90 %, jest udział tego kraju we wzroście globalnej produkcji surówki żelaza. Popyt na wyroby stalowe, jeden z wskaźników informujących o wzroście gospodarczym, zwiększył się ponad dwukrotnie, a zużycie wyrobów stalowych na jednego mieszkańca Chin, wzrosło z 104 kg w roku 2000 do około 308 kg obecnie. Mimo, że prognozy przewidywały spowolnienie tempa wzrostu światowej produkcji stali, to główną przyczyną pojawienia się dekoniunktury na rynku stali w drugim półroczu 2008 roku był  światowy kryzys finansowy. W efekcie gwałtownego spadku zapotrzebowania na wyroby stalowe, z miesiąca na miesiąc spadała także ilość wytwarzanej surówki żelaza i stali surowej, a ich globalna produkcja w roku 2008 wyniosła odpowiednio: 927,1 mln ton i 1329,7 mln ton, była więc niższa o 2,0 % i o 1,1 %, w odniesieniu do roku 2007. Prognozy przewidują w roku 2009 dalszy, około 3,4 %, spadek produkcji stali. Sytuacja na rynku stali w następnych latach, determinowana będzie postępem w zwalczaniu obecnego kryzysu.


LANGER ANETA, ZARZYCKA MAGDALENA, HEILPERN STANISŁAW, LATOCHA WŁADYSŁAW, ŚWIECA GRAŻYNA: Symulacja procesu koksowania w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej i prób komorowych węgli koksowych z kopalń zamorskich.

Do produkcji dobrej jakości koksu wielkopiecowego i koksu odlewniczego gat. IS powinno się stosować wysokojakościowe i wysokouwęglone mieszanki wsadowe. Biorąc pod uwagę brak polskich węgli typu 36, 37.1 i 37.2 oraz kończące się zasoby węgla ortokoksowego typu 35.2 konieczny okazał się import węgli koksowych, między innymi z krajów zamorskich. Ze względu na pogłębiający się kryzys na krajowym rynku węglowym Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” zaczęły wzbogacać swoją bazę węglową o węgle koksowe z importu, m.in. z Kanady, USA, Australii i Kolumbii. Do analizy właściwości tych węgli wykorzystano wyniki badań stopnia uwęglenia, właściwości spiekania, dylatacyjne oraz plastyczne metodą Gieselera, prowadzonych w laboratoriach ZK „Zdzieszowice” i CBA IChPW Zabrze. Ze względu na duży wpływ składu chemicznego popiołu węgla stosowanego do koksowania na jakość koksu wykonano też analizę chemiczną składu popiołu badanych węgli i wyznaczono wartości Indeksu Katalitycznego CI i Indeksu Alkaliczności AI dla określenia ich przydatności jako komponentów w mieszance wsadowej. Surowce badano również w instalacji doświadczalnego koksowania „Karbotest” oraz przeprowadzono z ich udziałem serię prób komorowych w warunkach przemysłowych. Porównano wskaźniki wytrzymałościowe i reaktywne CRI/CSR i wielkości Indeksów CI i AI badanych koksów i węgli. Wykazano przydatność metodyki oznaczania Indeksów CI i AI węgli dla prognozowania jakości koksu.


    

KARDAŚ DARIUSZ, POLESEK-KARCZEWSKA SYLWIA, MERTAS BARTOSZ: Modelowanie rozkładu temperatury w piecu koksowniczym.

Analiza transportu ciepła w piecu koksowniczym ma istotne znaczenie z punktu widzenia modelowania procesu koksowania, gdyż jakość koksu oraz żywotność baterii koksowniczej zależy przede wszystkim od dynamiki zmian pola temperatury w warstwie wsadu węglowego. Koksowanie jest procesem, któremu towarzyszą nie tylko zjawiska chemiczne, jak piroliza czy reakcje pomiędzy składnikami uwolnionych gazów, ale i zjawiska fizyczne związane z przepływem gazów pirolitycznych, wymianą ciepła i przemianami fazowymi produktów procesu. Kompletny opis wymagałby zatem zastosowania bardzo złożonych modeli. Prostszym podejściem do zagadnienia modelowania procesu koksowania jest opis wybranego zjawiska. W niniejszej pracy skupiono się na transporcie ciepła. W ogólności, w procesie koksowania udział biorą trzy mechanizmy wymiany ciepła – przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. Do celów przedstawionej analizy przyjęto, że transport ciepła odbywa się jedynie na drodze przewodzenia. Zaproponowano uproszczony jednowymiarowy model transportu ciepła w komorze koksowniczej, oparty na konstytutywnym równaniu Cattaneo-Vernotte’a, wiążącym gęstość strumienia ciepła z gradientem temperatury. Warstwę węgla potraktowano jako ośrodek dwuskładnikowy typu ciało stałe-gaz, wprowadzając jego uśrednione (efektywne) własności termofizyczne na podstawie przyjętej porowatości. Postawione zagadnienie brzegowo-początkowe rozwiązano stosując metodę objętości kontrolnych dla równania energii oraz metodę różnic skończonych dla równania ewolucji strumienia. Uzyskane rezultaty wskazały na falowy charakter transportu ciepła w złożu węgla i są jakościowo zgodne z danymi pomiarowymi zamieszczonymi w literaturze.


ZYCH DARIUSZ, KOSYRCZYK LUDWIK: Analiza parametrów pracy przepustnic sterujących strumieniem gazu w układzie opalania baterii koksowniczej.

Na przykładzie baterii koksowniczej nr 2 w Koksowni Przyjaźń zaprezentowano analizę parametrów pracy przepustnic sterujących strumieniem gazu opałowego. Przedstawiono zasady doboru przepustnic gazowych oraz wpływ warunków pracy, takich jak przepływ gazu, średnica rurociągu i panujące w nim ciśnienia na jej charakterystykę. Wykazano nieskuteczność regulacji przepływu gazu dla źle dobranej średnicy przepustnicy. Dla typowego zakresu pracy rurociągów gazowych baterii nr 2 w Koksowni Przyjaźń opisano obecne niedomagania zainstalowanych przepustnic oraz sposób ich likwidacji.


KWAŚNIEWSKI KRZYSZTOF, STRUGAŁA ANDRZEJ, ŻARCZYŃSKI PIOTR: Metoda opcji rzeczowych i możliwość ich wykorzystania do oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwie.

W sytuacji dużej niepewności co do kierunku rozwoju sytuacji rynkowej, przyszłe zdarzenia w otoczeniu koksowni są trudne do przewidzenia nawet w odniesieniu do całkiem nieodległej przyszłości. Wymagania jakościowe w stosunku do koksu wielkopiecowego wynikające z wprowadzania technologii PCI jak również podaż węgli koksowych (u ujęciu rodzajowym i ilościowym) podlegały w ostatnich latach istotnym zmianom. Także w przyszłości występować będą zapewne zmiany, które z uwagi na ich dynamiczny charakter są na dzień dzisiejszy trudne do precyzyjnego określenia. Strategie przyjmowane w tych okolicznościach koksownie muszą być na tyle elastyczne, aby nadążać za ciągłymi zmianami a jednocześnie umożliwiać wykorzystanie szans pojawiających się w niepewnym otoczeniu. Planowanie strategiczne w takich warunkach staje się więc procesem ciągłym i dynamicznym. Realizacja misternie przygotowanych planów rozwoju w warunkach wysokiej zmienności otoczenia może nawet w krótkim czasie okazać się nieuzasadniona. Z tych względów stosowanie klasycznych metod oceny projektów inwestycyjnych opartych na rachunku dyskontowym (głównie NPV i IRR) jest problematyczne, a czasem wręcz niemożliwe. Brak jest bowiem możliwości uwzględniania elastyczności i wieloetapowości rozwiązań oraz wpływu realizowanego projektu na ewentualne przyszłe inwestycje firmy. W tej sytuacji bardzo przydatnym narzędziem oceny są opcje rzeczowe, uwzględniające a także pozwalające wycenić możliwości aktywnego reagowania przez inwestora na zmieniające się warunki, także w trakcie realizacji projektu. W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka w projektach inwestycyjnych oraz sposoby jego uwzględnienia w tradycyjnych metodach dyskontowych. Wskazano na brak możliwości uwzględnienia opcji zawartych w projektach inwestycyjnych w wyniku oceny ich efektywności klasycznymi metodami dyskontowymi. Następnie przedstawiono istotę i podstawowe rodzaje opcji realnych. Opisano przebieg i etapy jakościowej oraz ilościowej analizy opcyjnej zagadnienia inwestycyjnego. Podano też przykłady możliwości zastosowania opcji rzeczowych w przemyśle koksowniczym.


ZAPART LESŁAW, ŚCIĄŻKO MAREK, DRESZER KRZYSZTOF: Estymacja kosztów wytwarzania produktów konwersji węgla.

Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo musi być związany z jego zgazowaniem. W pracy przedstawiono metody oraz wyniki szacowania kosztów eksploatacji instalacji dla wybranych układów technologicznych, z uwzględnieniem kosztów usuwania, transportu i magazynowania dwutlenku węgla a także kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.


ZUWAŁA JAROSŁAW: Wpływ współspalania wierzby energetycznej na wartość wskaźników skumulowanego zużycia energii na wytworzenie nośników energii w elektrociepłowni.

Przedstawiono analizę skumulowanego procesu pozyskiwania biomasy w postaci wierzby energetycznej dla celów współspalania z węglem kamiennym w elektrociepłowni wyposażonej w turbozespół upustowo-przeciwprężny. Dla biomasy pochodzącej z upraw energetycznych zaproponowano tzw. „ścieżkę życia” uwzględniającą wytworzenie i transport sadzonek, wytworzenie i transport nawozów oraz środków ochrony roślin, zużycie paliwa na poszczególne zabiegi agrotechniczne loco plantacja (m.in. orka, bronowanie, sadzenie, nawożenie, zbiory) oraz rozdrabnianie biomasy i jej transport do miejsca energetycznego wykorzystania. Zaproponowany algorytm obliczeniowy uwzględnia empiryczne zależności zmienności sprawności energetycznej kotłów po wprowadzeniu współspalania biomasy oraz zależność wielkości elektrycznych potrzeb własnych elektrociepłowni od udziału biomasy w mieszance paliwowej. Skumulowane zużycie energii odniesiono do 1 tony zrębków biomasy podsuszonej naturalnie (25 % wilgoci) oraz określono jego wielkość w odniesieniu do jednostki energii chemicznej.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!