• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2009)

Wiadomości Górnicze 10 (2009)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


NAWRAT STANISŁAW, NAPIERAJ SEBASTIAN: Utylizacja metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce. (str. 574)


SUŁKOWSKI JÓZEF, WRONA PAWEŁ, JENDRUŚ RAFAŁ: Wypełnianie starych wyrobisk górniczych oraz monitoring gazowy jako metody redukcji zagrożenia gazowego na powierzchni po zlikwidowanej kopalni „Kleofas”. (str. 585)


JENDRUŚ RAFAŁ, ULFIK JERZY: Metody likwidacji wyrobisk górniczych z zastosowaniem mieszanin popiołowo-wodnych w kopalni „Sośnica-Makoszowy”. (str. 595)


FRĄCZEK RYSZARD: Wpływ okresowych zmian temperatury powietrza atmosferycznego na warunki klimatyczne w wyrobiskach ścianowych kopalń węgla kamiennego. (str. 601)


PŁONKA MAREK, RAJWA SYLWESTER: Podporność i rozkład sił w węzłach sekcji obudowy zmechanizowanej. (str. 611)


TUREK MARIAN: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 7. Drążenie, pogłębianie, obudowa i utrzymywanie szybów. (str. 619)


WARPECHOWSKA BARBARA: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – Katowice 2009. (str. 628)

STRESZCZENIA


NAWRAT S., NAPIERAJ S.: Utylizacja metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Metan – towarzyszący eksploatacji węgla kamiennego – nieujęty przez odmetanowanie w większości wydziela się do powietrza wentylacyjnego, tworząc mieszaniny metanowo-powietrzne o różnym stopniu stężenia. Wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest bardzo ważne z przyczyn gospodarczych, co znalazło odzwierciedlenie w Prawie geologicznym i górniczym, zaliczającym metan z pokładów węgla (MPW) do kopalin podstawowych oraz z przyczyn ekologicznych. W polskich kopalniach węgla kamiennego od wielu lat następuje stopniowy rozwój odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Nadal jednak w światowym górnictwie, nie tylko polskim, problemem jest gospodarcze wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń i jego utylizacja.


SUŁKOWSKI J., WRONA P., JENDRUŚ R.: Wypełnianie starych wyrobisk górniczych oraz monitoring gazowy jako metody redukcji zagrożenia gazowego na powierzchni po zlikwidowanej kopalni „Kleofas”.

Obecność metanu i dwutlenku węgla na powierzchni likwidowanych kopalń jest zjawiskiem udokumentowanym w większości zagłębi górniczych Europy. Proces ten stwarza znaczące, choć tymczasowe, zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Na Górnym Śląsku także odnotowano przykłady migracji gazów kopalnianych na powierzchnię. Zastosowanie wypełniania/doszczelnienia, pustek/zrobów zawałowych, wentylacji zagrożonych pomieszczeń i monitoringu gazowego może całkowicie zredukować rozpatrywany problem. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wymienionych metod w dzielnicy Katowice – Dąb.


JENDRUŚ R., ULFIK J.: Metody likwidacji wyrobisk górniczych z zastosowaniem mieszanin popiołowo-wodnych w kopalni „Sośnica-Makoszowy”.

Problem wykorzystania odpadów w górnictwie podziemnym nie jest zagadnieniem nowym, wymaga jednak tworzenia nowych technologii ich wykorzystania. Zagospodarowanie odpadów górniczych i energetycznych – jako forma ich odzysku,  poprzez lokowanie ich w podziemnych wyrobiskach górniczych – realizowane jest głównie za pomocą tzw.: podziemnych technologii górniczych. Do najważniejszych należy zaliczyć doszczelnienie zrobów zawałowych, likwidację zbędnych pustek i wyrobisk poeksploatacyjnych, czy wykonywanie pasów i korków podsadzkowych. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre podziemne technologie górnicze stosowane w kopalni „Sośnica-Makoszowy”.


FRĄCZEK R.: Wpływ okresowych zmian temperatury powietrza atmosferycznego na warunki klimatyczne w wyrobiskach ścianowych kopalń węgla kamiennego.

W artykule rozważono celowość stosowania tzw. wskaźnika klimatycznego do oceny zagrożenia temperaturowego w podziemnym korytarzu, a następnie wykonano prognozę temperatury powietrza na drodze od wlotu do kopalni do wylotu ze ściany położonej na poziomie 700 m i na poziomie 1000 m. W prognozie uwzględniono najważniejsze źródła ciepła (masyw górotworu, pracujące maszyny, utlenianie węgla, transportowany urobek) oraz sezonowe i dobowe wahania temperatury powietrza atmosferycznego. Zwrócono uwagę na istotny wpływ temperatury powietrza atmosferycznego mającej wpływ na warunki klimatyczne na całej podziemnej drodze przepływu powietrza. Artykuł zakończono stwierdzeniami dotyczącymi zasad poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach wybierkowych (ścianach) w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.


PŁONKA M., RAJWA S.: Podporność i rozkład sił w węzłach sekcji obudowy zmechanizowanej.

W artykule zaprezentowano model obliczeniowy opracowany do wyznaczania  wybranych statycznych parametrów charakteryzujących pracę obudów zmechanizowanych z  mechanizmem leminiskatowym. Wyprowadzono zależności liczbowe umożliwiające obliczenia wypadkowej podporności sekcji oraz wartości sił w poszczególnych węzłach konstrukcyjnych z uwzględnieniem różnych warunków obciążenia zewnętrznego i zmian geometrii sekcji, np. w warunkach pracy z pochyloną stropnicą. Przedstawiono przykładowe wykresy podporności, sił wewnętrznych oraz nacisków powierzchniowych stropnicy i spągnicy dla wybranych przypadków pracy sekcji obudowy zmechanizowanej.


TUREK M.: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 7. Drążenie, pogłębianie, obudowa i utrzymywanie szybów.

W artykule zaprezentowano zarys wiadomości o szybach górniczych, ich przeznaczeniu, konstrukcji poszczególnych elementów, sposobie wykonywania. Temat ujęto w następujących rozdziałach i podrozdziałach: Szyb, jego funkcje i główne elementy składowe, podszybie, wyrobiska przyszybowe; Obudowa szybów; Metody głębienia szybów, otwory badawcze, urządzenia pomocnicze do głębienia, głębienie szybu metodą zwykłą: Głębienie szybu metodami specjalnymi, metoda mrożeniowa, metoda petryfikacji skał; Pogłębianie szybów i szybików. Do artykułu dołączono tablicę z podziałem urządzeń wyciągowych.


WARPECHOWSKA B.: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – Katowice 2009.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w roku 2009 zorganizowano w dniach 1-4 września; wzięło w nich udział ponad 400 wystawców z 19 państw.

Impreza w katowickim Spodku jest jednym z największych spotkań przedstawicieli branży górniczej w Europie. To także okazja do wymiany podglądów podczas wielu konferencji o charakterze naukowym. W niniejszej publikacji, będącej informacją problemową, ujęto atmosferę czterech dni targów Katowice 2009, ocenionych jako największe w swej historii, o czym świadczy liczba 28 tys. zwiedzających.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!