• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2009)

Wiadomości Górnicze 11 (2009)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


TOBICZYK STANISŁAW, SZCZUREK CZESŁAW, MODRZEJEWSKI DARIUSZ, KNAPCZYK ANDRZEJ: Historia Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” i jej ogólna charakterystyka. (str. 642)


URBAŃCZYK CZESŁAW, SKIERŚ PIOTR, RYTEL KRZYSZTOF: Sposoby wykorzystania metanu w kopalni „Pniówek” – JSW SA. (str. 655)


KNAPCZYK ANDRZEJ: Budowa poziomu 1000 w kopalni „Pniówek” i udostępnienie złoża w obszarze „Pawłowice 1”. (str. 662)


WIJA JERZY, PŁONECZKA MARCIN: Instalacja klimatyzacji do schładzania wyrobisk dołowych w kopalni „Pniówek”. (str. 669)


SKUPIEŃ EWA: Składowisko „Kościelniok” – przykład działań proekologicznych. (str. 673)


LOJZA HENRYK: Nowoczesne systemy łączności i alarmowania stosowane w kopalni „Pniówek”. (str. 677)


TUREK MARIAN: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 8. Systemy wybierania złóż kopalin użytecznych w górnictwie podziemnym; zarys wiadomości. (str. 685)

STRESZCZENIA


TOBICZYK S., SZCZUREK Cz., MODRZEJEWSKI D., KNAPCZYK A.: Historia Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” i jej ogólna charakterystyka.

W artykule ogólnie scharakteryzowano kopalnię „Pniówek”, jej obszar górniczy, położenie geograficzne. Jeden z rozdziałów zawiera rys historyczny kopalni wraz z kalendarium ważniejszych wydarzeń z jej historii. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano złoża kopalni, w tym tektonikę, zasoby; także zagrożenia naturalne występujące na dole kopalni „Pniówek”, a mianowicie zagrożenie wyrzutami metanu i skał, pożarowe, tąpaniami, zagrożenie temperaturowe.

Opisano także proces produkcyjny, zakład przeróbki mechanicznej węgla. Artykuł zakończono przedstawieniem zdolności wydobywczej i podsumowaniem sytuacji ekonomicznej kopalni.


URBAŃCZYK Cz., SKIERŚ P., RYTEL K.: Sposoby wykorzystania metanu w kopalni „Pniówek” – JSW SA. 

Kopalnia „Pniówek” należy do najbardziej metanowych w Polsce. Z uwagi na dużą metanonośność pokładów węgla, stwierdzoną już w fazie rozpoznania geologicznego złoża potwierdzoną w trakcie udostępniania i rozcinania pokładów przy drążeniu wyrobisk górniczych, wszystkie pokłady węgla – występujące na jej obszarze górniczym – zostały zaliczone do IV kategorii zagrożenia metanowego. Część z nich zaliczona została również do kategorii skłonnych lub zagrożonych wyrzutami metanu i skał. Granice pól metanowych IV kategorii pokrywają się z granicami obszaru górniczego. Zwalczanie zagrożenia metanowego przez odmetanowanie stosowane jest w kopalni „Pniówek” od momentu rozpoczęcia eksploatacji. Obecnie odmetanowanie stosowane jest m.in. w rejonach wszystkich ścian będących w eksploatacji.


KNAPCZYK A.: Budowa poziomu 1000 w kopalni „Pniówek” i udostępnienie złoża w obszarze „Pawłowice 1”. 

W 1996 roku – na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA – Biuro Studiów i Projektów Górniczych wraz z Politechniką Śląską wykonały „Analizę celowości budowy nowych poziomów wydobywczych w kopalniach „Borynia”, „Jas-Mos”, „Krupiński”, „Morcinek”, „Pniówek” oraz „Zofiówka”. W analizie tej wykazano celowość budowy poziomu 1000 w kopalni „Pniówek”. W 1997 roku Biuro Studiów i Projektów Górniczych opracowało trójwariantową „Koncepcję budowy poziomu 1000”, a w 1998 roku w Biurze Studiów i Projektów Górniczych opracowano Założenia Techniczno-Ekonomiczne budowy poziomu 1000 jako niezależnego poziomu wydobywczego. Obecnie kopalnia opracowała aktualizację uwzględniającą dotychczasowe prace oraz zamierzenia inwestycyjne w latach 2009-2015.


WIJA J., PŁONECZKA M.: Instalacja klimatyzacji do schładzania wyrobisk dołowych w kopalni „Pniówek”. 

Konieczność poprawy warunków pracy pod ziemią oraz eksploatacja pokładów na poziomie 1000 stanowiły podstawę decyzji o budowie centralnej klimatyzacji w kopalni „Pniówek”. W artykule zawarto: charakterystykę zagrożeń klimatycznych w kopalni „Pniówek”; koncepcję klimatyzacji wyrobisk dołowych (układ energetyczno-chłodniczy); opis instalacji klimatyzacji do schładzania wyrobisk dołowych w kopalni „Pniówek”.


 

SKUPIEŃ E.: Składowisko „Kościelniok” – przykład działań proekologicznych.

Teren „Kościelnioka” – doliny leżącej w południowej części Krzyżowic – był jednym z najbardziej narażonych na skutki eksploatacji górniczej miejscem w obrębie obszaru górniczego kopalni „Pniówek”. W 1984 roku rozpoczęła się na tym terenie budowa składowiska „Kościelniok”. Przed rozpoczęciem zwałowania odpadów wydobywczych – rozpoczęto na tym terenie rekultywację techniczną, która polegała na zdjęciu humusu i czynnej warstwy gleby na całym obszarze składowiska. Przykładem działań proekologicznych jest tam sprawnie działająca sieć pompowni, zbiorników wyrównawczych, rurociągów i rowów wokół składowiska. Z kolei zamknięcie składowiska „Kościelniok” polegać będzie na stworzeniu jednolitej bryły do docelowego sposobu zagospodarowania tego terenu i wykorzystaniu go do celów rekreacji i urządzenia zieleni.


LOJZA H.: Nowoczesne systemy łączności i alarmowania stosowane w kopalni „Pniówek”. 

W ostatnich latach w kopalni „Pniówek” przeprowadzono gruntowne zmiany techniczne w eksploatowanych systemach łączności i alarmowania. Wymieniono dotychczas eksploatowane systemy, instalując rozwiązania nowej generacji, spełniające wymagania nowoczesnego zakładu górniczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego stopnia niezawodności oraz elastycznej zmiany konfiguracji wraz ze zmieniającymi się potrzebami ruchowymi kopalni. W artykule zawarto opis następujących systemów: łączności ogólnokopalnianej, łączności dyspozytorskiej, alarmowo-rozgłoszeniowy, system łączności do kierowania akcją ratowniczą.


TUREK M.: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 8. Systemy wybierania złóż kopalin użytecznych w górnictwie podziemnym; zarys wiadomości.

Wykonywanie robót górniczych, mających na celu pozyskanie złoża kopaliny użytecznej właściwie dobranym systemem wybierania, a następnie dostarczenie na powierzchnię urobku zawierającego kopalinę będącą przedmiotem eksploatacji, nazywamy prowadzeniem eksploatacji. Na proces podziemnego wybierania kopaliny użytecznej składa się urabianie kopaliny, ładowane urobku na środki transportu, odstawa urobku z przodka i dalszy transport, przemieszczanie, skracanie lub wydłużanie urządzeń odstawczych, przesuwanie (wykonywanie) obudowy wyrobiska, przemieszczanie maszyn i urządzeń w miarę postępu przodka, w ścianach podsadzkowych – likwidacja pustek poeksploatacyjnych (podsadzanie). Temat ujęto w rozdziałach: Ogólne zasady wybierania; Podział systemów wybierania pokładów węglowych; Sposoby kierowania stropem; Wybór systemu wybierania.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!