• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2009)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2009)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WICHUR ANDRZEJ: Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych. Część I. Zasady projektowania. (str. 1)


GRODECKI WOJCIECH, PĘSKI STANISŁAW, SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA ANNA: Budowa II linii metra w Warszawie – projekty i metody wykonania. (str. 10)


BEKEČ IMRICH, HASÍK OTAKAR: Tunele Rojkow i Hawrań na odcinku autostrady D1 Turany – Hubowa. (str. 20)


JENDRYŚ MAREK: Wpływ eksploatacji górniczej na nadbierane wyrobiska korytarzowe – część 2. Budowa modeli numerycznych. (str. 32)


TOMICZEK KRZYSZTOF: Zmienna uszkodzenia D dla skał – część 2. Wartość D dla skał poddanych próbom jednoosiowego rozciągania monocyklicznego. (str. 43)


MICHAŁEK MARIAN: Wykorzystanie wyrobisk pogórniczych do lokowania odpadów radioaktywnych. (str. 47)


CZAJA PIOTR: Budownictwo Podziemne 2009, Kraków, 9-11 września 2009 r. (str. 56)


Szkoła Geomechaniki 2009 : IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń (str. 61)

STRESZCZENIA


WICHUR A.: Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych. Część I. Zasady projektowania.

Celem autora tego artykułu jest przybliżenie jego tematyki specjalistom-projektantom, pokazanie, że projektowanie obudowy wyrobisk podziemnych stanowi pewien proces doskonalenia zasad towarzyszący pogłębianiu wiedzy o własnościach górotworu i materiałów obudowy. W rozdziale 2 omówiono obecnie stosowane zasady projektowania, które poprzedzono krótkim rysem historycznym. Rozdział 3 poświęcony jest omówieniu ważniejszych modeli obliczeniowych stosowanych obecnie w obliczeniach projektowych. Całość rozważań zakończona jest wnioskami, kreślącymi dalsze kierunki rozwoju metod projektowania obudowy.


GRODECKI W., PĘSKI S., SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA A.: Budowa II linii metra w Warszawie – projekty i metody wykonania.

W artykule przypomniano historię budowy metra w Warszawie, sięgając po lata dwudzieste minionego wieku, kiedy to już w kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów, władze Warszawy podjęły uchwałę o opracowaniu projektu kolei podziemnej. W roku 1938 opracowano spójną koncepcję sieci metra do realizacji etapami w ciągu 35 lat, II wojna światowa pokrzyżowała te plany. W artykule przypomniano także przebieg budowy I linii, a także opisano – w odniesienie do projektu budowy II lini metra – warunki geologiczne i hydrogeologiczne wzdłuż trasy II linii, przyjęte założenia do projektowania, niektóre problemy realizacyjne.


      

BEKEČ I., HASÍK O.: Tunele Rojkow i Hawrań na odcinku autostrady D1 Turany – Hubowa.

Autostrada D1 jest podstawową trasą w Republice Słowackiej prowadzącą z zachodu na wschód. Długotrwały proces poszukiwania optymalnej trasy autostrady D1  w trudnym terenie górzystym, zawierającym liczne obszary chronione, rozpoczęto w 1990 roku, podczas którego wykonywano badania techniczne i ich uzupełnienia. Na odcinku Turany – Hubowa, autostrada D1 będzie przechodzić przez dwa tunele, Rojkow (1 800 m) i Hawrań (2 828 m), jeden tuż za drugim połączone mostem. Decyzje o lokalizacji i planowaniu budowy wydano w styczniu 2008. Weszła ona w życie w marcu 2008 roku. Zaprojektowano centralny system sterowania dla tych tuneli, obsługiwany przez Centrum Administracji i Utrzymania Autostrad Stankowany.


JENDRYŚ M.: Wpływ eksploatacji górniczej na nadbierane wyrobiska korytarzowe – część 2. Budowa modeli numerycznych.

W artykule przedstawiono opis modelowania numerycznego przeprowadzonego w celu określenia wpływów eksploatacji górniczej na niżej zlokalizowane wyrobiska korytarzowe. Opisane zostały dwa podstawowe modele numeryczne odwzorowujące sytuację, w której wyrobisko jest nadbierane frontem równoległym i prostopadłym do jego osi. Artykuł zawiera omówienie istotnych elementów modelowania, takich jak: symulacja eksploatacji systemem ścianowym i sposób zamodelowania podatnej obudowy odrzwiowej.


      

TOMICZEK K.: Zmienna uszkodzenia D dla skał – część 2. Wartość D dla skał poddanych próbom jednoosiowego rozciągania monocyklicznego.

W 1. części artykułu przedstawiono metody oznaczania zmiennej uszkodzenia D, opisującej stopień uszkodzenia materiału skalnego, proponowane przez Lemaitre’a oraz Ju i Xie. Zwrócono uwagę na różnice w wartościach współczynnika odkształcalności podłużnej (modułu Younga) E dla materiału dziewiczego i uszkodzonego, wynikające z kształtu i przebiegu charakterystyk naprężenie normalne σz – odkształcenie jednostkowe podłużne εz, oznaczonych w próbach jednoosiowego monocyklicznego i wielocyklicznego rozciągania. Zaproponowano cztery sposoby oznaczania wartości zmiennej uszkodzenia D, opierając się na wcześniejszych badaniach Lemaitre’a, Ju i Xie. W części 2. przedstawiono wyniki obliczeń zmiennej uszkodzenia D dla dwóch piaskowców i granitu poddanych próbom jednoosiowego rozciągania monocyklicznego oraz dokonano ilościowej oceny obliczonych wartości D.


MICHAŁEK M.: Wykorzystanie wyrobisk pogórniczych do lokowania odpadów radioaktywnych.

W artykule rozważano zagadnienia technologii jądrowych w aspekcie ich koegzystencji z nauką i praktyką górniczą. Temat ujęto w rozdziałach: zagadnienie energetyki jądrowej; statystyka elektrowni jądrowych na świecie; zasady postępowania z materiałami radioaktywnymi; podziemne składowiska odpadów promieniotwórczych; własności i walory składowisk głębokich; składowanie wypalonego paliwa jądrowego; metody przeróbki płynnych wysoko aktywnych odpadów promieniotwórczych na świecie.


CZAJA P.: Budownictwo Podziemne 2009, Kraków, 9-11 września 2009 r.

Konferencje z serii „Budownictwo Podziemne” (Underground Construction) – zainicjowane w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Górniczym w roku 1990 między innymi przez profesora Andrzeja Wichura – organizowane były regularnie co dwa lub trzy lata. W roku 2009 odbyła się konferencja dziesiąta z kolei, czyli Konferencja Jubileuszowa. Określenie „jubileuszowa” ma tu szczególne znaczenie, gdyż w roku 2009 Akademia Górniczo-Hutnicza świętuje wiele Jubileuszy, w tym ten najważniejszy „Jubileusz 90-lecia uczelni” oraz „Jubileusz 90-lecia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii” (do roku 2002 Wydziału Górniczego). Jubileusz X Konferencji zbiegł się również z Jubileuszem 70 urodzin wspomnianego współinicjatora konferencji, profesora Andrzeja Wichura.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!