• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 4 (2009)

Karbo 4 (2009)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


BLASCHKE WIESŁAW, LORENZ URSZULA, OZGA-BLASCHKE URSZULA: Krajowa baza surowcowa dla przemysłu energochemicznego przetwórstwa węgla. (str. 190)


HEREŹNIAK WŁODZIMIERZ, WARZECHA ANDRZEJ: Międzynarodowy rynek węgla koksowego i koksu – stan obecny i prognozy rozwoju. (str. 197)


ŚCIĄŻKO MAREK, DRESZER KRZYSZTOF: Ocena możliwości wdrożenia nowych technologii przetwórstwa węgla w Polsce. (str. 206)


KALOČ MIROSLAV: Perspektywy i problemy rozwoju czeskiego koksownictwa. (str. 218)


CIEŚLAR RUDOLF, HUMMER WIKTOR, TATARA ANDRZEJ : Nowoczesne rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji baterii koksowniczych. (str. 225)


SIKORSKI CZESŁAW: Koksownia dwuproduktowa – porównanie z koksownią klasyczną. (str. 232)


SZLĘK EDWARD, SMÓŁKA BOGUSŁAW, LEWANDOWSKI LESZEK: Analiza porównawcza technologii suchego chłodzenia i mokrego gaszenia koksu na podstawie doświadczeń Koksowni PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej. (str. 240)


SOBOLEWSKI ALEKSANDER, BURMISTRZ PIOTR: Ekologiczna ocena procesu koksowania węgla. (str. 248)


ŁĘDZKI ANDRZEJ, STACHURA RYSZARD, BERNASOWSKI MIKOŁAJ, KLIMCZYK ARKADIUSZ, MIGAS PIOTR: Koks a wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca. (str. 260)


TOMAL STEFAN, FIGIEL ZBIGNIEW, DZIKOWICZ PIOTR: Nowoczesne systemy projektowania instalacji koksochemicznych wykorzystywane przez BP Koksoprojekt. (str. 265)


STOMPEL ZYGMUNT: Smoła węglowa: paliwo czy surowiec chemiczny? (str. 269)


CIECHANOWSKA MARIA, FROŃSKI ANDRZEJ: Wykorzystanie gazu ziemnego w krajowej energetyce i przemyśle chemicznym – stan obecny i perspektywy. (str. 275)

STRESZCZENIA


BLASCHKE W., LORENZ U., OZGA-BLASCHKE U.: Krajowa baza surowcowa dla przemysłu energochemicznego przetwórstwa węgla. 

Dokument rządowy pt. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” przewiduje utrzymanie znaczącej roli węgla w energetyce oraz jego wykorzystanie do produkcji paliw gazowych i ciekłych. W artykule omówiono krajowe zasoby węgli kamiennych i brunatnych. Dokonano oceny bazy węglowej dla przemysłu koksowniczego oraz dla przewidywanych do wdrożenia procesów zgazowania węgli. Bogate krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego, przy zapewnieniu racjonalnego gospodarowania i inwestycji w obszarach obecnie niezagospodarowanych górniczo, zapewnią wystarczającą podaż dla głównych jego użytkowników.


HEREŹNIAK W., WARZECHA A.: Międzynarodowy rynek węgla koksowego i koksu – stan obecny i prognozy rozwoju. 

Przedstawiono globalną sytuację w przemyśle stalowym, koksowniczym oraz wydobywczym węgli koksowych. Zaprezentowano rolę polskiego przemysłu hutniczego na ich tle. Wskazano czynniki warunkujące relacje popytowo-podażowe oraz zależności ilościowe pomiędzy rynkami węgli koksowych, koksu i stali. Przedstawiono również konsekwencje kryzysu ekonomicznego dla globalnego przemysłu hutniczego, jak i dla hutnictwa polskiego. Przeanalizowano obecny układ handlowy i tendencje cenowe w globalnym przemyśle koksowniczym oraz zaprezentowano prognozy dotyczące przyszłych trendów. Przedstawiono rolę Polski w handlu węglem koksowych i koksem na tle rynku światowego. Zgodnie z danymi Eurostatu w I kwartale 2009 r. polska gospodarka rosła w tempie 1,9 % rocznie. Wydobycie węgla koksowego w pierwszych pięciu miesiącach tego roku było niższe o 41,7 %, a produkcja koksu mniejsza o 40,7 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Produkcja stali surowej była mniejsza o 44,7 % w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.


ŚCIĄŻKO M., DRESZER K.: Ocena możliwości wdrożenia nowych technologii przetwórstwa węgla w Polsce. 

Omówiono technologie produkcji paliw silnikowych oraz wodoru i metanolu z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawiono rozwiązanie technologii produkcji paliw silnikowych, wodoru i metanolu, przyjęte dla warunków polskich, w tym wybór technologii zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń i zapotrzebowanie na produkty przetwórstwa węgla. Przedstawiono zarysy koncepcji technologicznych produkcji paliw płynnych w skali przerobu około 6 mln Mg/rok węgla oraz wodoru i metanolu w skali przerobu około 1 mln Mg/rok węgla dla warunków krajowych.


 

KALOČ M.: Perspektywy i problemy rozwoju czeskiego koksownictwa. 

Przedstawiono historię rozwoju koksownictwa na ziemiach czeskich, który to rozwój swoje apogeum osiągnął w 1984 roku, a obecnie wykazuje tendencję spadkową. Jeszcze w roku 1985 produkcja wynosiła ok. 8,3 mln ton koksu, a w roku 2008 spadła do wartości wynoszącej tylko 3,2 mln ton, przy czym nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. Dalsze funkcjonowanie koksownictwa czeskiego jest silnie zagrożone przez panujący od kilku już lat na rynku koksu kryzys, jak też niski poziom produkcji surówki żelaza.


 

CIEŚLAR R., HUMMER W., TATARA A.: Nowoczesne rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji baterii koksowniczych. 

Przedstawiono aktualny stan techniki i potrzeby rozwojowe polskiego koksownictwa na bazie zaistniałej sytuacji rynkowej oraz potrzeby wdrażania dla instalacji koksowniczej kryteriów Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Zaprezentowano aktualne rozwiązania Biura Projektów Koksoprojekt w zakresie projektowania konstrukcji baterii o różnych typach, w tym nowe rozwiązania masywu ceramicznego i drzwi koksowniczych czy zmiany w sterowaniu i rewersji opalania baterii. Zasygnalizowano udoskonalenia dla rozwiązań maszyn piecowych i systemu automatyki dla baterii koksowniczej. Wymieniono kierunki rozwoju i doskonalenia rozwiązań w pracach Biura.


 

SIKORSKI CZ.:  Koksownia dwuproduktowa – porównanie z koksownią klasyczną.

Przedstawiono technologię stosowaną w koksowni dwuproduktowej. Na rysunkach pokazano schemat technologiczny koksowni dwuproduktowej, przepływu węgla i koksu oraz gazu i pary. Dokonano porównania technologii koksownia bez odzysku węglopochodnych z technologią klasyczną. Wyspecyfikowano podstawowe cechy odróżniające obie technologie, pokazano również zasadnicze równice w budowie i opalaniu obu rodzajów baterii koksowniczych. Na bazie dostępnych danych dokonano porównania parametrów technicznych,  kosztów operacyjnych i kosztów budowy dla koksowni tradycyjnej i koksowni dwuproduktowej.


SZLĘK E., SMÓŁKA B., LEWANDOWSKI L.: Analiza porównawcza technologii suchego chłodzenia i mokrego gaszenia koksu na podstawie doświadczeń Koksowni PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej. 

Koksownia Przyjaźń produkuje koks w oparciu o technologię suchego i mokrego chłodzenia koksu. Dla obu tych technologii porównano operacyjne koszty eksploatacji poszczególnych technologii z uwzględnieniem istotnych różnic, dotyczących: funkcjonowania gospodarki energetycznej, stosowanych mieszanek węglowych oraz jakości produkowanego koksu. Wskazano na istotne różnice w zakresie wielkości kosztów oraz osiąganych pożytków. Przyjęta metodyka oceny jest porównawcza, oparta na rzeczywistych kosztach funkcjonowania poszczególnych technologii poniesionych w 2008 roku W oparciu o nie, dokonano porównania technologii pod względem technologicznym i ekonomicznym. Wyliczono wskaźniki techniczno-technologiczne i ekonomiczne w odniesieniu do 1 Mg schłodzonego koksu. Posłużyły one do wyliczenia kosztów funkcjonowania dwóch wariantów koksowni przerabiających te same ilości wsadu węglowego, z zastosowaniem jednak różnych technologii schładzania koksu.


 

SOBOLEWSKI A., BURMISTRZ P.: Ekologiczna ocena procesu koksowania węgla.

Omówiono proces koksowania węgla w aspekcie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód. Przedstawiono główne źródła emisji zanieczyszczeń w koksowni. Odniesiono się do obowiązkowej sprawozdawczości operatorów instalacji w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Wskazano na problemy związane z wyznaczaniem poziomu emisji do powietrza przy zastosowaniu metod pomiarowych, obliczeniowych i szacowania. Na przykładach, przedstawiono rozbieżności, które mogą powstawać przy szacowaniu emisji na podstawie mało wiarygodnych danych. Podkreślono konieczność prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz współpracy zakładów koksowniczych zarówno w wymiarze krajowymi jak i europejskim. Wskazano na relacje pomiędzy rozwojem techniki oraz wzrostem nakładów przeznaczanych na ochronę środowiska a poziomem emisji zanieczyszczeń z instalacji koksowniczych.


 

ŁĘDZKI A., STACHURA R., BERNASOWSKI M., KLIMCZYK A., MIGAS P.: Koks a wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca. 

W publikacji oparto się głównie na badaniach i doświadczeniach badaczy i użytkowników systemów wdmuchiwania węgla przez dysze. System ten znany jest na świecie jako PCI. Wykazano różnice prowadzenia technologii wielkopiecowej przy zastosowaniu systemu PCI i bez jego stosowania. Pośrednim celem było wykazanie zalet i wad oraz trudności w optymalnym przebiegu procesu wielkopiecowego w przypadku stosowania systemu PCI oraz gdy się go nie stosuje. Podkreślono, że koks nie jest tylko paliwem, ale bierze udział w tzw. paliwochłonnych procesach redukcji bezpośredniej oraz nawęglania surówki. Omówiono wpływ wdmuchiwanego pyłu węglowego na przebieg technologii wielkopiecowej. W podsumowaniu przeanalizowano wady i zalety stosowania PCI stwierdzając jednocześnie, że koks bardzo dobry jakościowo i o odpowiedniej ziarnistości jest w chwili obecnej niezastąpiony jako tzw. ruszt w wielkim piecu. Ocenia się, że narazie nie można zmniejszyć jego masy poniżej 300 kg/Mg surówki i przez to m.in. nie można wdmuchiwać więcej pyłu węglowego niż ok. 200 kg/Mg surówki.


 

TOMAL S., FIGIEL Z., DZIKOWICZ P.: Nowoczesne systemy projektowania instalacji koksochemicznych wykorzystywane przez BP Koksoprojekt. 

Zaprezentowano nowoczesne metody projektowania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu wspomagania prac inżynierskich AutoPlant i AutoPipe wdrożonych w Biurze Projektów Koksoprojekt. Opisano sposób działania systemu oraz poszczególnych jego składników. Przytoczono najważniejsze atuty stosowania oprogramowania AutoPlant i AutoPipe. Przedstawiono proces projektowania w systemie na podstawie instalacji  absorpcji H2S i NH3 dla  Koksowni Przyjaźń. Zaprezentowano projekty BP Koksoprojekt, w których wykorzystano nowoczesne metody projektowania. Porównano proces tworzenia dokumentacji wykonywanej za pomocą rysunków płaskich i za pomocą zintegrowanych systemów inżynierskich.


STOMPEL Z., Smoła węglowa: paliwo czy surowiec chemiczny? 

Globalny kryzys gospodarczy roku 2009 odznacza się między innymi drastycznym spadkiem produkcji koksu i smoły koksowniczej. Ocenia się, że światowa produkcja smoły obniży się w bieżącym roku z 20 mln ton odnotowanych w roku 2008, do około 15 mln ton. Spadkowi podaży smoły towarzyszy porównywalne załamanie się rynku produktów smołowych: paku elektrodowego, naftalenu, i olejów smołowych do produkcji sadzy. Popyt na paki elektrodowe obniży się przypuszczalnie o około 1 mln ton (z 5,7 mln ton  do 4,7 mln ton), popyt na naftalen (wszystkich gatunków) o 25–30 % w stosunku do 1,2 mln ton z 2008 roku, a zapotrzebowanie na olej smołowy do sadzy o 40 % w stosunku do 3,1 mln ton odnotowanych w 2008 r. Obserwowany spadek popytu na produkty smołowe nie jest jednak nieodwracalny; nie jest on konsekwencją fundamentalnej zmiany technologii, lecz jedynie wynikiem ograniczonej w czasie, negatywnej sytuacji ekonomicznej. Pozwala to stwierdzić, że w skali globalnej dotychczasowe proporcje miedzy ilością smoły utylizowanej jako surowiec chemiczny a ilością wykorzystywaną jako paliwo (2:1) zostaną utrzymane.


 

CIECHANOWSKA M., FROŃSKI A.: Wykorzystanie gazu ziemnego w krajowej energetyce i przemyśle chemicznym – stan obecny i perspektywy. 

Przedstawiono aktualny stan polskiego przemysłu gazowniczego, omówiono import gazu i jego wydobycie w kraju, podano także podstawowych użytkowników. Omówiono ważniejszych użytkowników gazu ziemnego w energetyce oraz w przemyśle chemicznym. Przedstawiono ważniejsze planowane inwestycje w energetyce, a także w przemyśle chemicznym oraz omówiono możliwości przyszłego rozwoju obu dziedzin gospodarki narodowej.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!