• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2009)

Wiadomości Górnicze 12 (2009)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PŁONKA MAREK : Statyczne i dynamiczne pomiary ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej w ścianach zawałowych. (str. 698)


ROTKEGEL MAREK: Program komputerowy do wspomagania konstruowania odrzwi stalowej obudowy wyrobisk korytarzowych. (str. 707)


PARADOWSKI KRZYSZTOF: Metodyka badań łańcuchów ogniwowych górniczych. (str. 713)


STANIEK ANDRZEJ: System kontroli jakości utwierdzenia w górotworze kotwi wklejanych. (str. 720)


WALCZAK KAZIMIERZ, MAMOS JACEK : Alternatywne rurociągi z tworzyw sztucznych odporne na środowisko korozyjne w kopalniach. (str. 726)


ŁĄCZNY MARIAN JACEK, IWASZENKO SEBASTIAN, DŁUGOSZ JACEK : System zarządzania zagrożeniem pożarowym na składowiskach odpadów powęglowych. (str. 735)


KULESZA ALEKSANDER: Oferta firmy TIPTOPOL – przenośniki taśmowe. (str. 743)


TUREK MARIAN : Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 9. System ścianowy podłużny z zawałem stropu w pokładach o małym nachyleniu. (str. 747)


KICKI JERZY, JAROSZ JACEK: Formalnoprawne aspekty likwidacji kopalń w Polsce i na świecie. (str. 759)

STRESZCZENIA


PŁONKA M.: Statyczne i dynamiczne pomiary ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej w ścianach zawałowych.

W artykule przedstawiono realizację statycznych pomiarów ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaków obudowy zmechanizowanej, prowadzonych podczas biegu trzech ścian zawałowych. Opisano system pomiarowy, jego modyfikację oraz sposób zbierania i składowania danych. Pomiary wykonywano w czasie wybierania ścian zlokalizowanych na głębokościach średnio około 750 m, 900 m i 930 m, które prowadzono z wysokością od 2,15 m do 3,20 m. Wyniki pomiarów zaprezentowano na wykresach zmian ciśnienia oraz rozwijanej podporności obudowy, pokazanych na tle pola ściany. Zamieszczono przykładowe analizy statystyczne zarejestrowanych danych oraz porównania z analitycznymi prognozami obciążenia. Opisano pomiary dynamiczne (częstotliwość 1 kHz) w warunkach ściany zawałowej, gdzie spodziewane są wstrząsy o energiach rzędu 105 J, wraz z załączonym przykładowym przebiegiem ciśnienia.


ROTKEGEL M.: Program komputerowy do wspomagania konstruowania odrzwi stalowej obudowy wyrobisk korytarzowych. 

W artykule przedstawiono specjalistyczne, nowoczesne narzędzie projektowe (program CAD) do konstruowania odrzwi obudowy łukowej podatnej. Zaprezentowano przykłady zastosowania oraz możliwości najnowszej wersji programu ODRZWIA. Dzięki opracowaniu uniwersalnego modelu, program ten umożliwia projektowanie dowolnych, ograniczonych jedynie wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem projektanta, odrzwi obudowy chodnikowej. Mogą to być między innymi odrzwia dwu-, trzy-, cztero-, pięcioczęściowe i inne, składające się z elementów prostych (charakteryzujących się stałą krzywizną) lub złożonych (o maksymalnie czterech różnych krzywiznach).


 

PARADOWSKI K.: Metodyka badań łańcuchów ogniwowych górniczych. 

W artykule w pierwszej jego części omówiono określoną przez odpowiednie normy metodykę badań łańcuchów ogniwowych przewidzianych do stosowania w górniczych przenośnikach zgrzebłowych i strugach. W części drugiej zawarto propozycje uzupełnienia metodyki badań łańcuchów o badanie dynamiczne. Uzyskane wyniki badań sił zrywających łańcuchy pokryte środkiem konserwującym wskazują wpływ stosowania środka konserwującego na obniżenie siły zrywającej łańcuch. Z uwagi na dynamiczną specyfikę obciążeń łańcuchów w warunkach dołowych, proponuje się wprowadzenie do metodyki badań łańcuchów ogniwowych górniczych badania łańcuchów przy obciążeniach dynamicznych.


 

STANIEK A.: System kontroli jakości utwierdzenia w górotworze kotwi wklejanych.

W praktyce górniczej, mimo istniejących na rynku bardzo dobrych spoiw, w następstwie: rozwarstwienia skał, ucieczki kleju do szczelin, sedymentacji cementu, pracy górotworu, kotew wklejana może nie być związana mechanicznie z górotworem na zamierzonej długości. Stwarza to niebezpieczeństwo zawalenia stropu. Wykorzystując opracowaną w GIG metodę kontroli jakości utwierdzenia w górotworze kotwi wklejanych, celem stworzenia sprawnie działającego systemu nadzoru nad jakością zabudowania obudowy kotwiowej oraz podporowej wzmacnianej kotwiami, opracowano rejestrator sygnałów pomiarowych uwzględniający najnowsze rozwiązania zapisu i transmisji danych oraz umożliwiający pomiar w warunkach IP65. Zmodyfikowano system przesyłu danych oraz zaproponowano utworzenie w GIG jednostki centralnej realizującej prace analityczno-diagnostyczne w zakresie kontroli jakości wklejenia żerdzi kotwiowych.


  

WALCZAK K., MAMOS J.: Alternatywne rurociągi z tworzyw sztucznych odporne na środowisko korozyjne w kopalniach. 

W artykule scharakteryzowano środowisko korozyjne na dole kopalni oraz przedstawiono aspekty techniczne i bezpieczeństwa stosowania tworzyw sztucznych, szczególnie w instalacjach przepływowych do transportu wody, powietrza i metanu. Dokonano oceny przydatności różnych rodzajów tworzyw sztucznych termoplastycznych i utwardzalnych w aspekcie ogólnych kryteriów bezpieczeństwa: palności i antyelektrostatyczności. Szczególną uwagę poświęcono instalacjom z tworzyw utwardzalnych (laminatów żywiczno-szklanych) jako szczególnie przydatnych do tego rodzaju zastosowań i spełniających kryteria wytrzymałościowe oraz bezpieczeństwo stosowania.


 

ŁĄCZNY M.J., IWASZENKO S., DŁUGOSZ J.: System zarządzania zagrożeniem pożarowym na składowiskach odpadów powęglowych. 

W artykule przedstawiono koncepcję systemu informatycznego integrującego teoretyczne podstawy predykcji zdarzeń związanych z powstawaniem i eskalacją pożarów na składowiskach odpadów powęglowych z wynikami praktycznych zastosowań w sposób, który umożliwi dobór technologii łączącej w sobie różnego rodzaju techniki profilaktyki i gaszenia, zwiększając tym samym skuteczność działań. Nowością prezentowanej koncepcji jest także powiązanie prewencji gaśniczej z procesami odzyskiwania po likwidacji zagrożenia i wprowadzania tych terenów w obieg gospodarczo-przyrodniczy. Służy temu określenie przyszłych funkcji składowiska.


KULESZA A.: Oferta firmy TIPTOPOL – przenośniki taśmowe. 

Projektanci i producenci przenośników nie zawsze pamiętają o elementach dodatkowych, istotnych do poprawy trwałości ciągu transportowego, zwracając głównie uwagę na para­me­try użytkowe i wyposażenie podsta­wowe. Tymcza­sem zastosowanie niektórych dodatkowych elementów wyposa­żenia wpływa istotnie na zmniejsze­nie uciążliwości i często­tliwości zabiegów obsługowo-naprawczych, a tym samym decyduje niejednokrotnie o kosztach transportu u użytkow­nika. Ten stan rzeczy stał się podstawą działania wielu firm – o jednej z nich mowa w tym artykule sponsorowanym.


 

TUREK M.: Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego – współczesne wyzwania. Część 9. System ścianowy podłużny z zawałem stropu w pokładach o małym nachyleniu. 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu, jako najczęściej stosowanym w polskim górnictwie węgla kamiennego. Główną zaletą ścianowego systemu wybierania jest możliwość mechanizacji prowadzonej eksploatacji, a co za tym idzie, zwiększenie koncentracji wydobycia, wydajności oraz obniżenia kosztów wydobycia. Współcześnie, w sprzyjających warunkach, tj. przy długości ściany wynoszącej 200÷300 m wysokości w przedziale 2÷4 m i odpowiednio dużym wybiegu, jest możliwe osiągnięcie wydobycia przekraczającego 20 tysięcy ton na dobę.


KICKI J., JAROSZ J.: Formalnoprawne aspekty likwidacji kopalń w Polsce i na świecie. 

W artykule przedstawiono dwie grupy krajów o różnych zapisach prawnych dotyczących likwidacji kopalń: grupę pierwszą, w której obowiązują określone standardy działania i postępowania; grupę drugą, gdzie podejmowane są próby narzucenia przez państwo określonych standardów. Polska należy do grupy krajów, w których proces likwidacji kopalń zarówno od strony odpowiedzialności prawnej jak i zasad finansowania regulowany jest dość precyzyjnie przez państwo. Przepisy dotyczące likwidacji kopalń i rekultywacji terenu zawarte są w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!