• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 1 (2010)

Karbo 1 (2010)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HEREŹNIAK WŁODZIMIERZ, JARNO MARTA, SOBOLEWSKI ALEKSANDER, ŚCIĄŻKO MAREK, WARZECHA ANDRZEJ: Aktualne prognozy popytu i podaży koksu na rynku krajowym, europejskim i światowym. (str. 5)


KACZMAREK WOJCIECH, SIKORSKI CZESŁAW: Doświadczenia Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. uzyskane podczas radykalnej redukcji produkcji koksu. (str. 20)


LEWANDOWSKI LESZEK, MADEJ JERZY: Problemy gospodarki energetycznej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w okresie ograniczonej produkcji koksu. (str. 28)


HUMMER WIKTOR, MAGIERA ALBIN, MIERZWIŃSKI STANISŁAW, PAWLAK LUCJAN, STEFAŃSKI WITOLD: Przestawienie baterii koksowniczej WK-1 w ArcelorMittal S.A. o/Kraków w stan gorącej rezerwy wraz ze zmianą medium grzewczego. (str. 34)


SOBOLEWSKI ALEKSANDER, KOSYRCZYK LUDWIK: Reguły obowiązujące przy zmianach wydajności baterii koksowniczej. (str. 41)


SOLOVYOV MYKHAYLO, SHMALKO VLADIMIR: Wpływ różnych czynników na zdolność spiekania i siłę spiekania ubitych węgli o różnym stopniu metamorfizmu. (str. 47)


FIGIEL ZBIGNIEW, KALINOWSKI KRZYSZTOF, WSTAWSKI JERZY, NOWAK RYSZARD, DRAGUN HENRYK: Eksploatacja Wydziałów Węglopochodnych przy dużych ograniczeniach produkcji koksu. (str. 52)

STRESZCZENIA


HEREŹNIAK W., JARNO M., SOBOLEWSKI A., ŚCIĄŻKO M., WARZECHA A.: Aktualne prognozy popytu i podaży koksu na rynku krajowym, europejskim i światowym. 

Omówiono potencjał produkcyjny polskiego i światowego przemysłu koksowniczego oraz wpływ kryzysu ekonomicznego na zmianę poziomu zdolności produkcyjnych w Polsce i na świecie. Przedstawiono produkcję koksu, jego wykorzystanie oraz relacje popytowo-podażowe i bilans koksu w Polsce i na świecie. W dalszej części omówiono światowy układ handlu koksem z uwzględnieniem wielkości importu i eksportu, relacji cenowych oraz tendencji rynkowych prognozowanych w kolejnych latach. Artykuł zakończono podsumowaniem i wnioskami autorów na temat obecnych i przyszłych tendencji na światowym rynku koksu.


KACZMAREK W., SIKORSKI Cz.: Doświadczenia Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. uzyskane podczas radykalnej redukcji produkcji koksu.

Zmniejszenie wielkości produkcji wobec specyficznej technologii koksowania, specyfiki materiałów konstrukcyjnych baterii, występujących zagrożeń bezpieczeństwa jest procesem bardzo trudnym. Przedstawiono działania podejmowane w ZK Zdzieszowice w celu radykalnego zmniejszenia produkcji. W okresie ograniczenia produkcji wystąpiło szereg problemów technicznych i technologicznych. Zmianie uległy parametry pracy baterii, między innymi: zmniejszenie średnich temperatur baterii, obniżenie poboru gazu opałowego, zmniejszenie produkcji gazu surowego, podwyższenie ciśnienia w odbieralnikach gazu. Wydłużenie czasów koksowania i odstawienie baterii nie pozostało także bez wpływu na jakość koksu i pracę innych wydziałów. Nadrzędnym celem wszystkich prowadzonych działań jest takie prowadzenie technologii w okresie radykalnego ograniczenia wielkości produkcji aby nie miało to wpływu na stan techniczny baterii. Możliwość powrotu do parametrów nominalnych baterii pozwoli w przyszłości na produkcję koksu na poziomie zdolności produkcyjnych.


 

LEWANDOWSKI L., MADEJ J.: Problemy gospodarki energetycznej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w okresie ograniczonej produkcji koksu. 

Omówiono problematykę związaną z realizacją zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb na media energetyczne w koksowni w okresie ograniczonej produkcji koksu, spowodowanej kryzysem światowego rynku stalowniczego. Wskazano na specyfikę gospodarki energetycznej, ściśle związanej z procesem technologicznym produkcji koksu a w szczególności z technologią Suchego Chłodzenia Koksu (ISCHK). Zaprezentowano podjęte działania techniczno-technologiczne i organizacyjne oraz ich efekty w zakresie energetycznym i ekonomicznym.


HUMMER W., MAGIERA A., MIERZWIŃSKI S., PAWLAK L., STEFAŃSKI W.: Przestawienie baterii koksowniczej WK-1 w ArcelorMittal S.A. o/Kraków w stan gorącej rezerwy wraz ze zmianą medium grzewczego.

Przedstawiono problemy eksploatacyjne koksowni związane z okresowym wyłączeniem baterii koksowniczej z ruchu w stan gorącej rezerwy. Zaprezentowano rozwiązanie alternatywne opalania baterii gazem ziemnym w okresie braku gazu koksowniczego oraz omówiono budowę takiej instalacji na przykładzie Koksowni ArcelorMittal w Krakowie.


SOBOLEWSKI A., KOSYRCZYK L.: Reguły obowiązujące przy zmianach wydajności baterii koksowniczej. 

Rozpatrzono różne możliwości sterowania wydajnością baterii koksowniczej w warunkach ograniczonych możliwości zbytu koksu lub podaży mieszanek wsadowych. Wskazano wady i zalety każdej z rozpatrywanych metod. W oparciu o udokumentowane doświadczenia producentów koksu i własne przemyślenia przedstawiono podstawowe zasady i reguły obowiązujące przy koniecznych zmianach wydajności baterii koksowniczej oraz wpływ tych zmian na stan masywu ceramicznego, uzbrojenia i osprzętu. W podsumowaniu zarekomendowano te metody, które zdaniem autorów w największej mierze ograniczają zakres działań dostosowawczych i w najmniej niekorzystny sposób oddziałują na stan techniczny baterii.


SOLOVYOV M., SHMALKO V.: Wpływ różnych czynników na zdolność spiekania i siłę spiekania ubitych węgli o różnym stopniu metamorfizmu. 

Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wpływu różnych czynników na zdolność i siłę spiekania ubitych węgli o różnym stopniu metamorfizmu. Przedstawiono możliwość oceny wpływu różnych czynników (szybkość ogrzewania, skład ziarnowy, gęstość wsadu) na właściwości węgla (zdolność spiekania, siła spiekania) z zastosowaniem opracowanej metody bezpośredniego oznaczania zdolności spiekania i siły spiekania, która jest dogodnym narzędziem badawczym. Wpływ wyżej wymienionych czynników na różny stopień zmian zdolności spiekania i siły spiekania jest widoczny nie tylko w odniesieniu do węgli spiekających różniących się stopniem metamorfizmu, ale również węgli tego samego typu, ale pochodzących od różnych dostawców (zakłady przeróbcze). Opracowana metoda wyznaczania zdolności i siły spiekania ubitych węgli (mieszanek węglowych) może być z powodzeniem stosowana w dalszych pracach badawczych wpływu różnych czynników na skomplikowany proces spiekania.


FIGIEL Z., KALINOWSKI K., WSTAWSKI J., NOWAK R., DRAGUN H.: Eksploatacja Wydziałów Węglopochodnych przy dużych ograniczeniach produkcji koksu. 

Podjęto próbę przedstawienia wybranych doświadczeń z prowadzenia produkcji na wydziałach węglopochodnych w trzech polskich koksowniach: Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Koksowni krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A., Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Przywołano światowy kryzys finansowy jako główną przyczynę gwałtownego obniżenia się produkcji koksu w wybranych zakładach koksowniczych w Polsce. Przedstawiono zakres obniżenia produkcji i sposoby prowadzenia zakładów w obliczu załamania się koniunktury. Omówiono zakres zmian w prowadzeniu ruchu na wydziałach węglopochodnych jako konsekwencję obniżenia produkcji koksu z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań technologicznych poszczególnych koksowni. Dla zilustrowania wynikających z tego powodu sytuacji przedstawiono zmiany organizacji pracy ssaw oraz zapotrzebowanie energii elektrycznej na przetłoczenie wyprodukowanego gazu koksowniczego. Pokazano przedziały stabilnego wskaźnika zużycia energii oraz przedziały niestabilności, a także granice ekonomicznej efektywności użytkowania ciągów gazowych. Sformułowano wnioski dotyczące energetycznych i technologicznych aspektów prowadzenia wydziałów węglopochodnych w warunkach dużych ograniczeń produkcji koksu.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!