• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2010)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2010)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WICHUR ANDRZEJ: Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych. Część II. Wybrane modele obliczeniowe. (str. 1)


JENDRYŚ MAREK: Wpływ eksploatacji górniczej na nadbierane wyrobiska korytarzowe – część 3. Rezultaty symulacji. (str. 13)


NIEDBALSKI ZBIGNIEW: Analiza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążenia. (str. 29)


TOMICZEK KRZYSZTOF: Zmienna uszkodzenia D dla skał – część 3. Wartości D dla skał poddanych próbom wielocyklicznego rozciągania bezpośredniego. (str. 39)


MADAJ MARIAN, KLIMAS WOJCIECH: Popioły lotne jako składniki zaczynów spoiwowych transportowanych hydraulicznie z powierzchni. (str. 47)


MIKOŚ TADEUSZ: Badania stateczności Krzyża na Giewoncie; inwentaryzacja konstrukcji i podłoża. (str. 52)


DILLING ROMUALD, PREIDL WOJCIECH: Śladami starego górnictwa – Rudawy i Saksońska Szwajcaria. (str. 60)

STRESZCZENIA


WICHUR A.: Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych. Część II. Wybrane modele obliczeniowe.

W artykule (w obu jego częściach) przybliżono specjalistom-projektantom przekonanie, że projektowanie obudowy wyrobisk podziemnych stanowi pewien proces doskonalenia zasad towarzyszący pogłębianiu wiedzy o własnościach górotworu i materiałów obudowy. W rozdziale 2 (nr 4/2009) omówiono obecnie stosowane zasady projektowania, które poprzedzono krótkim rysem historycznym. W rozdziale 3 (nr 1/2010) omówiono ważniejsze modele obliczeniowe stosowane obecnie w obliczeniach projektowych. Całość rozważań zakończona jest wnioskami, kreślącymi dalsze kierunki rozwoju metod projektowania obudowy.


JENDRYŚ M.: Wpływ eksploatacji górniczej na nadbierane wyrobiska korytarzowe – część 3. Rezultaty symulacji. 

Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematyki przedstawionej w dwóch wcześniejszych publikacjach (Pomiary i obserwacje, Budowa modeli numerycznych) i zawiera prezentację rezultatów modelowania numerycznego górotworu obejmującego wyrobisko korytarzowe wraz z prowadzoną nad nim eksploatacją górniczą. Wyniki uzyskano na podstawie wielowariantowych obliczeń numerycznych, przy wykorzystaniu dwóch podstawowych modeli zróżnicowanych względem kierunku symulowanej eksploatacji ścianowej w stosunku do osi niżej położonego wyrobiska korytarzowego, tj.: model, w którym wyrobisko korytarzowe przebiegało równolegle oraz model, w którym wyrobisko korytarzowe przebiegało prostopadle do wybiegu frontu eksploatacyjnego.


NIEDBALSKI Z: Analiza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążenia. 

W artykule przedstawiono charakterystykę warunków geotechnicznych w rejonie tunelu drogowego w Lalikach, leżącego w ciągu budowanej drogi ekspresowej z Bielska-Białej do Zwardonia. Na podstawie badań stwierdzono, że górotwór w tym rejonie składa się z naprzemianległych warstw łupków ilastych oraz piaskowców. Dominują głównie łupki ilaste poprzecinane dużą liczbą spękań. Ocena geotechniczna do celów projektowych okazała się niewystarczająca, co pociągnęło za sobą konieczność opracowania dodatkowego schematu obudowy wstępnej z wykorzystaniem parasola mikropalowego.


 

TOMICZEK K.: Zmienna uszkodzenia D dla skał – część 3. Wartości D dla skał poddanych próbom wielocyklicznego rozciągania bezpośredniego.

W 1. części artykułu przedstawiono metody oznaczania zmiennej uszkodzenia D, opisującej stopień uszkodzenia materiału skalnego, proponowane przez Lemaitre’a oraz Ju i Xie. Zwrócono uwagę na różnice w wartościach współczynnika odkształcalności podłużnej (modułu Younga) E dla materiału dziewiczego i uszkodzonego, wynikające z kształtu i przebiegu charakterystyk: naprężenie normalne σz – odkształcenie jednostkowe podłużne εz, oznaczonych w próbach jednoosiowego monocyklicznego i wielocyklicznego rozciągania. W części 2. przedstawiono wyniki obliczeń zmiennej uszkodzenia D dla skał poddanych próbom jednoosiowego rozciągania monocyklicznego. W części 3. zaprezentowano wyniki obliczeń zmiennej uszkodzenia D oznaczonej na podstawie prób wielocyklicznego rozciągania bezpośredniego walcowych smukłych próbek skalnych.


MADAJ M., KLIMAS W.: Popioły lotne jako składniki zaczynów spoiwowych transportowanych hydraulicznie z powierzchni. 

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i dokonano oceny przydatności popiołów lotnych z Elektrowni „Opole” SA i EC „Żerań” VHP SA jako składników zaczynów spoiwowych transportowanych hydraulicznie (odpady poflotacyjne, popioły lotne, popioły denne, żużle)  instalacją podsadzkową z powierzchni kopalni do podziemnych wyrobisk górniczych. Określono wzajemne zależności między gęstością, rozlewnością i wytrzymałością na ściskanie badanych zaczynów spoiwowych.


MIKOŚ T.: Badania stateczności Krzyża na Giewoncie; inwentaryzacja konstrukcji i podłoża.

Krzyż Giewontu postawiony u progu XX wieku przetrwał stulecie. Był świadkiem upadku monarchii i wielkich mocarstw, wojen i zmian ustrojowych. W sprawie określenia stanu technicznego konstrukcji i podłoża przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego i firm prywatnych zwrócili się wiosną 2008 roku do Akademii Górniczo-Hutniczej o pomoc naukową i nadzór techniczny nad całością projektowanych prac zabezpieczająco-renowacyjnych. Powołany przez rektora AGH, Antoniego Tajdusia, zespół Naukowy, grupujący pracowników różnych specjalistycznych Katedr AGH, podjął, pod kierownictwem Tadeusza Mikosia, próbę kompleksowego rozpoznania stanu tego „narodowego symbolu trwania”. O czym mowa w tym i kolejnym artykule.


DILLING R., PREIDL W.: Śladami starego górnictwa – Rudawy i Saksońska Szwajcaria.

Po raz czwarty Główna Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych, działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, zorganizowała wyjazd naukowo-techniczny. Zgodnie z tradycją poznawania kolejnych kolebek środkowoeuropejskiego górnictwa, po Kutnej Horze, Bańskiej Szczawnicy, Górach Harzu, zorganizowano wyjazdową sesję Komisji szlakiem górnictwa w Rudawach i Górnej Saksonii (Czechy, Niemcy), która odbyła się w Teplicach, gdzie uczestnicy wyjazdu, po całodziennych wędrówkach po zabytkowych kopalniach, muzeach górniczych – zlokalizowanych w okolicach Freibergu – spotykali się na sesjach plenarnych poświęconych omawianiu obiektów przewidzianych do zwiedzenia danego dnia wyjazdowej sesji naukowo-technicznej zakończonej w Dreźnie.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!