• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 2 (2010)

Karbo 2 (2010)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MARZEC ANNA: Spojrzeć prawdzie w oczy – dylematy klimatu i energii. (str. 62)


JASIŃSKI ANDRZEJ W.: Zgazowanie jako czysta technologia wykorzystania surowców zawierających węgiel. (str. 67)


KOTOWSKI WŁODZIMIERZ: Hydrokrakig ciężkich frakcji ropy naftowej łączony z procesem Bergiusa – miejsce dla węgla. (str. 75)


SOBOLEWSKI ALEKSANDER, KOTOWICZ JANUSZ, MATUSZEK KATARZYNA, ILUK TOMASZ: Możliwości zgazowania powszechnie dostępnych paliw biomasowych w innowacyjnej konstrukcji 3-strefowego reaktora ze złożem stałym. (str. 81)


ZUWAŁA JAROSŁAW, REJDAK MICHAŁ: Biomasa ciekła jako substytut ciężkiego oleju opałowego. (str. 88)


MOCEK PIOTR, BIALIK WOJCIECH, GIL STANISŁAW: Zmiana ilości aktywnych centrów węglowych na powierzchni ziaren w procesie spalania karbonizatu. (str. 95)


WASIELEWSKI RYSZARD, ZUWAŁA JAROSŁAW, GŁÓD KRZYSZTOF: Energetyczno-emisyjne efekty spalania odpadów papieru i tektury w kotle z rusztem mechanicznym. (str. 100)

STRESZCZENIA


MARZEC A.: Spojrzeć prawdzie w oczy – dylematy klimatu i energii.

Globalna roczna emisja CO2 z użytkowania paliw kopalnych (dane US EIA) wzrosła w 2007 r. do blisko 30 miliardów ton. Emisja w latach 2000-2007 rosła czterokrotnie szybciej w porównaniu z ostatnim dziesięcioleciem XX wieku. Zatem Protokół z Kyoto, obowiązujący zaledwie w kilkudziesięciu krajach świata, okazuje się niewystarczający. Niezbędne są nowe sposoby światowego współdziałania, prowadzące do ograniczenia globalnej emisji CO2 do ok. 10 miliardów ton/rok. Krytyczny przegląd technologii produkcji czystej energii z surowców odnawialnych preferuje energię solarną i wiatrową (m.in. dla Unii Europejskiej według projektu EU MENA). Zaledwie kilkuprocentowy udział obu tych rodzajów energii w obecnej globalnej produkcji energii musi wzrosnąć do udziału w wysokości kilkudziesięciu %, nie później niż do 2050 roku. Tak duże zmiany są realne jedynie przy ograniczonym wzroście zaludnienia i likwidacji dotychczasowej więzi pomiędzy rozwojem gospodarczym a wzrostem produkcji energii. Naukowe podstawy dla globalnych działań zmierzających do zahamowania ocieplenia, stworzone zostały przez IPCC. Jego struktura organizacyjna i tryb działania zapewnia obiektywizm informacji i definiuje wynikające z niej cele działania. Protokół z Kyoto miał prowadzić do realizacji tych celów. Okazał się jednak za słabym instrumentem realizacji współpracy o globalnym zasięgu. Czy ludzkość opanuje umiejętność współdziałania w wystarczająco krótkim czasie, aby zapobiec katastrofie? Oto jest pytanie, na które szukać można odpowiedzi w postanowieniach Światowej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze (grudzień, 2009).


JASIŃSKI A.W.: Zgazowanie jako czysta technologia wykorzystania surowców zawierających węgiel.

Omówiono różne warianty zgazowania (na ruszcie stałym, w złożu fluidalnym, w złożu przepływowym) substratów, zawierających węgiel organiczny (węgiel kamienny, węgle brunatne o różnych stopniach uwęglenia, torf, drewno, biomasa, koks petrochemiczny, różne frakcje ropy naftowej, odpady organiczne, osady ściekowe, odpady komunalne) w stosowanych obecnie technologiach Sasol-Lurgi, HT Winkler, Koppers-Totzek, Shell SGCP i SGP. Podkreślono różne sposoby prowadzenia procesów w zależności od oczekiwanych produktów (energia elektryczna w skojarzeniu z energią cieplną, paliwa gazowe i napędowe, różne chemikalia). Przedstawiono mechanizm i schematy różnych procesów zgazowania oraz przykładowe instalacje pracujące na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania procesów zgazowania w elektrowniach IGCC ze złożem strumieniowym, pod zwiększonym ciśnieniem. Zwrócono także uwagę na możliwość zastosowania w nowoczesnych rozwiązaniach generatorów wyposażonych w palniki plazmowe (Plasco Energy Group, AlterNRG – Westinghouse). Metody zgazowania węgla oraz różnych odpadów uznać można jako przyszłościowe rozwiązania zarówno w energetyce, jak i w gospodarce odpadami.


KOTOWSKI W.: Hydrokrakig ciężkich frakcji ropy naftowej łączony z procesem Bergiusa – miejsce dla węgla.

Intensywny rozwój motoryzacji motywuje rafinerie do innowacji technologicznych zwiększających uzysk ilości paliw pędnych. Warunek ten spełnia hydrokraking ciężkich frakcji ropy, rezygnując jednocześnie z pozyskiwania koksu naftowego. Uwagę skoncentrowano na hydrokrakingu w fazie suspensyjnej. Ten wariant technologii pozwala na wprowadzenie do hydrokrakowanego surowca z ropy – węgla w ilości 35-45 %, a więc do zastosowania metody Bergiusa. Przy takiej mieszance wsadowej możliwe jest obniżenie ciśnienia do 23-25 MPa z około 70 MPa w przypadku „klasycznej” technologii Bergiusa. Konwersja wynosi wtedy 83 % i więcej, a szacunkowa opłacalność takiego podejścia powinna zaistnieć przy wyjściowej cenie ropy 45 USD/baryłkę.


SOBOLEWSKI A., KOTOWICZ J., MATUSZEK K., ILUK T.: Możliwości zgazowania powszechnie dostępnych paliw biomasowych w innowacyjnej konstrukcji 3-strefowego reaktora ze złożem stałym.

Przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych badań procesu zgazowania, wybranych paliw biomasowych dostępnych na rynku. Testy zgazowania tych paliw przeprowadzono w 3-strefowym reaktorze o mocy projektowej 60 kWth, posiadającym układ ciągłego podawania paliwa. Jest to innowacyjna konstrukcja reaktora ze złożem stałym, łącząca w sobie zalety reaktorów współ- i przeciwprądowych. Badania wykonano dla dwóch rodzajów zrębków drzewnych oraz peletów drzewnych i peletów ze słomy.


 

ZUWAŁA J., REJDAK M.: Biomasa ciekła jako substytut ciężkiego oleju opałowego. 

Omówiono uwarunkowania legislacyjne związane z wykorzystaniem mazutu i biomasy ciekłej jako substytutu ciężkiego oleju opałowego w zastosowaniach energetycznych. Przedstawiono wyniki analizy dostępności biomasy ciekłej na rynku krajowym i europejskim w perspektywie kilku najbliższych lat. Zaprezentowano potencjalne efekty ekonomiczne i ekologiczne zastąpienia mazutu biomasa ciekłą.


MOCEK P., BIALIK W., GIL S.: Zmiana ilości aktywnych centrów węglowych na powierzchni ziaren w procesie spalania karbonizatu.

Przedstawiono zależności pozwalające na modelowanie zmian struktury ziarna karbonizatu w procesie spalania w szerokim zakresie stopnia jego przereagowania. Podczas procesu termicznej konwersji węgla, zmiany sumy centrów aktywnych uwzględniają takie cechy strukturalne jak: porowatość, gęstość i powierzchnia wewnętrzna. Prezentowane wyniki mogą stanowić uzupełnienie w wyjaśnieniu zachowania się matrycy węglowej w modelowania procesów spalania paliw stałych.


 

WASIELEWSKI R., ZUWAŁA J., GŁÓD K.: Energetyczno-emisyjne efekty spalania odpadów papieru i tektury w kotle z rusztem mechanicznym. 

Odpady makulatury (papier i tektura) ze względu na coraz wyższe wymagania w zakresie jakości produkcji papieru, nie znajdują ostatnio dużego zainteresowania w recyklingu materiałowym. Materiał ten charakteryzuje się stosunkowo dużą zawartością frakcji biodegradowalnej (ponad 80 %) co powoduje, że może on być brany pod uwagę jako nośnik energii odnawialnej wytwarzanej w sektorze energetyki. W opracowaniu przedstawiono rezultaty przemysłowych testów spalania i odpadów papieru i tektury w kotle z rusztem mechanicznym typu OR-10. Badania miały charakter porównawczy do spalania miału węgla kamiennego. W trakcie badań określono rozkład temperatury w komorze paleniskowej kotła oraz porównano parametry energetyczne i emisyjne dla przypadku spalania węgla bazowego oraz spalania odpadów makulaturowych. Badaniom poddano również uboczne produkty spalania. Wyniki badań wskazują na zagrożenia środowiskowe związane ze spalaniem tego typu odpadów w kotłach z rusztem mechanicznym nie posiadających odpowiednich układów oczyszczania spalin.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!