• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2010)

Wiadomości Górnicze 6 (2010)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PASZCZA HENRYK, BIAŁAS MAGDALENA: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2009 roku. (str. 334)


PLUTA IRENA, GRUSZKA ZBIGNIEW, MUSIOLIK ALEKSANDRA: Monitoring procesu oczyszczania z baru wód kopalni „Krupiński”. (str. 349)


MARCOL ADAM, SZYMICZEK WOJCIECH, FUCHS RYSZARD: Monitoring zatapiania zlikwidowanej kopalni „1 Maja”. (str. 354)


PASZCZA HENRYK: Monitoring działalności górnictwa węgla kamiennego. (str. 359)


MOTYKA ZBIGNIEW: Metoda hybrydowa w laserowej kontroli emisji akustycznej z powierzchni drgających. (str. 364)


STANIENDA KATARZYNA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2007. (str. 369)


MRUKWA MIROSŁAW, JĘDRUŚ TADEUSZ, MACIERZYŃSKI DARIUSZ : Zastosowanie nowej generacji łączników do zasilania i sterowania przenośnikami taśmowymi w kopalniach węgla kamiennego. (str. 381)


KORSKI JACEK : Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie górniczym. Część 1. Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego. (str. 389)

STRESZCZENIA


PASZCZA H., BIAŁAS M.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2009 roku. 

Autor zaprezentował działalność i wyniki polskiego górnictwa węgla kamiennego w 2009 roku. W ośmiu rozdziałach, autor przedstawił: podstawy legislacyjne funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2009 i jego strukturę organizacyjną, wyniki w zakresie wydobycia węgla kamiennego i jego sprzedaży, wskaźniki techniczne charakteryzujące realizację procesu produkcji węgla w kopalniach, stan zatrudnienia i wydajność pracy, średnie ceny zbytu węgla (z wyodrębnieniem węgli energetycznych i węgli do koksowania oraz rynku krajowego i eksportu), jednostkowe koszty i jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla, problemy ochrony środowiska i działalność inwestycyjną, wyniki finansowe górnictwa, stopień realizacji należnych płatności publiczno-prawnych oraz stan zobowiązań i należności na koniec 2009 roku.


PLUTA I., GRUSZKA Z., MUSIOLIK A.: Monitoring procesu oczyszczania z baru wód kopalni „Krupiński”. 

Do oczyszczania wód kopalni „Krupiński” z baru wykorzystuje się siarczany pochodzące z różnych źródeł. Od czerwca 2008 roku w wodach kopalnianych rozpuszcza się siarczan sodu w dozowniku na powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki monitoringu tego procesu w pierwszych miesiącach jego realizacji, w okresie od 24 czerwca do 15 grudnia 2008 roku. Oznaczano zmiany zawartości jonu barowego i siarczanowego w wodach pompowanych z kopalni i odprowadzanych do rurociągu kolektora „Olza”. Określono także warunki, jakie należy spełnić, by w wodach  odprowadzanych z kopalni zawartość jonu baru nie przekraczała 2 mg/dm3, czyli  największej wartości dopuszczalnej.


MARCOL A., SZYMICZEK W., FUCHS R.: Monitoring zatapiania zlikwidowanej kopalni „1 Maja”. 

W artykule przedstawiono wyniki obserwacji procesu zatapiania zlikwidowanej kopalni „1 Maja” uzyskane w trakcie likwidacji kopalni oraz z systemu monitoringu wzniosu zwierciadła wody zainstalowanego  w pochylni DM w pokładzie 614. System monitoringu umożliwia prognozowanie szybkości dalszego jej zatapiania oraz kontrolę zagrożenia wodnego czynnych, sąsiednich zakładów górniczych ze strony tworzącego się zbiornika wodnego zlikwidowanej kopalni.


PASZCZA H.: Monitoring działalności górnictwa węgla kamiennego.

Minęło siedem lat (1.03.2010 r.) od powołania przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA zamiejscowego oddziału w Katowicach. Oddział został powołany jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka o charakterze gospodarczym, działająca na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Oddział sporządza bilans, rachunek zysków i strat, wszelkie niezbędne dokumenty do sprawozdań finansowych. Poza górnictwem węgla kamiennego katowicki Oddział ARP SA monitoruje także tzw. kopalnie niewęglowe, tj. kopalnie siarki i soli. Analizy i opracowania, przygotowywane w katowickim Oddziale ARP SA, wykorzystywane są w opracowaniach specjalistów w Europie, czyniąc z Agencji poważnego partnera w rozmowach o przyszłości sektora węgla kamiennego w Polsce i Unii Europejskiej.


MOTYKA Z.: Metoda hybrydowa w laserowej kontroli emisji akustycznej z powierzchni drgających. 

W celu ograniczania hałasu w środowisku zachodzi potrzeba ustalenia i lokalizacji źródeł dźwięków emitowanych z powierzchni wielu maszyn i urządzeń, także tych stosowanych w górnictwie, czy podczas monitoringu powierzchni, co zapewnia w efekcie możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian konstrukcyjnych zmierzających do obniżenia ich uciążliwości. Badania powierzchniowego źródła emisji fal akustycznych zostały zrealizowane z wykorzystaniem skanującego wibrometru laserowego, który umożliwia zdalną rejestrację i analizę widmową postaci drgań całych powierzchni. Opracowana metoda pozwala na wskazanie dominujących obszarów generowania fali dźwiękowej przez powierzchnie drgające przez wskazanie obszarów o największych amplitudach drgań o częstotliwościach odpowiadających tym zakresom fal dźwiękowych.


 

STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2007. 

W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2007, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2006, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów. Większość surowców mineralnych, w roku 2007, podobnie jak w latach poprzednich, pozyskano w krajach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ponownie, największe efekty w produkcji górniczej wielu surowców, uzyskały Chiny.


MRUKWA M., JĘDRUŚ T., MACIERZYŃSKI D.: Zastosowanie nowej generacji łączników do zasilania i sterowania przenośnikami taśmowymi w kopalniach węgla kamiennego.

W artykule zaprezentowano doświadczenia z wdrażania i uruchomienia tyrystorowych rozruszników nowej generacji w warunkach dołowych kopalni „Krupiński” (Jastrzębska Spółka Węglowa SA). Nowe rozwiązania techniczne umożliwiają zastosowanie regulacji prędkości, w tym ograniczenie prądu rozruchu, w czasie rozruchu maszyny lub ciągłą regulację prędkości w zależności od nadawy urobku. Przyjęcie określonego rozwiązania wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy przez służby techniczne zakładu górniczego. Zastosowanie rozruszników tyrystorowych zapewnia wysoką pewność ruchową, bezawaryjność, gwarantuje prostą obsługę i umożliwia przekazywanie danych o pracy przenośnika taśmowego zgodnie z potrzebami służb technicznych zakładu górniczego.


 

KORSKI J.: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie górniczym. Część 1. Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego.

Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawiły, że pojawiły się nowe zagrożenia, czyli źródła nowych kryzysów. Istniejące w polskich przedsiębiorstwach górniczych struktury zarządzania kryzysowego zbudowane zostały w przeszłości do reagowania na zagrożenia związane z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz na zagrożenia w czasie prawdopodobnego konfliktu zbrojnego. Dzisiaj konieczne jest – o czym mowa w artykule – budowanie struktur pojęciowych obszaru zarządzania kryzysowego o możliwie uniwersalnym charakterze umożliwiających budowanie systemowego modelu zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach górniczych i współdziałania krajowym systemem reagowania kryzysowego.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!