• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2010)

Wiadomości Górnicze 10 (2010)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HEROK JACEK: Rekultywacja terenów zdegradowanych eksploatacją górniczą w Rybniku (str. 570)


KNECHTEL JÓZEF, KUBICZEK TADEUSZ, URBAŃCZYK CZESŁAW: Strumienie ciepła i wilgoci w rejonie ściany eksploatacyjnej (str. 581)


BUDZIŃSKI MAREK, OTLIK ADAM, SOBIK LESZEK : Przykład skutecznej profilaktyki pożarowej opartej na inertyzacji dwutlenkiem węgla w kopalni „Chwałowice” (str. 595)


WROŃSKI BARTOSZ: Aukcje elektroniczne jako element zintegrowanego systemu SZYK2 (str. 607)


KOWAL BARBARA: Zrównoważona karta wyników w realizacji koncepcji zintegrowanego zarządzania spółką węglową (str. 610)


STRUGAŁA ANDRZEJ, CZERSKI GRZEGORZ: Badania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (str. 617)


CIEPIELA BOLESŁAW: Kopalnia Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów”; 1836-1998/2000 (str. 619)


KORSKI JACEK : Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie górniczym. Część 4. Logistyczne aspekty zarządzania kryzysowego (str. 625)

STRESZCZENIA

HEROK J.: Rekultywacja terenów zdegradowanych eksploatacją górniczą w Rybniku. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 570-578, tabl. 3, rys. 9.

W ostatnich pięciu latach pod Rybnikiem wydobyto prawie 11 milionów ton węgla. Działalność górnicza odwzorowuje się na powierzchni. W miejscach najniżej położonych powstają zbiorniki wodne, a tereny ulegają degradacji. Na powierzchnię kopalni wraz z węglem wydobywane są ogromne ilości odpadów pogórniczych. Utylizacja tych odpadów na powierzchni stanowi ogromny problem. Gospodarcze wykorzystanie odpadów pogórniczych w połączeniu z rekultywacją jest koniecznością. Stopniowe przywracanie wartości użytkowej gruntów jest akceptowane społecznie i mimo wielu trudności mieszkańcy z zainteresowaniem obserwują postęp robót.


KNECHTEL J., KUBICZEK T., URBAŃCZYK Cz.: Strumienie ciepła i wilgoci w rejonie ściany eksploatacyjnej. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 581-593, tabl. 5, bibliogr. poz. 15.

Korzystając z wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego, wykonanych w 29 ścianach eksploatacyjnych, obliczono przyrosty strumienia entalpii dla trzech okresów: największego natężenia prac górniczych, w dniu wolnym od pracy oraz na początku tygodnia. Porównując wyniki obliczeń, wyznaczono strumień ciepła, który wnika do powietrza kopalnianego, a pochodzi od źródeł technologicznych. Korzystając z pakietu programów „STATISTICA”, znaleziono model statystyczny. Analogiczne rozważania, prowadzone w odniesieniu do strumienia wilgoci pochodzącej od procesów technologicznych, pozwoliły określić – jaka część tej wilgoci jest wchłaniana przez powietrze kopalniane.


BUDZIŃSKI M., OTLIK A., SOBIK L.: Przykład skutecznej profilaktyki pożarowej opartej na inertyzacji dwutlenkiem węgla w kopalni „Chwałowice”. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 595-605, rys. 9, bibliogr. poz. 6.

W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania dwutlenku węgla w procesach zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalni „Chwałowice”. Pozytywne doświadczenia kopalni w stosowaniu profilaktyki pożarowej, opartej na inertyzacji zrobów zgazowanym dwutlenkiem węgla oraz doszczelnianiu zrobów mieszaninami popiołowo-wodnymi, w pełni potwierdzają zasadność takich działań w zwalczaniu zagrożenia pożarami endogenicznymi. Przedstawiono przykład profilaktyki pożarowej opartej głównie na inertyzacji dwutlenkiem węgla ściany w kopalni „Chwałowice”.


WROŃSKI B.: Aukcje elektroniczne jako element zintegrowanego systemu SZYK2. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 607-609, tabl. 1, bibliogr. poz. 6.

W artykule przedstawiono rozwiązanie informatyczne autorstwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA, wykonane w najnowszych technologiach webowych, rozszerzające zakres funkcjonalny dotychczasowych zastosowań Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego o sferę zarządzania przebiegiem postępowań przetargowych.


KOWAL B.: Zrównoważona karta wyników w realizacji koncepcji zintegrowanego zarządzania spółką węglową. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 610-614, rys. 1, bibliogr. poz. 10.

Przedsiębiorstwa górnicze wciąż poszukują narzędzi w celu doskonalenia systemów zarządzania. Jednym z takich narzędzi jest zrównoważona karta wyników. Służy ona nie tylko skutecznej implementacji strategii w przedsiębiorstwie, ale również dzięki swojej budowie, obejmującej cztery perspektywy: finansową, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauki i rozwoju, umożliwia uwzględnienie jednocześnie wielu aspektów w procesie zarządzania.


STRUGAŁA A., CZERSKI G.: Badania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 617-618.

Przedstawiono informacje na temat projektu badawczo-rozwojowego z zakresu zgazowania węgla realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Podano podstawowe cele Projektu i oczekiwane rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podziemnego zgazowania węgla. Omówiono program prac w zakresie pilotowej instalacji podziemnego zgazowania, a także modelowania pracy georeaktora.


CIEPIELA B.: Kopalnia Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów”; 1836-1998/2000. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 619-623, rys. 8, bibliogr. poz. 6.

Zasięg obszaru górniczego byłej kopalni „Porąbka-Klimontów” obejmował w przybliżeniu tereny dawnych wsi: Dańdówka, Klimontów, Porąbka i Zagórze. Dziś są dzielnicami miasta Sosnowiec. Miejscowości te mają swoją wielowiekową historię. W artykule opisano historię kopalni, której dały początek i ją zapisały niegdyś samodzielne kopalnie: „Mortimer”, „Porąbka” i „Klimontów”.


KORSKI J.: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie górniczym. Część 4. Logistyczne aspekty zarządzania kryzysowego. Wiadomości Górnicze 2010, nr 10, s. 625-630, rys. 6, bibliogr. poz. 13.

Logistyka procesów gospodarczych rozwinęła się do bardzo poważnej dziedziny działalności gospodarczej, ważnej specjalności naukowej. Świadomość występowania sytuacji kryzysowych i reagowania na nie spowodowała, że dostrzeżono logistyczny aspekt sytuacji kryzysowych wraz z rolą logistyki w zwalczaniu zagrożeń. W artykule omówiono znaczenie logistyki we współczesnym świecie, logistykę jako źródło sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach górniczych, obszary działań logistycznych w ramach zarządzania kryzysowego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!