• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2010)

Wiadomości Górnicze 11 (2010)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MARCZAK HALINA: Analiza stanu naprężenia i przemieszczenia w otoczeniu wyrobiska ścianowego (str. 634)


BARAN JOLANTA, JANIK AGNIESZKA, ŁĄCZNY M. JACEK, RYSZKO ADAM: Problematyka zagospodarowania składowisk odpadów wydobywczych (str. 646)


WROŃSKI BARTOSZ: Portal Dostawcy – nowoczesne narzędzie systemu SZYK2 wspierające proces zaopatrzenia kopalń (str. 657)


FRĄCZEK RYSZARD, TUREK WACŁAW: Doświadczenia górnictwa australijskiego w monitorowaniu zagrożenia gazowego (str. 661)


STANIENDA KATARZYNA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2008 (str. 668)


CIEPIELA BOLESŁAW: Kopalnie węgla kamiennego w Grodźcu 1823-2001 (str. 681)


KORSKI JACEK : Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie górniczym. Część 5. Interesariusze w procesie zarządzania kryzysowego w polskich przedsiębiorstwach górniczych (str. 689)

STRESZCZENIA

MARCZAK H.: Analiza stanu naprężenia i przemieszczenia w otoczeniu wyrobiska ścianowego.Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 634-644, tabl. 6, rys. 6, bibliogr. poz. 4.Podano zależności określające stan naprężenia, przemieszczenia i promień strefy plastycznej (lub spękanej) w otoczeniu wyrobiska chodnikowego kołowego wykonanego w ośrodku skalnym o cechach sprężysto-plastycznych lub sprężysto-kruchych. Przedstawiono wyniki obliczeń przemieszczenia konturu wyrobiska i promienia strefy spękanej z uwzględnieniem warunku stanu granicznego Coulomba oraz w zależności od wytrzymałości górotworu i podporności obudowy. Przeanalizowano wpływ obniżającej się w czasie wartości wytrzymałości ośrodka skalnego na przemieszczenia radialne konturu wyrobiska i na rozmiary strefy spękanej. 
BARAN J., JANIK A., ŁĄCZNY M.J., RYSZKO A.: Problematyka zagospodarowania składowisk odpadów wydobywczych. Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 646-655, tabl. 3, rys. 1, bibliogr. poz. 11.W rozważaniach podjętych w artykule, skoncentrowano się głównie na problemach związanych z prawnymi i ekonomicznymi aspektami możliwości zagospodarowania składowisk odpadów wydobywczych. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie są doraźne i przestarzałe, na ich wprowadzanie przeznaczane są niewystarczające nakłady finansowe, co wiąże się dodatkowo z brakiem środków na wdrażanie rozwiązań nowych. Właściwe zagospodarowanie składowisk powinno opierać się – zdaniem autorów – na podjęciu kompleksowych działań uwzględniających kwestie przedstawione w artykule. 
WROŃSKI B.: Portal Dostawcy – nowoczesne narzędzie systemu SZYK2 wspierające proces zaopatrzenia kopalń. Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 657-659, rys. 1, bibliogr. poz. 3.W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne wykonane w technologii webowej, rozszerzające zakres funkcjonalny dotychczasowych zastosowań Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM w jednostkach branży górnictwa węgla kamiennego o sferę zarządzania relacjami z dostawcami oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 
FRĄCZEK R., TUREK W.: Doświadczenia górnictwa australijskiego w monitorowaniu zagrożenia gazowego. Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 661-666, rys. 6, bibliogr. poz. 8.Omówiono warunki działania górnictwa australijskiego, a następnie podano obowiązujące stężenia gazów kopalnianych. Podano zasady monitorowania zagrożenia gazowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie metanowe. W zakończeniu rozważono możliwość zastosowania niektórych rozwiązań górnictwa australijskiego w górnictwie polskim. 
STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2008. Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 668-680, tabl. 1, bibliogr. poz. 4.W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2008, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2007, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów. 
CIEPIELA B.: Kopalnie węgla kamiennego w Grodźcu 1823-2001. Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 681-686, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 30.W historii Grodźca czynne były cztery kopalnie węgla kamiennego; pierwszą „Barbara”, założona w 1823 roku przez Maurycego Kossowskiego. Eksploatowała cienkie, płytko zalegające, pokłady węgla grupy 600. Była częściowo odkrywkową, udostępniona płytkimi szybikami. Ostatnią była kopalnia „Grodziec”, zlikwidowana w 2001 r., w której pierwsze tony węgla wydobyto w 1901 r. z poziomu 80, eksploatując pokłady 501, 504 i 510.  
KORSKI J.: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie górniczym. Część 5. Interesariusze w procesie zarządzania kryzysowego w polskich przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze 2010, nr 11, s. 689-693, rys. 7, bibliogr. poz. 11.Uwzględniając fakt, że kryzys może przebiegać równocześnie w dwóch warstwach – twardej i miękkiej – wizerunkowych, należy wskazać, że różnorodność interesariuszy i ich potencjalnych ról w sytuacjach kryzysowych może istotnie wpłynąć na dynamikę rozwoju sytuacji kryzysowej i to zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Kryzysy się zdarzają i jednocześnie rośnie spektrum ich możliwych przyczyn i przebiegu, dlatego bardzo ważne jest budowanie scenariuszy możliwych kryzysów w przedsiębiorstwie górniczym wraz z identyfikacją interesariuszy, ich potencjalnych celów i zachowań oraz budowanie planów reagowania kryzysowego z uwzględnieniem zachowań interesariuszy. 
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!