• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 4 (2010)

Karbo 4 (2010)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MUZYKA ROKSANA, TOPOLNICKA TERESA, ROBAK ZBIGNIEW: Ocena właściwości użytkowych paków węglowych o różnych temperaturach punktu mięknienia (str. 154)


STEC KAMILA, BENZHOUR KHALID: Temperaturowa zależność zmian przewodnictwa powierzchniowego cienkich warstw diamentowych HF-CVD (str. 162)


STRUGAŁA ANDRZEJ, CZERSKI GRZEGORZ: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii – informacja o Projekcie (str. 165)


KAZALSKI KRZYSZTOF,ZUWAŁA JAROSŁAW, GŁÓD KRZYSZTOF: Badania nad efektem auto-odsiarczania przy współspalaniu węgla i biomasy (str. 168)


ZUWAŁA JAROSŁAW: Analiza LCA procesów współspalania biomasy w technologiach ko generacyjnych (str. 173)

STRESZCZENIA

MUZYKA R., TOPOLNICKA T., ROBAK Z.: Ocena właściwości użytkowych paków węglowych o różnych temperaturach punktu mięknienia. Słowa kluczowe: pak węglowy, punkt mięknienia, kąt zwilżania, napięcie powierzchniowe, reologia, właściwości tiksotropowe Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na wartości niektórych parametrów paku. Badania prowadzono dla dwóch próbek paków pochodzących z produkcji przemysłowej, różniących się temperaturami mięknienia. Badanymi parametrami były: zwilżalność opisana granicznym kątem zwilżania, napięcie powierzchniowe oraz współczynnik lepkości dynamicznej. Zaprezentowano metodyki wykonania poszczególnych badań oraz interpretację otrzymanych wyników. Badania tych parametrów stanowią propozycję rozszerzenia rutynowego zakresu analiz stosowanego do standardowej charakterystyki paków – spoiw i impregnatów. 
STEC K., BENZHOUR K.: Temperaturowa zależność zmian przewodnictwa powierzchniowego cienkich warstw diamentowych HF-CVD. Słowa kluczowe: warstwy diamentowe, CVD, przewodnictwo powierzchniowe W pracy przedstawiono nowe możliwości zastosowania warstw diamentowych jako czujników gazów. Pokazano wpływ różnych warunków otoczenia na zmiany przewodnictwa powierzchniowego różnych warstw diamentowych, co pozwala poszerzyć ich zastosowania. Przedstawiono parametry wzrostu warstw diamentowych niedomieszkowanych, jak również domieszkowanych typu n.
STRUGAŁA A., CZERSKI G.: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii – informacja o Projekcie. Słowa kluczowe: węgiel kamienny i brunatny, zgazowanie, ditlenek węgla, procesy oczyszczania i konwersji gazu, projekt badawczo-rozwojowy Przedstawiono informacje na temat projektu badawczo-rozwojowego z zakresu zgazowania węgla realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Podano podstawowe cele Projektu i oczekiwane rezultaty, przedstawiono członków konsorcjum realizującego Projekt, zakres realizowanych badań oraz sposób zarządzania Projektem.
 KAZALSKI K.,ZUWAŁA J., GŁÓD K.: Badania nad efektem auto-odsiarczania przy współspalaniu węgla i biomasy. Słowa kluczowe: spalanie, współspalanie, biomasa, odsiarczanie Artykuł niniejszy przybliża zagadnienie dotyczące właściwości tzw. auto-odsiarczania charakterystycznych dla zawierających metale alkaliczne popiołów z biomasy. Obliczenia bilansowe dla określenia zdolności biomasy do auto-odsiarczania przeprowadzono na podstawie analizy procesów spalania biomasy i węgla oraz pomiarów stężenia SO2 emitowanego do atmosfery. Dane niezbędne do wyznaczenia sprawności odsiarczania oraz stosunku zawartości wapnia do siarki w paliwie zebrano w trakcie badań realizowanych w rzeczywistym obiekcie energetycznym. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń oraz analizę uzyskanych rezultatów dla technologii spalania pyłowego i fluidalnego.  
ZUWAŁA J.: Analiza LCA procesów współspalania biomasy w technologiach ko generacyjnych.  Słowa kluczowe: analiza LCA, współspalanie biomasy, kogeneracja W pracy omówiono problematykę oceny efektów środowiskowych współspalania biomasy z paliwami kopalnymi w technologiach kogeneracyjnych. Scharakteryzowano metodologię analizy w pełnym cyklu życia ze szczegółowym omówieniem poszczególnych etapów analizy, odnosząc się do specyfiki realizacji procesów skojarzonych (m.in. tzw. alokacja) i procesów współspalania biomasy. Na przykładzie wybranej kategorii obciążeń środowiskowych, za którą przyjęto zubożenie nieodnawialnych zasobów energii przedstawiono sposób opracowywania tzw. ścieżki życia dla nośników energii pierwotnej (węgiel, biomasa) oraz bezpośredniej (elektryczność, ciepło).
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!