• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2010)

Wiadomości Górnicze 12 (2010)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KUSAK EDWARD, TYTKO STANISŁAW: Dokonania techniczne Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA SA w zakresie rozwoju i innowacyjności górniczych przenośników zgrzebłowych (str. 8)


STĘPOR JOACHIM, SZYGUŁA MAREK, CIEŚLAK ZBIGNIEW, JENCZMYK DARIUSZ, GERLICH JACEK, CHLEBEK DANIEK, MAZUREK KRZYSZTOF: Współpraca w jednej ścianie różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej (I.) (str. 6)


SŁOTA ZBIGNIEW, SŁOTA KRZYSZTOF, MORCINEK-SŁOTA ANNA, NOWOK GRZEGORZ, WALUS KRZYSZTOF: Obciążenie termiczne ratowników górniczych (str. 10)


MORAWIEC MAREK, JĘDRUŚ TADEUSZ, MACIERZYŃSKI DARIUSZ: Bezpieczeństwo eksploatacji sieci średniego napięcia w kopalniach (str. 6)


SZYMAŃSKI ZYGMUNT: Sterowanie napędem kopalnianych stacji wentylatorowych (str. 12)

STRESZCZENIA

      KUSAK E., TYTKO S.: Dokonania techniczne Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA SA w zakresie rozwoju i innowacyjności górniczych przenośników zgrzebłowych. Wiadomości Górnicze 2010, nr 12, s. 698-706, tabl. 4, rys. 12, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono osiągnięcia Rybnickiej Fabryki Maszyn w zakresie rozwoju konstrukcji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w górniczych przenośnikach zgrzebłowych. Omówiono, przyjęte przez RFM RYFAMA SA, wytyczne w zakresie rozwoju konstrukcji i budowy przenośników. Przedstawiono urządzenia oraz całe cięgi technologiczne urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi do ścian o wysokiej koncentracji wydobycia, które RYFAMA posiada w swojej ofercie produkcyjno-handlowej.


STĘPOR J., SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., JENCZMYK D., GERLICH J., CHLEBEK D., MAZUREK K.: Współpraca w jednej ścianie różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej (I.). Wiadomości Górnicze 2010, nr 12, s. 708-714, rys. 11, bibliogr. poz. 3.

W artykule omówiono zagadnienia stosowania różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednym wyrobisku ścianowym. Problematyka jest niezwykle istotna z punktu bezpieczeństwa pracy załogi górniczej oraz możliwości prowadzenia produkcji niezakłóconej awariami. W przypadkach, kiedy kopalnie przewidują zastosowanie w ścianie kilku typów sekcji obudowy zmechanizowanej, zobligowane są obowiązującymi przepisami do uzyskania opinii Rzeczoznawcy, którym jest m.in. Instytut Techniki Górniczej KOMAG.


SŁOTA Z., SŁOTA K., MORCINEK-SŁOTA A., NOWOK G., WALUS K.: Obciążenie termiczne ratowników górniczych. Wiadomości Górnicze 2010, nr 12, s. 715-725, tabl. 1, rys. 13, bibliogr. poz. 7.

Zagrożenie klimatyczne bardzo często współwystępuje z innymi zagrożeniami. Szczególnie podczas akcji ratowniczych ratownicy górniczy dodatkowo narażeni są na niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem pożarowym, wybuchem metanu i pyłu węglowego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy naukowo-badawczej z zakresu badania obciążenia termicznego ratowników górniczych ubranych w różne rodzaje odzieży ochronnej trudno palnej. Krótko omówiono pojęcie bilansu cieplnego organizmu, wyjaśniono pojęcie obciążenia termicznego, przedstawiono metodykę badań, wyniki oraz ich analizę.


MORAWIEC M.: JĘDRUŚ T., MACIERZYŃSKI D.: Bezpieczeństwo eksploatacji sieci średniego napięcia w kopalniach. Wiadomości Górnicze 2010, nr 12, s. 727-733, rys. 8, bibliogr. poz. 10.

W artykule zaprezentowano zalety wynikające z zastosowania zespołów kompaktowych w systemie rozdzielczej sieci oddziałowej w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych. Dokonano porównania z zaletami obecnie stosowanych systemów opartych na rozdzielnicach oddziałowych i polach rozdzielczych. Tematykę zawarto w trzech rozdziałach: zespół kompaktowy na napięcie 6 kV, stacje transformatorowe budowy przeciwwybuchowej, wysoko wydajne kompleksy ścianowe.


SZYMAŃSKI Z.: Sterowanie napędem kopalnianych stacji wentylatorowych. Wiadomości Górnicze 2010, nr 12, s. 735-747, rys. 17, bibliogr. poz. 12.

W artykule przedstawiono modele matematyczne stacji wentylatorowych napędzanych silnikami indukcyjnymi: pierścieniowym, klatkowym lub synchronicznym. Do sterowania i diagnostyki układu napędowego stacji wentylatorowej zastosowano komputer przemysłowy oraz sterowniki programowalne PLC. Zamieszczono wybrane metody analizy kopalnianej sieci wentylacyjnej, algorytmy sterowania stacji wentylatorowej z wykorzystaniem procedur programu Matlab–Simulink. Proponowana metodyka sterowania została zweryfikowana w warunkach przemysłowych i może być stosowana w układach stacji wentylatorowych na głównych szybach wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!