• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2011)

Wiadomości Górnicze 1 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


ŚLÓSARZ MIECZYSŁAW: Wybrane aspekty zarządzania kadrami poprzez szkolenie w przedsiębiorstwie (str. 2)


OGRODNIK ROMUALD: Rola interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym (str. 3)


MROZEK ŻANETA, SZASTOK MICHAŁ: Praca zespołowa jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw górniczych (str. 6)


KOWAL BARBARA: Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem Balanced Scorecard (str. 3)


KORSKI JACEK: Lean Management w przedsiębiorstwie górniczym (str. 4)


GUMIŃSKI ADAM: Pracochłonność usuwania awarii w kopalni węgla kamiennego (str. 4)


STĘPOR JOACHIM, SZYGUŁA MAREK, CIEŚLAK ZBIGNIEW, JENCZMYK DARIUSZ, GERLICH JACEK, CHLEBEK DANIEL, MAZUREK KRZYSZTOF: Współpraca w jednej ścianie różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej (II.) (str. 8)

STRESZCZENIA

ŚLÓSARZ M.: Wybrane aspekty zarządzania kadrami poprzez szkolenie w przedsiębiorstwie. Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 2-4, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono obszary zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Po przedstawieniu zakresu tej działalności, zaprezentowano możliwości zarządzania szkoleniami w firmie, jako jeden z aspektów procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Pokazano dwa modele systemu szkolenia w przedsiębiorstwach – model klasyczny oraz stosowany w firmach sprzedaży sieciowej.


OGRODNIK R.: Rola interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 7-10, tabl. 1, bibliogr. poz. 5.

Do prawidłowego funkcjonowania w złożonym otoczeniu, przedsiębiorstwo powinno badać, negocjować i koordynować oczekiwania, potrzeby i dążenia grup z nim związanych. Podmiotami, z którymi przedsiębiorstwo, w tym także przedsiębiorstwo górnicze, powinno nawiązać dialog są jego interesariusze, tzw. stakeholders. W artykule przedstawiono podstawowe definicje i charakterystyki interesariuszy organizacji. Zidentyfikowano podstawowych partnerów przedsiębiorstw górniczych. Opisano ich wpływ na przedsiębiorstwa, zwracając uwagę na kluczowych partnerów.


MROZEK Ż., SZASTOK M.: Praca zespołowa jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 11-17, rys. 1, bibliogr. poz. 6.

Współczesna organizacja zadań w przedsiębiorstwach wydobywczych nie za­pew­nia pożądanej efek­tywności i właściwego zwrotu z zainwestowanych środków. Pro­po­no­wa­nym rozwiązaniem, mającym na ce­lu usprawnienie procesu pracy i maksymalizację zys­ków kopalni, jest wprowadzenie zespołów zadaniowych składających się ze specjalistów z wielu dziedzin działalności górniczej, którzy wdrażaliby najbardziej efektywne i optymalne w danych warunkach rozwiązania. Takie roz­wiązanie ma zarówno wady, jak i zalety, niesie za sobą szanse rozwoju przed­się­bior­stwa, ale jego implementacji towarzyszą zagrożenia. W artykule czynniki te zostały poddane analizie.


KOWAL B.: Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem Balanced Scorecard. Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 19-22, tabl. 1, rys. 1, bibliogr. poz. 6.

W artykule opisano problematykę implementacji strategii w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego na podstawie narzędzia wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem w postaci Balanced Scorecard. Zaprezentowano zagadnienie strategii podmiotów gospodarczych, stosowane na rynku narzędzia jej implementacji. Artykuł prezentuje koncepcję wykorzystania BSC do implementacji strategii w spółce węglowej.


KORSKI J.: Lean Management w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 23-27, rys. 6, bibliogr. poz. 7.

Jako istotne podejście do procesowego doskonalenia produkcji, skierowanego na zadowolenie klienta i efektywność ekonomiczną, jest Lean Management – szczytowym obecnie rozwiązaniem systemowo podchodzącym do zarządzania procesami produkcyjnymi. W artykule wskazano na możliwości i warunki zastosowania tego podejścia w przedsiębiorstwach górniczych, w których realizowane są w istocie procesy inne niż produkcyjne.


GUMIŃSKI A.: Pracochłonność usuwania awarii w kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 29-33, rys. 2, bibliogr. poz. 3.

W artykule przedstawiono analizę procesów awaryjnych realizowanych w kopalni węgla kamiennego. Na podstawie wywiadu bezpośredniego z kadrą inżynieryjno-techniczną głównych działów w kopalni oraz badań ankietowych, zebrano informacje na temat przyczyn najczęściej pojawiających się awarii, określono pracochłonność ich usuwania oraz skutki awarii dla ciągłości ruchu. Zaprezentowano wstępną analizę pracochłonności obsługi procesów awaryjnych przeprowadzoną na podstawie danych z ośmiu kopalń węgla kamiennego.


STĘPOR J., SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., JENCZMYK D., GERLICH J., CHLEBEK D., MAZUREK K.: Współpraca w jednej ścianie różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej (II.) Wiadomości Górnicze 2011, nr 1, s. 35-43, rys. 12, bibliogr. poz. 3.

Problematyka współpracy różnych typów obudów zmechanizowanych w jednej ścianie pojawiła się już na początku lat 80. XX wieku, jednak ostatecznie została prawnie usankcjonowana w 2002 roku. Rozporządzenia nakłada na użytkowników obudowy zmechanizowanej obowiązek uzyskania (przed rozpoczęciem eksploatacji ściany wydobywczej wyposażonej w więcej niż jeden typ obudowy) ,,Opinii rzeczoznawcy’’. W pierwszej części artykułu (nr 12/2010 WG) opisano metodykę opracowania ,,Opinii rzeczoznawcy’’ oraz „Opinie rzeczoznawcy’’ wykonywane w latach 2003-2010 w KOMAG-u, natomiast w tej części artykułu publikuje się dwa ostatnie rozdziały.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!