• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 2 (2011)

Wiadomości Górnicze 2 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PRZYBYŁA HENRYK, KORBAN ZYGMUNT: Identyfikacja problemów przy optymalizacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod TQM (str. 4)


BRZYCHCZY EDYTA, MIESZANIEC JERZY: Źródła wiedzy i procesy jej upowszechniania w przedsiębiorstwie (str. 4)


TCHÓRZEWSKI SEWERYN: Analiza i ocena systemów motywowania zespołów projektowych (str. 4)


BRZYCHCZY EDYTA, MIESZANIEC JERZY: Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych (str. 5)


KIJEWSKA ANNA, PRZYBYŁA HENRYK: Benchmarking jako metoda poprawy działalności kopalń (str. 7)


BĄK PATRYCJA: Benchmarking jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem (str. 2)


CHROSZCZ HENRYK: Możliwości zastosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwie górniczym (str. 4)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Wstęp do cyklu. Część 1. Likwidacja kopalń i szybów górniczych w Polsce – skala i rodzaj problemu (str. 9)

STRESZCZENIA

PRZYBYŁA H., KORBAN Z.: Identyfikacja problemów przy optymalizacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod TQM. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 66-70, tabl, 1, rys. 2, bibliogr. poz. 7.

Jedną z koncepcji, zmieniających tradycyjne podejście do zarządzania, stanowi tzw. zarządzanie szczupłe („zarządzanie odchudzone”). W praktyce wdrażanie „zarządzania odchudzonego” wiąże się ściśle z wykorzystaniem znanych i uznanych technik, do których zaliczyć można, m.in. metodę kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM). W artykule autorzy przedstawiają możliwości wynikające z zastosowania wybranych metod TQM w procesie optymalizacji przebiegów procesów produkcyjnych.


BRZYCHCZY E., MIESZANIEC J.: Źródła wiedzy i procesy jej upowszechniania w przedsiębiorstwie. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 71-75, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 10.

W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z pozyskiwaniem i upowszechnianiem wiedzy w przedsiębiorstwie. Przedstawiono różne definicje wiedzy i spotykane kryteria jej klasyfikacji. Dokonując podziału źródeł wiedzy na wewnętrzne i zewnętrzne, zaprezentowano wyniki badań wskazujących najczęściej wykorzystywane źródła wiedzy oraz stosowane metody jej upowszechniania w przedsiębiorstwie.


TCHÓRZEWSKI S.: Analiza i ocena systemów motywowania zespołów projektowych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 77-81, rys. 5, bibliogr. poz. 9.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci silnie rozwinęły się badania nad sposobami motywowania ludzi, umożliwiające przeniesienie na grunt zarządzania projektami efektów tych prac. W konsekwencji, jednym z elementów, które należy uwzględnić w procesie zarządzania projektem, jest właśnie motywowanie zespołu projektowego. Rola tego elementu, nie zawsze w odpowiedni sposób postrzegana, jest znacząca – o czym mowa w artykule – gdyż daje narzędzie, pozwalające na wpływanie na zachowania osób, z którymi pracujemy. W artykule podano przykłady motywowania i demotywowania w projektach.


BRZYCHCZY E., MIESZANIEC J.: Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 82-87, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 6.

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad znaczeniem zarządzania wiedzą do osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu rynkowego i w tym aspekcie przedstawiono innowacyjność i jej źródła w przedsiębiorstwach górniczych. Zarządzanie wiedzą obejmuje działania związane z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem wiedzy przez dany podmiot. W pojęciu tym mieści się zarządzanie zarówno powiązaniami zewnętrznymi, jak i przepływami wiedzy w obrębie przedsiębiorstwa, w tym także metodami i procedurami poszukiwania wiedzy zewnętrznej oraz nawiązywania bliższych relacji z innymi przedsiębiorstwami (dostawcami, konkurentami), klientami lub instytucjami badawczymi.


KIJEWSKA A., PRZYBYŁA H.: Benchmarking jako metoda poprawy działalności kopalń. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 89-96, tabl. 1, rys. 10, bibliogr. poz. 10.

W artykule zaproponowano wdrożenie procedur benchmarkingowych w kopalniach węgla kamiennego celem poprawy działań tych kopalń zarówno jako całości jak i w poszczególnych procesach. Przedstawiono istotne wskaźniki, które mogą stać się podstawą samooceny i porównań z innymi kopalniami oraz wskazania lidera w branży, przy uwzględnieniu zróżnicowanych warunków funkcjonowania kopalń.


BĄK P.: Benchmarking jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 99-101, rys. 1, bibliogr. poz. 8.

W artykule zaprezentowano istotę benchmarkingu jako innowacyjnego instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem. Benchmarking określono nowym narzędziem polityki konkurencyjności w krajach Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiono w aspekcie teoretycznym możliwości (ograniczenia) wykorzystania procesu benchmarkingu przez polskie przedsiębiorstwa.


CHROSZCZ H.: Możliwości zastosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 102-106, rys. 2, bibliogr. poz. 8.

Jedną z dróg rozwoju organizacji gospodarczej jest benchmarking. Traktowany jako proces ciągły i systematyczny, może być stosowany także w przedsiębiorstwach górniczych. W artykule omówiono rodzaje benchmarkingu, charakterystykę procesu benchmarkingu z wyszczególnieniem podstawowych jego etapów i cech oraz podano przykład algorytmu przeprowadzenia tego procesu w przedsiębiorstwie. Wskazano także obszary możliwego zastosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwach górniczych.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Wstęp do cyklu. Część 1. Likwidacja kopalń i szybów górniczych w Polsce – skala i rodzaj problemu. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2, s. 107-116, tabl. 6, rys. 6, bibliogr. poz. 11.

Jest to pierwszy artykuł z cyklu prezentującego bardzo bogatą problematykę pod umownym tytułem polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Prezentowany w artykule materiał powinien być, dla inżynierów górników oraz inżynierów zajmujących się rewitalizacją środowiska i przekształcaniem terenów pogórniczych i poprzemysłowych, odpowiednim źródłem informacji o wielu zdarzeniach, które mogą zaistnieć w trakcie likwidacji zakładów górniczych. Istoty likwidacji szybów i całej kopalni nie można zrozumieć bez zapoznania się z podstawowymi uwarunkowaniami ich powstawania, pełnionej przez nie funkcji i całej historii związanej z tymi obiektami.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!