• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Karbo 1 (2011)

Karbo 1 (2011)
Kategorie:CzasopismaKarbo
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


HEREŹNIAK WŁODZIMIERZ, JARNO MARTA, WARZECHA ANDRZEJ: Perspektywy rozwoju rynku dla koksu produkowanego w Polsce (str. 1)


TALAREK ROMUALD: Krajowy przemysł stalowy w obliczu zmian na rynku i wyzwań EU ETS (str. 2)


ZAGÓROWSKI JAROSŁAW, CZORNIK GRZEGORZ: Rozwój Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (str. 3)


ŚWIEBODA BOGDAN, MIERZWIŃSKI STANISŁAW: Problematyka projektowania, odtworzenia i modernizacji instalacji technologicznych w polskim koksownictwie (str. 4)


STAROVOJT ANATOLIJ G.: Stopień metamorfizmu - czy można przyśpieszyć proces uwęglenia? (str. 5)


WITOWSKI ARTUR, JASEK KRZYSZTOF, LATOCHA WŁADYSŁAW: Dynamiczne oznaczanie reakcyjności koksu wobec CO2 (str. 6)


NOWAK ANDRZEJ J., SMOŁKA JACEK, FIC ADAM, KOSYRCZYK LUDWIK: Analiza nieustalonych procesów cieplnych w kanałach grzewczych baterii koksowniczej w odpowiedzi na skokową zmianę warunków brzegowych (str. 7)


LEBDOWICZ KRZYSZTOF, LEWANDOWSKI LESZEK: System Zarządzania Energią w Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. − cele i wymagania (str. 8)


TUKAJ MIROSŁAW, ZYCH DARIUSZ: Doświadczenia Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z wprowadzenia do eksploatacji wymurówki drzwi piecowych w czasie rozruchu baterii koksownicze (str. 9)


MYTYCH JANUSZ, RUCIŃSKI WOJCIECH: Sposoby wydłużenia żywotności wyłożenia platformy wozu gaśniczego, zrzutni koksu i przesypów na sortowni koksu (str. 10)

STRESZCZENIA

HEREŹNIAK W., JARNO M., WARZECHA A.: Perspektywy rozwoju rynku dla koksu produkowanego w Polsce.

Słowa kluczowe: koks, stal, popyt, podaż, eksport, import, prognozy

Omówiono zdolność produkcyjną polskiego przemysłu koksowniczego na tle światowego potencjału oraz plany inwestycyjne zarówno światowego przemysłu koksowniczego, jak i polskich koksowni w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz rozwoju technicznego i technologicznego. Przeanalizowano wielkość produkcji koksu w Polsce i na świecie oraz parametry jakościowe koksu produkowanego w Polsce i przez największych jej konkurentów na rynku. Omówiono zagadnienie wielkości zapotrzebowania na koks na świecie w kontekście wykorzystania go w produkcji wielkopiecowej surówki hutniczej. Przeanalizowano również relacje podażowo-popytowe na światowym rynku koksu ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego. Poddano analizie handel koksem produkowanym w Polsce w zakresie eksportu oraz kierunków jego sprzedaży.


TALAREK R.: Krajowy przemysł stalowy w obliczu zmian na rynku i wyzwań EU ETS.

Słowa kluczowe: hutnictwo stali, kryzys ekonomiczny, zużycie wyrobów stalowych

Przedstawiono wybrane informacje o wynikach zmagań polskiego hutnictwa żelaza i stali ze skutkami globalnego kryzysu gospodarczego oraz jego dostosowaniem do wyzwań EU ETS. Hutnictwo stali w Polsce, dzięki restrukturyzacji i zmianom własnościowym, stało się przemysłem nowoczesnym, zdolnym do konkurencji na otwartym rynku, z coraz lepiej dostosowaną ofertą wyrobów gotowych. Prywatyzacja zapewniła dopływ dodatkowych środków finansowych na inwestycje, umożliwiając realizację harmonijnych zmian organizacyjnych i technicznych, wspartych innowacyjnością, a niezbędnych dla umacniania konkurencyjności krajowych hut. Nowe i proekologiczne inwestycje w technologie i urządzenia uczyniły hutnictwo przemysłem perspektywicznym. Jego wyroby trafiają do wytwarzających dobra inwestycyjne, tj. budowle inżynieryjne na drogach, hale i obiekty przemysłowe, mieszkania i hotele, areny sportowe, a także do produkujących dobra konsumpcyjne z udziałem stali, tj. sprzęt agd i rtv, maszyny i urządzenia oraz samochody osobowe i inne środki transportu.


ZAGÓROWSKI J., CZORNIK G.: Rozwój Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Słowa kluczowe: rozwój, inwestycje, baza zasobowa

Przedstawiono możliwości rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w oparciu o posiadane złoża dobrej jakości węgla koksowego oraz docelowy model biznesowy polegający na utworzeniu Grupy Kapitałowej JSW SA. Omówiono główne cele strategiczne Spółki, których realizacja zapewni umocnienie wiodącej pozycji na rynku węgla koksowego w Europie oraz efektywne funkcjonowanie w długim czasie. Przedstawiono rozwój bazy zasobowej i strategię produkcyjną z uwzględnieniem znacznego powiększenia udostępnionej bazy o nowe pokłady oraz optymalne wykorzystanie zasobów w złożach koncesyjnych czynnych kopalń. Założono wzrost rentowności oraz bezpieczny poziom płynności finansowej wynikający z prognozy popytu i możliwości uzyskania korzystnych cen przy sprzedaży węgla o parametrach odpowiadających wymaganiom klienta. Przedstawiono wielkość i strukturę nakładów inwestycyjnych planowanych do wydatkowania do roku 2030. Pokazano docelowy kształt i strukturę Grupy Kapitałowej JSW SA, której dokończenie stworzy silną firmę o ugruntowanej pozycji na międzynarodowych rynkach. Artykuł został przygotowany w oparciu o „Strategię rozwoju zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA na lata 2010–2030”.


ŚWIEBODA B., MIERZWIŃSKI S.: Problematyka projektowania, odtworzenia i modernizacji instalacji technologicznych w polskim koksownictwie.

Słowa kluczowe: przemysł koksowniczy, modernizacja technologii, projektowanie

Polski przemysł koksowniczy odnotował w mijającym 10-leciu znaczący postęp techniczny poprzez modernizację i przebudowę baterii koksowniczych oraz wdrożenie nowych technologii oczyszczania gazu, odzysku węglopochodnych i oczyszczania ścieków. Nowym wyzwaniem dla krajowego koksownictwa jest malejąca podaż węgli o dobrych właściwościach koksowniczych z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Rozwiązaniem tego problemu może być powrót do znanych lecz bardziej skomplikowanych technologii przygotowania węgla, tj. selektywny przemiał, zagęszczanie wsadu poprzez peletyzację, brykietowanie lub ubijanie. Technologie takie mogą być z powodzeniem wdrożone w polskich koksowniach.


STAROVOJT A.G.: Stopień metamorfizmu - czy można przyśpieszyć proces uwęglenia?

Słowa kluczowe: węgiel, genetyka, hydrogenizacja, wodór, tlen, temperatura, katalizator

Zaprezentowano kwestię potrzeby intensyfikacji fundamentalnych badań w sferze pogłębiania i rozszerzania horyzontów wiedzy odnośnie natury węgli w ich stanie przedplastycznym, w celu zwiększenia bazy surowcowej. W szczególności wskazano na wstępną obróbkę węgla na poziomie genetycznym.


WITOWSKI A., JASEK K., LATOCHA W.: Dynamiczne oznaczanie reakcyjności koksu wobec CO2.

Słowa kluczowe: koks, reakcyjność, współczynnik reakcyjności CRI

Omówiono koncepcję alternatywnego rozwiązania pomiaru reakcyjności koksu wobec CO2, która jest aktualnie opracowywana w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym we współpracy z Zakładami Koksowniczymi „Zdzieszowice”. Metoda ta oparta jest na analizie zmieniającego się w trakcie trwania reakcji koksu z ditlenkiem węgla składu chemicznego gazów poreakcyjnych. W proponowanej metodzie, przy zadanym natężeniu przepływu ditlenku węgla, znajomość chwilowych wartości stężeń gazów poreakcyjnych oznaczanych za pomocą modułów detekcyjnych pozwala na określenie chwilowych wartości reakcyjności koksu wobec gazu utleniającego oraz na określenie dynamiki zmian reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla w miarę trwania wzajemnego oddziaływania. Przedstawiono także model aparatury pomiarowej umożliwiającej pomiar reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla opracowywaną metodą. Omówiono wstępne wyniki prób oznaczeń reakcyjności uzyskane przy wykorzystaniu modelowej aparatury, porównując je z wynikami oznaczeń równolegle wykonanych za pomocą typowego stanowiska do badania reakcyjności koksu metodą NSC.


NOWAK A.J., SMOŁKA J., FIC A., KOSYRCZYK L.: Analiza nieustalonych procesów cieplnych w kanałach grzewczych baterii koksowniczej w odpowiedzi na skokową zmianę warunków brzegowych.

Słowa kluczowe: model komputerowy kanałów grzewczych, numeryczna mechanika płynów, model turbulencji i model spalania, akumulacja ciepła w ścianach

Opisano wyniki obliczeń przeprowadzonych w ramach jednego z etapów realizowanego przez IChPW projektu badawczego pt.: „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Celem tego etapu jest sformułowanie modelu matematycznego ustalonych i nieustalonych procesów cieplno-przepływowych występujących w kanałach grzewczych baterii koksowniczej. Model ten budowany jest dla baterii PWR-63 zgodnie z metodyką numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics CFD) z wykorzystaniem procedur tzw. User Defined Functions. Otrzymany w ten sposób trójwymiarowy model umożliwia zbadanie wpływu określonych parametrów procesu na wynikowe pola temperatury, prędkości i koncentracji składników w kanałach grzewczych. Ostatecznie model wykorzystano do zbadania odpowiedzi obiektu na skokowe zmiany warunków brzegowych. Zaprezentowane rezultaty zostały także przedyskutowane pod kątem ich poprawności fizykalnej.


LEBDOWICZ K., LEWANDOWSKI L.: System Zarządzania Energią w Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. − cele i wymagania.

Słowa kluczowe: zarządzanie energią, koksownia

Niniejszy artykuł należy traktować jako informację o podjętych działaniach w celu wprowadzenia Systemu Zarządzania Energią w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przedstawiono zarys systemu zarządzania energią wynikający z normy EN 16001. Określono wymagania organizacyjne niezbędne do efektywnego oszczędzania energii, zmniejszenia jej zużycia i osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. Wprowadzany system zarządzania energią jest elementem realizowanej strategii rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa.


TUKAJ M., ZYCH D.: Doświadczenia Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z wprowadzenia do eksploatacji wymurówki drzwi piecowych w czasie rozruchu baterii koksowniczej.

Słowa kluczowe: wymurówka drzwi piecowych, szok termiczny, zerwanie spoistości kształtek ogniotrwałych, płyty termoizolacyjne

Opisano uszkodzenia wymurówki drzwi piecowych, do jakich doszło w czasie rozruchu baterii koksowniczej nr 5 w Koksowni Przyjaźń. Wskazano prawdopodobne przyczyny ich zaistnienia oraz wyniki własnych badań potwierdzających postawioną tezę. Stwierdzono, że główną przyczyną tych uszkodzeń jest szok termiczny, jakiemu poddawana jest wymurówka w momencie wprowadzania jej do już rozgrzanej komory koksowniczej. Równocześnie w świetle poczynionych ustaleń i testów przedstawiono sposób na ograniczenie uszkodzeń wymurówki drzwi piecowych w czasie wprowadzania jej do eksploatacji, a także własne propozycje co do zmiany materiału, z którego powinna być ta wymurówka wykonana i jej konstrukcji.


MYTYCH J., RUCIŃSKI W.: Sposoby wydłużenia żywotności wyłożenia platformy wozu gaśniczego, zrzutni koksu i przesypów na sortowni koksu w świetle doświadczeń Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”.

Słowa kluczowe: maszyny piecowe, zrzutnia koksu, przesypy koksu, materiały trudnościeralne, materiały ogniotrwałe

Omówiono niedomagania dla dotychczas stosowanych w Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” rozwiązań technicznych dla platformy wozu gaśniczego, zrzutni koksu i przesypów sortowni koksu, będące przyczyną skrócenia ich żywotności. Wskazano przyczyny zaobserwowanych niedomagań i koncepcję ich ograniczenia. Koncepcje te sprowadzają się zarówno do zmiany materiału na wyłożenia tych elementów, jak i zmiany ich konstrukcji. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów wypracowanych koncepcji oraz wnioski z ich realizacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!