• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2011)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


NAWROT JERZY, PREIDL WOJCIECH: Rozwój konstrukcji obudowy metalowej wyrobisk korytarzowych. Część 1. Konstrukcje obudowy stosowane do początków XX wieku (str. 7)


MIKOŚ TADEUSZ, PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA KAROLINA, CIEMIERA MARIUSZ: Zastosowanie skanera laserowego do inwentaryzacji zabytkowych podziemi (str. 6)


ŚCIGAŁA ROMAN, STRZAŁKOWSKI PIOTR: Przykład prognozy deformacji szybu w przypadku naruszenia jego filara ochronnego (str. 5)


ALDORF JOSEF, ĎURIŠ LUKAS: Numeryczna analiza przyczyn awarii w tunelu w Jabłonkowie (str. 10)


JENDRYŚ MAREK: Zastosowanie zróżnicowanych modeli konstytutywnych do numerycznego modelowania górotworu (str. 6)


KLETA HENRYK, HEYDUK ADAM: Analiza obrazu w zastosowaniu do oceny stanu obudowy szybów (str. 6)

STRESZCZENIA

NAWROT J., PREIDL W.: Rozwój konstrukcji obudowy metalowej wyrobisk korytarzowych. Część 1. Konstrukcje obudowy stosowane do początków XX wieku. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 1, s. 1-8, rys. 12, bibliogr. poz. 13.

Początki zastosowania metalu w budownictwie podziemnym sięgają końca XVII i początków XIX wieku. Na ten fakt złożyło się szereg czynników, z których najważniejsze to rozwój metalurgii żelaza, hutnictwa, ale równie ważnym jest zaawansowanie techniczne konstruktorów obudów. Ważnym jest również fakt prowadzenia eksploatacji przez górników na coraz to większych głębokościach, a co się z tym bezpośrednio wiąże wzrost obciążenia ze strony górotworu na konstrukcje obudowy. Stal, a dokładniej obudowy wykonane z stali wyparły dotychczas powszechnie używane obudowy drewniane i kamienne. Rozwój konstrukcji obudów metalowych podzielono na dwa okresy, pierwszy do końca lat 30. XX wieku.


MIKOŚ T., PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA K., CIEMIERA M.: Zastosowanie skanera laserowego do inwentaryzacji zabytkowych podziemi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 1, s. 9-15, rys. 10, bibliogr. poz. 6.

Do szczegółowej inwentaryzacji zabytkowych podziemi i obiektów naziemnych, jak również podczas inwentaryzacji prac tunelowych, coraz częściej wykorzystuje się skanery laserowe. Tę metodę pomiarów, w zakresie zagospodarowywania zabytków, stosuje też Zespół Naukowy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Artykuł zawiera przykłady zastosowania skanera FARO Photon 120 do inwentaryzacji podziemi. Autorzy artykułu zwracają uwagę na zalety tej metody pomiaru.


ŚCIGAŁA R., STRZAŁKOWSKI P.: Przykład prognozy deformacji szybu w przypadku naruszenia jego filara ochronnego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 1, s. 16-21, tabl. 2, rys. 11, bibliogr. poz. 7.

W artykule przedstawiono przykład prognozy stanu deformacji szybu, wywołanego eksploatacją górniczą. Prognoza taka – zdaniem autorów – powinna uwzględniać oprócz obniżeń i odkształceń pionowych inne podstawowe wskaźniki deformacji szybu związane z poziomym oddziaływaniem eksploatacji, a także rozkład deformacji górotworu w jego sąsiedztwie.


ALDORF J., ĎURIŠ L.: Numeryczna analiza przyczyn awarii w tunelu w Jabłonkowie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 1, s. 22-32, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 3.

Artykuł stanowi studium przypadku awarii w tunelu w Jabłonkowie (blisko granicy Czech i Słowacji) w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Przedstawiona w artykule analiza ma znaczną wartość poznawczą i utylitarną w odniesieniu do innych tuneli wydrążonych w warunkach fliszu karpackiego.


JENDRYŚ M.: Zastosowanie zróżnicowanych modeli konstytutywnych do numerycznego modelowania górotworu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 1 s. 33-39, rys. 7, bibliogr. poz. 12.

Odwzorowanie zachowania się rzeczywistego masywu skalnego jest tym dokładniejsze im bardziej dopracowany jest wykorzystywany do obliczeń model konstytutywny. W niniejszym artykule przedstawione zostały pewne modyfikacje podstawowych modeli konstytutywnych ośrodka ciągłego pozwalające na uwzględnienie w modelowaniu numerycznym różnych warunków wytrzymałościowych, uwzględnienie w modelu transwersalnie izotropowym uplastycznienia materiału oraz zróżnicowanie własności odkształceniowych górotworu w zależności od charakteru działającego obciążenia.


KLETA H., HEYDUK A.: Analiza obrazu w zastosowaniu do oceny stanu obudowy szybów. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2011, nr 1, s. 40-46, rys. 7, bibliogr. poz. 16.

W artykule przedstawiono uwarunkowania komputerowego wspomagania procesów diagnostyki wizualnej wraz z parametryzacją obiektów w diagnostyce stanu technicznego obudowy szybowej. Proponowana metoda uwzględnia kryteria statyczne, oparte na analizie pojedynczego obrazu jak i kryteria dynamiczne, oparte na porównywaniu dwóch lub większej liczby obrazów tego samego fragmentu powierzchni obmurza szybowego, zarejestrowanych w różnym czasie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!