• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 4 (2011)

Wiadomości Górnicze 4 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KUBACZKA CZESŁAW, ZABÓJ KRZYSZTOF, WITAMBORSKI ZBIGNIEW: Strugowa eksploatacja pokładów węgla w kopalni „Zofiówka” (II.) (str. 5)


GRODZICKA ANETA, SUŁKOWSKI JÓZEF: Ankietowe badania ryzykownych zachowań górników w kopalniach węgla kamiennego (str. 2)


KLANK MAKSYMILIAN: Produktywność środków trwałych w kształtowaniu efektywności gospodarczej (str. 6)


KORBAN ZYGMUNT, ACHTELIK PIOTR: Wykorzystanie wybranych metod optymalizacji w procesie zbrojenia i likwidacji wyrobisk ścianowych (str. 4)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 3. Zakres i technologia prac przy likwidacji szybu górniczego – branża górnicza (str. 5)

STRESZCZENIA

KUBACZKA Cz., ZABÓJ K., WITAMBORSKI Z.: Strugowa eksploatacja pokładów węgla w kopalni „Zofiówka” (II.). Wiadomości Górnicze 2011,

nr 4, s. 186-199, rys. 23, bibliogr. poz. 16.

W artykule omówiono procesy organizacyjno-technologiczne wdrażania eksploatacji pierwszej w Polsce w pełni zautomatyzowanej ściany strugowej. Zakres tej części artykułu obejmuje następujące rozdziały: Zbrojenie ściany B 1 w pokładzie 406/1, Rozruch ściany, System sterowania i wizualizacji ściany B 1 w pokładzie 406/1, Eksploatacja ściany, Przygotowanie ściany do wyzbrojenia. Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz zagadnień, skoncentrowano się głównie na tym, co w sposób szczególny różni się od dotychczas eksploatowanych ścian w kopalni „Zofiówka”.


GRODZICKA A., SUŁKOWSKI J.: Ankietowe badania ryzykownych zachowań górników w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 4, s. 201-207, tabl, 2, rys. 6, bibliogr. poz. 10.

Artykuł ten przedstawia główne założenia techniki ankiety, którą zastosowano do badania ryzykownych zachowań górników w atmosferze niezdatnej do oddychania, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Podstawy teoretyczne i zastosowanie praktyczne badań ankietowych w kopalniach zostały zrealizowane w ramach pracy doktorskiej opracowanej na Wydziale Górnictwa i Geologii w Politechnice Śląskiej.


KLANK M.: Produktywność środków trwałych w kształtowaniu efektywności gospodarczej. Wiadomości Górnicze 2011, nr 4, s. 208-214, tabl. 3, rys. 3, bibliogr. poz. 5.

Górnictwo węgla kamiennego, dążąc do intensyfikacji procesu produkcyjnego zapewniającego efektywność ekonomiczną wydobycia, angażuje w ten proces środki trwałe o znacznej wartości i zdolności wydobywczej. Ważnym zagadnieniem jest odpowiednie dostosowanie do danych warunków geologiczno-górniczych wyposażenia eksploatowanych ścian w taki sposób, aby osiągać optymalny wynik przy uwzględnieniu kosztów stałych związanych z majątkiem produkcyjnym.


KORBAN Z., ACHTELIK P.: Wykorzystanie wybranych metod optymalizacji w procesie zbrojenia i likwidacji wyrobisk ścianowych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 4, s. 217-224, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 7.

W procesie wydobywczym węgla kamiennego wyróżnić można m.in. przygotowanie frontu eksploatacyjnego. Jakość i terminowość robót związanych ze zbrojeniem i likwidacją ścian oddziałuje w sposób znaczący zarówno na sytuację finansową zakładu górniczego jak i na wyniki produkcyjne i ekonomiczne w dalszej przyszłości. W kontekście głównych założeń metody optymalizacji przebiegów produkcyjnych OPT (Optimized Production Technology) oraz filozofii Just in Time (JIT), autorzy odnieśli się do procesu przygotowania frontu eksploatacyjnego pod kątem minimalizacji szeroko rozumianego marnotrawstwa (czasu, sił i środków).


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 3. Zakres i technologia prac przy likwidacji szybu górniczego – branża górnicza. Wiadomości Górnicze 2011, nr 4, s. 225-234, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 11.

Zaprezentowany problem projektowania i budowy kolumny zasypowej likwidowanego szybu wskazuje na potrzebę uwzględnienia w tym procesie bardzo wielu elementów. Kolumna zasypowa musi gwarantować stabilne podparcie obudowy szybu. Zaproponowane i opatentowane rozwiązanie korków oporowych agregowanych betonem, tworzących z nielikwidowanym zbrojeniem szybowym trwałą przestrzenną konstrukcję nośną, można uznać za rozwiązanie optymalne. Budowa kolumny zasypowej musi korespondować również z innymi zagadnieniami, jak wentylacja likwidowanego szybu w czasie samego procesu likwidacji, jak również w długim horyzoncie czasowym po likwidacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!